Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009

Materiály Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro vládu ČR a Parlament ČR v roce 2009

Průřezový program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015, schválený usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 49 (spolupráce s MV)

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015, schválený usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 50 (spolupráce s MV)

Informace o prodloužení výzkumných záměrů MŠMT zahájených v roce 2004 a poskytnutí institucionální podpory na jejich řešení v letech 2009 a 2010, vzata na vědomí usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 53 (spolupráce s MŠMT)

Bílá kniha terciárního vzdělávání, vzata na vědomí usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 111 (spolupráce s MŠMT)

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015, schválená usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 113 (spolupráce s MZ)

Návrh na jmenování předsedy Akademie věd České republiky, vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 117

Změna Statutu Grantové agentury ČR, schválená usnesením vlády ze dne 16. března 2009 č. 305

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. února do 28. února 2009, schválena usnesením vlády ze dne 23. března 2009 č. 333

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře, schválen usnesením vlády ze dne 23. března 2009 č. 362

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007, schválené usnesením vlády ze dne 30. března 2009 č. 381

Program výzkumu a vývoje Sociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010 a 2011, schválený usnesením vlády ze dne 30. března 2009 č. 382 (spolupráce s MPSV)

Jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj usnesením vlády ze dne 4. května 2009 č. 573

Jmenování předsedy Rady pro výzkum a vývoj usnesením vlády ze dne 25. května 2009 č. 651

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015, schválená usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 729

Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, schválený usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838

Návrh Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, schválený usnesením vlády ze dne 13. července 2009 č. 880 (spolupráce s MK)

Návrh Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválený usnesením vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021 (spolupráce s MŠMT)

Návrh programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II, schválený usnesením vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1022 (spolupráce s MŠMT)

Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012 a k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2011 a 2012, schválený usnesením vlády ze dne 9. září 2009 č. 1175

Návrh na změnu Statutu Grantové agentury ČR

Návrh Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní cena vlády Česká hlava

Cena předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

Návrh na změnu Statutu Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace

Návrh na jmenování předsednictva a předsedy Technologické agentury ČR

Koncepce Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009

Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009, návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2009 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2009 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce pro členy poradních orgánů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2009

Souhrn dalších činností Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2009

• Rada pro výzkum a vývoj (dále je „Rada“) předložila novelu zákona kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zákon č. 110/2009 Sb.) k projednání PSP ČR

• Rada prostřednictvím Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje připravila návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

• Rada vypracovala stanoviska k návrhům programů výzkumu a vývoje jednotlivých resortů

• Rada zastoupená svými místopředsedy a zástupci sekretariátu Rady se účastnila projednání návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje v Poslanecké sněmovně v Senátu Parlamentu České republiky a po nabytí účinnosti této novely (zákon č. 110/2009 Sb.) zajistila plnění úkolů vyplývajících z nové právní úpravy, kterými jsou zejména návrh nového nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, návrh nových podmínek pro udělování ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, návrhy změn statutu Rady a Grantové agentury ČR, návrh na jmenování předsednictva a předsedy Technologické agentury ČR a další úkony související se založením této nové agentury

• Bioetická komise Rady uspořádala v rámci českého předsednictví v Radě EU zasedání European Group on Ethics in Science and New Technologies a 13th NEC Forum

• Rada se po jednáních s pořádající společností Česká hlava s.r.o. zasloužila o to, že v letošním roce byla opět udělena Národní cena vlády Česká hlava, ale také od roku 2008 udělovaná Cena předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace, za popularizaci a propagaci vědy, výzkumu a vývoje

• Rada se podílela jako každý rok na vytváření Evropského výzkumného prostoru - např. se členové Rady jako zástupci ČR aktivně podílí v ad hoc expertní pracovní skupině na vzniku Evropského technologického institutu, na jednání Rad pro výzkum a vývoj zemí EU, na setkání národních etických komisí zemí EU, aj.

• Rada svou iniciativou a jednáními přispívá k zpracování systému práce s experty zastupujícími ČR v poradních orgánech Evropské komise nebo Evropské rady, které MŠMT postupně realizuje

• Rada spolupracovala s MŠMT a MPO na tvorbě priorit v oblasti výzkumu Českého předsednictví v Radě EU v první polovině roku 2009

• Rada spolupracuje s Ministerstvem financí při uplatnění zákona o daních z příjmu k možnosti odpočtu výdajů vynaložených na projekty VaV od základu daně z příjmu, na základě čehož dochází k motivaci soukromých organizací k vyššímu zapojení do VaV

• Rada v lednu 2009 dokončila každoroční hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2008. Do hodnocení, zahrnujícího výsledky výzkumných organizací uplatněné v letech 2003 – 2007 bylo zahrnuto celkem 60 263 bodově ohodnotitelných výsledků celkem 194 výzkumných organizací. S výsledky hodnocení byla seznámena veřejnost prostřednictvím www.vyzkum.cz

• Rada poskytuje veřejnosti údaje o výzkumu a vývoji v ČR a jeho výsledcích – do jednotlivých veřejných částí Informačního systému VaV byly v roce 2008 nově zařazeny údaje o projektech, výzkumných záměrech, o dosažených výsledcích a údaje o vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve VaV. Zejména bylo umožněno tvůrcům výsledků vkládat údaje o výsledcích dosažených řešením i těch výzkumných aktivit, na jejichž řešení nebyla poskytována podpora podle zákona č. 130/2002 Sb.

• Rada zveřejnila a publikovala Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009 (česky i anglicky)

Úvod

Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „Rada“) je zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti se Rada řídí především tímto zákonem a prováděcími předpisy k němu.

Rada spolupracuje především s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Akademií věd ČR a Grantovou agenturou ČR.

1 Právní předpisy výzkumu a vývoje

V roce 2009 se Rada prostřednictvím svých místopředsedů a zástupců sekretariátu Rady účastnila projednávání návrhu novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky. Po nabytí účinnosti novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje (zákon č. 110/2009 Sb.) Rada připravila návrh nového nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, návrh nových podmínek pro udělování ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, návrh změn statutu Rady a projednala návrh změn statutu Grantové agentury ČR a předložila je vládě.

2 Hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje

V roce 2009 bylo Radě podle § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací postoupeno ke stanovisku 6 návrhů programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které Rada doporučila předložit vládě ke schválení.

Zároveň Rada zpracovala stanovisko k Zadávacím dokumentacím pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Grantové agentury České republiky na podporu grantových projektů, zahajovaných v roce 2010.

Rada ve svých stanoviscích striktně trvala na dodržení formálních požadavků stanovených zákonem o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací a dodržení postupu při notifikaci Evropskou komisí. Vyžadovala jasnou formulaci cílů programů, jejich dosažitelnost v době trvání programu a uvedení kriterií splnění cílů po ukončení programu. Rada hodnotila také finanční požadavky správců rozpočtových kapitol, a to nejen vzhledem k možnostem státního rozpočtu a k jeho schváleným střednědobým výhledům, ale i vzhledem ke stanoveným cílům programů.

Na posuzování programů se aktivně podíleli určení zástupci Rady (zpravodajové) a Odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR. Zároveň byla poskytnuta řada písemných a ústních konzultací k několika připravovaným návrhům programů.

Návrhy programů doporučené Radou ke schválení v roce 2009

PoskytovatelNázev programuRok zahájeníRok ukončeníCelkové výdaje ze SR (mil. Kč)
Ministerstvo vnitraBezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 201520102015800
Ministerstvo vnitraProgram bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 až 2015201020152 394
Ministerstvo práce a sociálních věcíSociálně ekonomický výzkum pro potřeby státu v letech 2010 a 20112010201170
Ministerstvo kulturyProgram aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity201120172 125
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy5 programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji: COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II201120173 133
Ministerstvo zdravotnictvíResortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III201020154 358

Vyhodnocení ukončených programů výzkumu a vývoje

Na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků předkládají poskytovatelé, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum a vývoj, vždy do 30. září následujícího roku po ukončení programu výzkumu a vývoje, vyhodnocení dosažených výsledků ke stanovisku předsedovi Rady.

Materiály zaslané od poskytovatelů Radě týkající se 8 programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007 byly souhrnně zpracovány, projednány a schváleny na zasedání Rady a předloženy vládě. Rada ve svém materiálu vyhodnotila splnění cílů ukončených programů, údaje o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji, skutečné výdaje na uskutečnění programů, výsledky řešení programů, jejich využití a přínos, srovnání dosažených výsledků s cíli programů a se stavem v zahraničí. Také byly podrobně analyzovány zdroje finančních prostředků vynaložené na ukončené programy.

Závěry hodnocení Rady byly přijaty usnesením vlády ze dne 30. března 2009 č. 381 o Souhrnném vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007.

3 Podpora výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu

Rada podle § 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), vypracovává pro vládu návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu (od 1. 7. 2009 zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj ČR na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 Rada připravovala ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum a vývoj podporován. Jednotlivé návrhy výdajů byly s představiteli příslušných kapitol projednány v březnu a dubnu 2009.

„Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na roky 2011 a 2012“ předložila Rada vládě v červnu 2009 a návrh byl schválen usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838.

Tento návrh mění výdaje na výzkum a vývoj stanovené střednědobým výhledem schváleným na roky 2010 a 2011 usnesením vlády ze dne 22. září 2008 č. 1194 a navrhuje v souladu s „Návrhem střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012“ předloženým Ministerstvem financí schváleným usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 715 (předložený vládě dne 30. dubna 2009) výdaje na výzkum, vývoj a inovace ČR snížené na úroveň roku 2009 (tj. 24 830 804 tis. Kč).

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj byl schválen:

• na rok 2010 ve výši 24 841 778 tis. Kč, tj. 0,68 % HDP (meziroční nárůst 2010/2009 je 10 974 tis. Kč),

• na rok 2011 ve výši 24 844 844 tis. Kč, tj. 0,64 % HDP (meziroční nárůst 2011/10 je 3 066 tis. Kč)

• a na rok 2012 ve výši 24 830 804 tis. Kč, tj. 0,61 % HDP (meziroční pokles 2012/11 je 14 040 tis. Kč).

Pro výpočet podílu HDP byla použita makroekonomická predikce Ministerstva financí z července 2009.

Rozdíl oproti výši výdajů v r. 2009, tj. 10 974 tis. Kč v r. 2010 a 14 040 v r. 2011, jsou výdaje vyčleněné bodem III.1.c) usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 793 z výdajů na výzkum a vývoj Ministerstva kultury do ostatních výdajů určených na realizaci Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, které pro tento účel v letech 2010 a 2011 již nebudou moci být využity, a proto bylo navrženo je použít k původnímu účelu.

V rámci příprav návrhu výdajů na výzkum a vývoj byla snaha přednostně financovat závazky ve výši 11,4 mld. Kč na rok 2010 (nárůst oproti roku 2009 o 1,225 mld. Kč), a to:

• Institucionální výdaje na kofinancování operačních programů Strukturálních fondů Výzkum a vývoj pro inovace, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Podnikání a inovace (část výzkumu, vývoje a inovací), které vychází ze smluv mezi ČR a EU (2,5 mld. Kč v r. 2010; nárůst 1,15 mld. Kč).

• Institucionální výdaje na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na zajištění poplatků za účast ČR v mezinárodních programech, organizacích apod. (1,1 mld. Kč; nárůst 0,05 mld. Kč v r. 2010).

• Účelové výdaje na již řešené projekty výzkumu a vývoje (8,8 mld. Kč v r. 2010; nárůst 0,025 mld. Kč).

Ostatní výdaje musí být kvůli zmrazení celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace na úroveň roku 2009 sníženy (vzhledem k objemu výdajů v r. 2009) a to o 11,1 % v r. 2010, o 18,3 % v r. 2011 a o 23,0 % v r. 2012.

Nejvýznamnější výsledky činnosti Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2009, týkající se rozpočtu:

• Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, schválený usnesením vlády ze dne 29. června 2009 č. 838.

• Realizace všech úkolů týkajících se výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v roce 2009, tj. zpracování stanovisek k žádostem o provedení rozpočtových opatření kapitol, z nichž je výzkum a vývoj podporován, vyjádření k novým úkolům vyplývajícím z realizace Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací týkající se změn rozpočtu apod.

• Příprava a sestavení rozpočtu nově vzniklé (novelou zákona o podpoře výzkumu a vývoje) rozpočtové kapitoly č. 377 – „Technologické agentury ČR“ na rok 2010 a střednědobého výhledu na léta 2011 a 2012 (pro MF – v rozsahu a struktuře vyhlášky č. 165/2008 Sb. a č. 415/2008 Sb. včetně specifických ukazatelů kapitoly TA ČR v letech 2010-2012)

4 Analýza a hodnocení výzkumu a vývoje

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací 2009

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků ukládá Radě úkol předkládat vládě pravidelně každoroční analýzu a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza VaVaI 2009“).

Analýza VaVaI 2009 navazuje na obdobný dokument předložený vládě v loňském roce, který vláda schválila usnesením ze dne 3. listopadu 2008 č. 1340, navazuje však i na obdobné dokumenty, které byly vládě předloženy v roce 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 (předkladatel Rada) a v letech 1999 a 2002 (předkladatel MŠMT).

Projekt a rámcový harmonogram přípravy Analýzy VaVaI 2009 byl schválen na 242. zasedání Rady dne 10. dubna 2009. V harmonogramu přípravy bylo stanoveno, že dokument má být připraven ke schválení vládou ČR v listopadu 2009 a v elektronické podobě (česky i anglicky) být k dispozici do konce listopadu 2009.

V souladu se schváleným projektem byla jmenována pracovní skupina pro přípravu analýzy v podobném složení jako v roce 2008 (zástupci sekretariátu Rady, MŠMT, MPO, AV ČR, GA ČR, ČSÚ, ÚPV ČR, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací a Technologického centra AV ČR). Předsednictvo Rady na svém zasedání dne 27. 2. 2009 schválilo nové členy pracovní skupiny, které nominovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V roce 2009 zůstala zachována struktura analýzy z roku 2008, kdy obsahuje pět samostatných kapitol: A-Vstupy VaV, B-Výstupy VaV, C-Inovace a konkurenceschopnost, D-Zapojení České republiky do Operačních programů EU, E-Mimořádné výsledky VaV a inovací v roce 2008. Součástí jsou i přílohy, které obsahují základní ukazatele hodnocených zemí, hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a seřazené podle skupin dle právní formy instituce za rok 2008 a seznam použitých zkratek.

Analýza VaVaI 2009 obsahuje několik desítek kvantitativních ukazatelů. Některé údaje byly čerpány ze zahraničních dokumentů o hodnocení konkurenceschopnosti rozsáhlých souborů zemí a hodnocení inovačních politik členských zemí Evropské unie. Bylo provedeno podrobné hodnocení výzkumu vývoje v České republice a jejich porovnání se zahraničím. Soubor hodnocených zemí zahrnuje: Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Irsko, Itálii, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velkou Británii, EU-27, USA, Japonsko, Norsko, Koreu, Kanadu, Čínu, Rusko a Švýcarsko – celkem 33 států.

Z Analýzy VaVaI 2009 vyplývá, že sice pokračují dílčí zlepšení oblasti VaV v ČR, ale výkonnost a efektivnost výzkumu a vývoje v České republice včetně nedostatečných přínosů pro ekonomiku a společnost i nadále zůstávají vážným problémem podpory výzkumu a vývoje. Zavedení nového systému hodnocení výzkumu a vývoje, jehož první výsledky byly prezentovány koncem roku 2005, by spolu s posílením závislosti poskytované finanční podpory na dosahovaných výsledcích VaV mělo přinést očekávané zlepšení.

V rámci Reformy systému VaVaI v České republice schválené vládou České republiky (usnesení z 26. března 2008 č. 287), dojde k zásadní změně v poskytování institucionální podpory VaV, kdy jedním z pilířů pro určení výše podpory bude ohodnocení dosažených výsledků VaV jednotlivými výzkumnými organizacemi v předcházejícím období pěti let.

K posílení výzkumných kapacit v regionech a tím ke zmírnění přílišné koncentrace výzkumných pracovníků a poskytované podpory do regionu hl. m. Prahy by měl přispět připravovaný operační program „Výzkum a vývoj pro inovace“ (OP VaVpI), který bude spolufinancován z prostředků strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR.

Analýza VaVaI 2009 bude po projednání ve vládě zveřejněná na webových stránkách www.vyzkum.cz.

Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2008

Výsledky Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků prováděné v roce 2008 byly Radě předloženy a Radou schváleny na jejím 239. zasedání dne 16. ledna 2009, následně byly v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 zveřejněny na webových stránkách Rady (www.vyzkum.cz).

Do hodnocení, zahrnujícího výsledky výzkumných organizací uplatněné v letech 2003 – 2007 bylo zahrnuto celkem 60 263 bodově ohodnotitelných výsledků celkem 194 výzkumných organizací.

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009

Česká republika pokládá za jednu ze svých priorit rozvoj výzkumu a vývoje. Rada si je vědoma, že postupné zvyšování veřejných výdajů na výzkum a vývoj znamená i trvalé hodnocení jejich účelného vynakládání.

Zveřejňováním výsledků hodnocení a jejich použitím při přípravě návrhů výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj došlo ke zvýšení povědomí o významu tvorby kvalitních a uznávaných výsledků, a to jak u příjemců podpor tak i u poskytovatelů podpor, což vyplynulo z analýz údajů předávaných do Informačního systému VaV – Rejstříku informací o výsledcích.

Snaha o permanentní precizování metodiky a přesné definování parametrů použitých pro hodnocení výsledků VaV vedlo rovněž k nastavení kritérií při hodnocení na úrovni poskytovatelů, a to jak při posuzování návrhů projektů a výzkumných záměrů, tak při závěrečném hodnocení ukončených projektů a výzkumných záměrů.

Rada ustanovila jako svůj pracovní orgán Komisi pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, jejímž cílem je nejen zohledňovat zkušenosti s hodnocením v letech minulých při přípravě metodiky hodnocení výsledků VaV v roce 2009. Metodika hodnocení výsledků VaV v roce 2009 byla Radou schválena na 244. zasedání Rady dne 12. června 2009.

Metodika hodnocení VaV a jejich výsledků v roce 2009 vychází z hodnocení v roce 2008, tedy:

- neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů,

- do hodnocení výsledků výzkumných organizací jsou zařazeny pouze výzkumné organizace, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje, a jejich výsledky,

- hodnocení výsledků výzkumných organizací dle této Metodiky mj. slouží k rozdělování institucionální podpory příslušným poskytovatelům této podpory,

- do hodnocení budou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních 5 let bez ohledu na to, z jakého zdroje byly podporovány.

Cílem hodnocení výsledků dosahovaných ve výzkumu a vývoji podporovaném z veřejných prostředků je zvýšit tlak na jejich zlepšení, ať již jde o vědecká sdělení v tisku nebo počet prakticky využitelných výsledků, včetně počtu patentů, a tím i získání vyššího přínosu pro českou ekonomiku. Rada současně konstatovala, že důraz na hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků se začíná pozitivně projevovat na vzrůstajícím počtu výsledků předaných do IS VaVaI. Současně se také začíná zvyšovat zájem výzkumných pracovišť o ochranu práv k výsledkům.

5 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veškerý provoz a dílčí úpravy IS VaVaI je řešen a financován v rámci plnění smlouvy o dodávce služeb na základě které je zajištěn i vlastní nepřetržitý provoz IS VaVaI (24 hodin denně po 7 dní v týdnu).

V rámci této smlouvy je v provozu aplikace Vklap na platformě Java, která je určena pro předávání dat do IS VaV. Jedná se o sadu nástrojů pro předávání dat do databází CEP, CEZ, RIV a VES. V roce 2009 bylo též využíváno rozšíření této aplikace, provedené v roce 2008, o možnost vkládání údajů pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaV. Zlepšování funkčnosti a komfortu na základě připomínek uživatelů této aplikace je předmětem dalších úprav.

Významná pozornost ve vztahu k této aplikaci Vklap je věnována jak dodavatelům dat do IS VaVaI, tak i poskytovatelům podpory VaV. Pro ně jsou na webových stránkách www.vyzkum.cz k dispozici podrobné příručky všech funkcí této aplikace. Uživatelům je rovněž ze strany tvůrců aplikace poskytována trvalá E-mail a telefonická podpora.

Na www.vyzkum.cz je zpřístupněn systém vyhledávání veřejně přístupných dat v rámci IS VaVaI, který umožňuje uživatelům vyhledávání podle řady kritérií a jejich vzájemnou kombinací je možné vyhledat a setřídit data podle velmi specifických požadavků uživatelů. Zvýšila se rychlost vyhledávání údajů a byly přidány další možnosti výběrů a filtrování údajů.

V souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje byla Radou provedena uzávěrka roku sběru dat 2008 a kontrola dat předaných do IS VaV v roce 2008. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se roku 2007. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a vyhledat výzkumné záměry z CEZ, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné údaje byly rozeslány jednotlivým poskytovatelům, kteří dodávky dat doplnili a opravili.

V řádném termínu (do 8. září 2009) byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV09). Tato data budou v průběhu měsíce října zpracována a zařazena do IS VaVaI tak, aby mohla být podkladem pro hodnocení výsledků VaV. Hodnocení je prováděno podle požadavků „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009“ z datových výstupů informační oblasti RIV v návaznosti na údaje o projektech (CEP) a na údaje o výzkumných záměrech (CEZ).

V červenci 2009 byly zahájeny práce týkající se úprav IS VaVaI v souvislosti s platností novely zákona č. 130/2002 Sb.

Tak jako v minulých letech veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI - CEP10, CEZ10, RIV10 VES10 a SR10 jsou v příslušných termínech zveřejněny na www.vyzkum.cz a byly předány provozovateli IS VaVaI s tím, aby zajistil plynulý přechod IS VaVaI v požadovaných termínech na rok 2010. V souladu s těmito změnami bylo upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI.

6 Výzkum a vývoj v ČR a EU

Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací kromě jiných úkolů také jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí. Rada se stále více zapojuje do probíhajícího dění na evropském poli výzkumu. Rada ve schválené Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací prosadila jako jeden z cílů reformy intenzivní zapojení ČR do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Rada se na svých zasedáních v prvním pololetí roku 2009 seznamovala s průběhem českého předsednictví v Radě EU, o plánovaných a probíhajících akcích informoval členy Rady ředitel odboru pro mezinárodní spolupráci ve VaV z MŠMT Ing. Jan Marek, CSc.

Členové Rady se na svých zasedáních seznamovali s programem jednání Rady pro konkurenceschopnost, člen Rady ing. Janeček se podílel v rámci meziresortní pracovní skupiny i na formulaci mandátu pro jednání české strany na zasedáních Rady pro konkurenceschopnost, na jednáních pracovních skupiny pro výzkum a atomové otázky a na jednáních výboru CREST. Rada byla průběžně informována o činnosti Evropské výzkumné rady a Evropského institutu pro inovace a technologie (European Institute of Innovation and Technology), který vyhlásil první výzvy pro Knowledge and Innovation Communities. Rada sledovala celoevropské dění ve výzkumu a vývoji také v zavedení partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a inovacích v rámci Evropského hospodářského plánu obnovy.

Ve dnech 22. – 23. ledna 2009 se uskutečnila v Praze konference INCOM, která se věnovala inovační politice Evropské unie a rozboru inovačních kapacit v jednotlivých zemích. Konference byla uspořádána z osobní iniciativy předsedy vlády a předsedy Rady Ing. Mirka Topolánka v rámci českého předsednictví v Radě EU. Mezinárodní konference se zúčastnili odborníci z akademických kruhů, z poradenských firem, z průmyslu, politici a úředníci z Evropské komise a zástupci OECD. 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicová společně s dalšími kolegy z Evropské komise předsedala celé konferenci. Obecným cílem fóra bylo zlepšení inovačních politik členských států. Důležitým cílem fóra by měla být pomoc členským státům při rozvoji jejich inovačních politik. Dvoudenní konference INCOM umožnila přednášejícím i účastníkům hlouběji pochopit různé aspekty inovačního procesu a setkala se s kladným ohlasem účastníků i českých médií.

Dne 3. června 2009 připravila Bioetická komise Rady setkání se třinácti členy European Group on Ethics in Science and New Technologies (dále jen EGE) v Praze v rámci akcí konaných pod záštitou českého předsednictví v Radě EU.

Bioetická komise Rady a pracovníci odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR uspořádali společně s Evropskou komisí a DG Research, Science, Economy and Society 13th Forum of National Ethics Councils na téma Emerging Technologies in an Age of Globalisation, které se uskutečnilo v Kongresovém centru Praha, v Jižním sále ve dnech 4. – 5. června 2009. Na 13th Forum of National Ethics Councils se sjeli zástupci národních etických rad, komisí a výborů dvaceti šesti členských států Evropské unie. Celé forum řídil předseda Bioetické komise Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Dne 4. června 2009 uspořádala Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj pro účastníky 13th Forum of National Ethics Councils slavnostní večer v Kaiserštejnském paláci v Praze, kde vystoupila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedkyně Rady dr. Miroslava Kopicová. Poukázala na význam vzdělávání a výzkumu pro lidskou společnost a nutnost dodržování etických principů výzkumu. Cílem setkání rad pro etiku by měla být správná národní praxe a etické přístupy vedoucí k účinným iniciativám zamezujícím zneužívání výsledků výzkumu.

Předsednictvo a členové Rady vzali na vědomí Závěrečnou zprávu Evropské komise ze dne 28. 5. 2009 pod názvem Measuring the efficiency of public spending on R&D – Stanovení účinnosti veřejných výdajů na výzkum a vývoj. Primárně byl tento dokument určen pro pracovní skupinu pro kvalitu veřejných financí. Evropská komise společně s pracovní skupinou pro kvalitu veřejných financí Výboru pro hospodářskou politiku se ve zprávě soustředila na zkoumání a posuzování účinnosti výdajů na VaV v členských státech EU a shromáždila údaje o 32 zemích za období let 1990 až 2006.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací

Usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR vláda uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 (dále jenom „NP VaVaI“) do 31. března 2009.

Pro přípravu návrhu NP VaVaI jmenovala Rada řídící skupinu, vedenou I. místopředsedkyní Rady PhDr. M. Kopicovou. V řídící skupině byli zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, vysokých škol, Akademie věd ČR, podnikatelské sféry a nezávislí odborníci pro záležitosti výzkumu, vývoje a inovací. Od ledna do začátku května 2009 se uskutečnily 4 jednání Řídící skupiny NP VaVaI.

Rada požádala o odložení termínu předložení politiky na měsíc květen roku 2009. Důvodem bylo, že tento koncepční materiál vychází z novely zákona č. 130/2002 Sb., jejíž projednávání se v Poslanecké sněmovně oproti předpokladům pozdrželo.

NP VaVaI spolu s novelou zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, konkretizuje principy vládou schválené Reformy a vytváří rámec pro zvýšení efektivnosti veřejné podpory VaVaI a zvýšení jejich přínosů pro ekonomiku a společnost.

Usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 729 o Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015 vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 a její součást Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2011. Usnesením vláda uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady, členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, realizovat NP VaVaI. Zároveň uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady předložit vládě do 30. listopadu 2012 průběžnou zprávu o plnění Národní politiky.

Operační programy

Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů) zúčastňuje Monitorovacích výborů a dalších orgánů (např. Aplikačního panelu apod.) k několika operačním programům. Své zástupce má v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI), v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v Operačním programu Podnikání a inovace a v Operačních programech Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost.

Dne 15. 12. 2008 byla vyhlášena první výzva k předkládání projektů v rámci OP VaVpI do Prioritní osy 2. Výzva 1.2 Regionální VaV centra, jejíž alokace činí 6 mld. Kč, byla ukončena 30. 4. 2009. Tato výzva byla zaměřena pouze na běžné projekty. Cílem výzvy bylo pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry, jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how. Druhá výzva do Prioritní osy 2 s číslem 2.2 Regionální VaV centra, která navazuje na již vyhlášenou výzvu a disponuje alokací 11 mld. Kč byla vyhlášena 15. 6. 2009.

Dne 1. 6. 2009 byla vyhlášena výzva Evropská centra excelence v rámci OP VaVpI do Prioritní osy 1 – Evropská centra excelence. Cílem této Výzvy je vytvoření omezeného počtu Center excelence, tj. výzkumných center vybavených moderní, často jedinečnou infrastrukturou, produkujících v mezinárodním měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi, vytvářející silná strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými) v ČR i zahraničí.

Výzva 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem v rámci OP VaVpI do Prioritní osy 4 s alokací 10 mld. Kč je koncipována jako kontinuální pro urychlení výběru projektů a následné čerpání alokace. Výzva má za cíl pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity.

Od 1. 5. 2009 je platná Příručka pro hodnotitele OP VaVpI 2007 – 2013. Jejím obsahem je role hodnotitelů a jejich kvalifikační předpoklady, role Řídícího orgánu OP VaVpI a postup hodnocení. Dne 9. 7. 2009 se konal Panel pro aplikace, jehož programem byla diskuse o doporučených a vyřazených projektech, hodnocení aplikačního potenciálu, finanční udržitelnosti a synergií a v konečné fázi schválení doporučených a vyřazených projektů.

Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011

Usnesením č. 729 ze dne 8. června 2009 vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015. Součástí tohoto dokumentu jsou Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011. Zpracovaly je poradní orgány Rady – odborné komise. Jedná se celkem o osm prioritních směrů, které jsou chápány jako perspektivní dlouhodobé základní směry výzkumu, vývoje a inovací. Jsou to Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a technologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost, Bezpečnost a obrana, Priority rozvoje české společnosti. Dokument je zveřejněn na www.vyzkum.cz.

Nově je zde sledována konfrontace návrhu se světovými a evropskými trendy v dané oblasti. Podstatný důraz je kladen na rozvahu ve spolupráci s klíčovými představiteli aplikační sféry. Jedná se o odhad očekávaného vývoje financování aplikovaného výzkumu v dané oblasti, a to jak z hlediska celkového objemu, tak z hlediska proporcí mezi veřejnými a soukromými prostředky. V úvahu jsou brány zejména výzkumné kapacity, disponibilní zdroje, zájem uživatelů, stav ve světě a předpokládané perspektivy.

7 Poradní orgány Rady

Bioetická komise

Bioetická komise je poradním orgánem Rady ve smyslu § 35 odstavce 7 písm. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Působí podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně § 24 citovaného zákona. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise.

V roce 2009 Bioetická komise neobdržela žádnou žádost o návrh stanoviska k povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách.

Rok 2009 znamenal pro Bioetickou komisi náročnou přípravu a organizaci setkání 13. NEC fora. Bylo to mezinárodní setkání Národních etických komisí členských států EU ve dnech 4.- 5. června 2009 v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU ve spolupráci s orgánem DG Research v Bruselu, dále AV ČR v.v.i. a Úřadem vlády ČR – sekcí pro předsednictví v Radě EU. Přípravu vedl místopředseda Bioetické komise PhDr. Josef Kuře, Ph.D. a pracovnice sekretariátu Rady, Ing. Markéta Bříšková. Po svém zvolení se připojil také nový předseda Bioetické komise doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (od května 2009), který zasedání NEC fora řídil.

Akce se zúčastnilo 80 lidí, obsahově byla zaměřena na problematiku současné legislativní péče o etiku ve výzkumu, genetického testování a biometrie. Z Bioetické komise vystoupili z referáty PhDr. Josef Kuře, Ph.D. a Ing. Josef Fulka, DrSc. Ve společenské části akce pronesly projevy ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedkyně Rady PhDr. Miroslava Kopicová, dále ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA a poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Zpráva o průběhu konference byla podána na 244. zasedání Rady a konference byla hodnocena jako kvalitní.

Zápisy z jednání Bioetické komise RVV jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Zprávu o činnosti Bioetické komise RVV za rok 2009 odsouhlasila Rada na svém 246. zasedání dne 9. října 2009.

Odborné komise

Odborné komise jsou poradním orgánem Rady ve smyslu § 35 odstavce 7 písm. a) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Odbornými komisemi Rady jsou:

• odborná komise pro vědy živé přírody

• odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství

• odborná komise pro společenské a humanitní vědy

Hlavním úkolem odborných komisí Rady je podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zpracování priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Komise zpracovaly tento dokument pro léta 2009-2011 a je součástí dokumentu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015.

Dále se komise prostřednictvím svých předsedů, kteří se stali členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, podílely významně na tvorbě materiálu k vytvoření metodiky hodnocení. Připomínkovaly proces přípravy Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015, vyjadřovaly se ke klíčovým materiálům Rady, k přípravě vzniku Technologické agentury České republiky a k diskuzím o systému podpory i institucionálního financování.

Pro propagaci a popularizaci výsledků výzkumu a vývoje přispěli návrhem kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2009 a Cenu předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009.

Zápisy z jednání odborných komisí jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz. Zprávy o činnosti odborných komisí za rok 2009 byly odsouhlaseny na 246. zasedání Rady dne 9. října 2009.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje

Komise je orgánem Rady ve smyslu § 35 odstavce 7 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V roce 2009 byly Komisi pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje uloženy dva základní úkoly, a to příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 (dále jen „Metodika 2009“), a dále s tím související činnosti spojené s naplňováním opatření Koncepce informačního systému výzkumu, vývoje a inovací na období 2009-2012 (schváleno usnesením vlády ze dne 3. 11. 2008 č. 1335).

V rámci přípravy Metodiky 2009 se činnost Komise zaměřila zejména na tvorbu vyváženého bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků a na zpřesnění systému hodnocení impaktovaných periodik.

V rámci prací na opatřeních uložených Koncepcí IS VaVaI se Komise podílela na návrhu nového číselníku oborů.

Sdílejte na: