Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace je zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011, zpracovaná podle závazné osnovy, je předkládána vládě pro informaci na základě usnesení vlády ze dne 20. února 2002 č. 175 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády, kterým se ukládá předsedům poradních a pracovních orgánů vlády předkládat pravidelné výroční zprávy příslušných poradních a pracovních orgánů vládě do 31. května následujícího roku - počínaje rokem 2003.

Platný Statut Rady byl schválen usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457. Změna Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace byla schválena usnesením vlády ze dne 18. dubna 2012 č. 286.

Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 byla předložena vládě pro informaci na jejím jednání dne 16. května 2012.

Sdílejte na:

Přílohy