Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010

Úvod

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) je zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti se Rada řídí především tímto zákonem.

Rada spolupracuje především s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), Ministerstvem financí, Akademií věd ČR (dále jen „AV ČR“), Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR.

Dne 10. května 2010 usnesením vlády č. 360 byla Rada obměněna, 10 členů Rady bylo odvoláno z funkce, 4 členové Rady byly znovu do funkce jmenováni, 12 členů Rady bylo nově jmenováno.

Souhrn hlavních činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace v roce 2010

V období do obměny Rady 10. května 2010:

• Rada vypracovala souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008

• Rada vzhledem k novele zákona č. 130/2002 Sb., vyhlášením zákona č. 110/2009 Sb. a vydání nového Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, aktualizovala Provozní řád IS VaVaI

• Rada vypracovala pro vládu návrhy na jmenování předsedů, místopředsedů a členů Výzkumné rady Technologické agentury České republiky

• Rada v lednu 2010 dokončila každoroční hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2009. Do hodnocení, zahrnujícího výsledky výzkumných organizací uplatněné v letech 2004 – 2008 bylo zahrnuto celkem 84 744 bodově ohodnotitelných výsledků celkem 182 výzkumných organizací. S výsledky hodnocení byla seznámena veřejnost prostřednictvím www.vyzkum.cz

• Rada vypracovala stanoviska k návrhům programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva obrany – Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace, Ministerstva zemědělství – Komplexní udržitelné systémy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - Gesher / Most, a Návrat

• Rada vypracovala ve spolupráci s Bioetickou komisí stanovisko k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

• Rada vypracovala stanoviska k návrhům na financování (poskytnutí účelové podpory) velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR a SHARE, BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež

• Rada vypracovala stanovisko k Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace

V období po obměně Rady od 10. května:

• Rada navrhla kandidáty na Národní cenu vlády Česká hlava 2010

• Rada vypracovala pro vládu návrhy na jmenování předsedů, místopředsedů a členů vědecké rady Grantové agentury České republiky

• Rada vypracovala stanoviska k opakovaně předloženému návrhu programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva zemědělství – Komplexní udržitelné systémy

• Rada rozhodla o návrzích na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012

• Rada zvolila nové členy do Bioetické komise Rady

• Rada vypracovala pro vládu návrh na jmenování členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky

Činnosti během celého roku:

• Rada podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovala pro vládu „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“.

• Rada prostřednictvím Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů připravila návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

• Rada vypracovala výzvu k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady a ze zaslaných návrhů zvolila jejich nové členy

• Rada se podílela jako každý rok na vytváření Evropského výzkumného prostoru - např. se členové Rady jako zástupci ČR aktivně podílí v ad hoc expertní pracovní skupině na vzniku Evropského technologického institutu, na jednání Rad pro výzkum a vývoj zemí EU, na setkání národních etických komisí zemí EU, aj.

• Rada svou iniciativou a jednáními přispívala k zpracování systému práce s experty zastupujícími ČR v poradních orgánech Evropské komise nebo Evropské rady, které MŠMT postupně realizuje

• Rada spolupracovala s Ministerstvem financí při uplatnění zákona o daních z příjmu k možnosti odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně z příjmu, na základě čehož dochází k motivaci soukromých organizací k vyššímu zapojení do výzkumu a vývoje

• Rada poskytuje veřejnosti údaje o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v ČR a jeho výsledcích – do jednotlivých veřejných částí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byly v roce 2010 nově zařazeny údaje o projektech, výzkumných záměrech, o dosažených výsledcích a údaje o vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Zejména bylo umožněno tvůrcům výsledků vkládat údaje o výsledcích dosažených řešením i těch výzkumných aktivit, na jejichž řešení nebyla poskytována podpora podle zákona č. 130/2002 Sb.

• Rada zveřejnila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010

1 Činnost Rady v legislativně - právní oblasti

V roce 2010 Rada zpracovala návrhy a změny vnitřních předpisů a dalších dokumentů souvisejících se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

1. Sjednocení administrativy výzkumu a vývoje, dokument schválený usnesením vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 (zrušen usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 245);

2. Podmínky pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (schválený usnesením vlády ze dne 29. září 2009 č. 1233 a usnesením vlády ze dne 30. listopadu 2009 č. 1458);

3. Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k aplikaci zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti veřejných zakázek (zveřejněno na www.vyzkum.cz);

4. Postup při poskytování institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb. (zveřejněno na www.vyzkum.cz);

5. Návrh nového jednacího řádu Rady;

2 Hodnocení návrhů programů výzkumu a vývoje

V roce 2010 bylo Radě podle § 5 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací postoupeno ke stanovisku 5 návrhů programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které Rada doporučila ve 4 případech a v 1 případě nedoporučila předložit vládě ke schválení.

Zároveň Rada zpracovala stanovisko k Zadávacím dokumentacím pro veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Grantové agentury České republiky na podporu grantových projektů, zahajovaných v roce 2011.

Rada ve svých stanoviscích striktně trvala na dodržení formálních požadavků stanovených zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dodržení postupu při projednávání z pohledu veřejné podpory s Evropskou komisí (v případě, že takové projednání bylo realizováno). Vyžadovala jasnou formulaci cílů programů, jejich dosažitelnost v době trvání programu a uvedení kriterií splnění cílů po ukončení programu. Rada hodnotila také finanční požadavky poskytovatelů (předkladatelů návrhů), a to nejen vzhledem k možnostem státního rozpočtu a k jeho schváleným střednědobým výhledům, ale i vzhledem ke stanoveným cílům programů. Rovněž Rada zohledňovala opatření dle Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací v ČR na léta 2009-2015, která se k přípravě programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vztahují.

Na posuzování programů se aktivně podíleli určení zástupci Rady (zpravodajové) a Odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR. Zároveň byla poskytnuta řada písemných a ústních konzultací k několika připravovaným návrhům programů.


Návrhy programů doporučené Radou ke schválení v roce 2010

PoskytovatelNázev programuRok zahájeníRok ukončení

Celkové výdaje ze SR (mil. Kč)

Ministerstvo obranyObranný aplikovaný výzkum, experimentálního vývoje a inovací201120171 618
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGesher / Most20102016300
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyERC CZ20122019600
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyNávrat20122019465


Vyhodnocení ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků provádějí poskytovatelé, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum, experimentální vývoj a inovace, vždy do 30. září následujícího roku po ukončení programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhodnocení dosažených výsledků a následně předkládají Radě zprávu o tomto vyhodnocení. Rada následně zpracovává a vládě ke schválení předkládá Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených programů.

Materiály zaslané od poskytovatelů Radě, týkající se 4 programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008, byly souhrnně zpracovány, projednány a schváleny na zasedání Rady a předloženy vládě. Rada ve svém materiálu vyhodnotila splnění cílů ukončených programů, údaje o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji, skutečné výdaje na uskutečnění programů, výsledky řešení programů, jejich využití a přínos, srovnání dosažených výsledků s cíli programů a se stavem v zahraničí. Také byly podrobně analyzovány zdroje finančních prostředků vynaložené na ukončené programy.

Závěry hodnocení Rady byly přijaty usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 248 k souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008.

3 Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze státního rozpočtu

Podle zákona č. 130/2002 Sb. Rada předkládá vládě návrh výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace, který je Ministerstvem financí zapracován do návrhu zákona o státním rozpočtu.

Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013 Rada připravovala ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, ze kterých je výzkum, experimentální vývoj a inovace podporován, již od konce roku 2009. Návrhy výdajů s jednotlivými poskytovateli podpory byly projednány v březnu 2010. Rada na svém 252. zasedání dne 9. dubna 2010 schválila „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace České republiky na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“ ve znění pozměňovacího návrhu předsednictva Rady, tj. ve výši cca 26,6 mld. Kč na všechny roky.

Projednání připomínek k „Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013“ se uskutečnilo 6. května 2010, po projednání zásadních připomínek zůstaly zásadní rozpory s MF, MK, MPO, MZ a MZe.

Návrh Rady byl projednán a schválen na jejím 255. zasedání dne 25. června 2010 v nezměněné podobě (tj. s výdaji o 1,2 mld. Kč překračujícími výdaje r. 2010 a o 1,8 mld. Kč vládou schválený střednědobý výhled na r. 2011 a na r. 2012 usn. ze dne 9.9.2009 č. 1175. Návrh byl vyšší v r. 2011 o 1 768 mil. Kč, a v letech 2012 a 2013 o 1 787 mil. Kč, avšak zahrnoval všechny dosud vládou přijaté závazky.

Po dlouhé diskuzi předseda Rady Ing. Fischer akceptoval její rozhodnutí, ale jako předseda vlády odmítnul tento, dle jeho názoru nerealistický návrh, zařadit na program jednání vlády.

Materiál Rady byl zařazen až na program schůze vlády předsedy vlády P. Nečase dne 11. srpna 2010 jako bod č. 3 v části B k projednání s rozpravou (čj. 775/10).

Materiál Ministerstva financí „Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011“ byl zařazen na program schůze vlády k projednání rovněž dne 11. srpna 2010 jako bod č. 2 v části B k projednání s rozpravou (čj. 790/10). Projednání návrhu MF tedy předcházelo projednání materiálu Rady.

1. Materiál Ministerstva financí „Návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011“ byl schválen dne 11. srpna 2010 usnesením č. 563 s výdaji na výzkum na úrovni r. 2010 (tj. 25,4 mld. Kč). Materiál Rady (který s ním byl v rozporu o 1,2 mld. Kč) byl z jednání vlády stažen.

2. Konečné (a změněné) usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 usnesením č. 563 bylo zveřejněno dne 19. srpna 2010. Vláda v něm uložila „předsedovi vlády, aby Rada pro výzkum, vývoj a inovace předložila ministru financí do 23. srpna 2010 strukturu výdajů na výzkum, vývoj a inovace podle jednotlivých rozpočtových kapitol a závazných ukazatelů na rok 2011.“

3. Předseda vlády dr. Nečas dne 19. srpna 2010 podepsal požadovanou „Strukturu výdajů na výzkum, vývoj a inovace podle jednotlivých rozpočtových kapitol a závazných ukazatelů na rok 2011“, která byla v souladu s výše uvedeným usnesením č. 563/2010 předána dopisem čj. 13877/10-RVV ministru financí.

4. Ministerstvo financí rozepsalo limity výdajů jednotlivým správcům rozpočtových kapitol podle Radou předané Struktury výdajů na výzkum, vývoj a inovace podle jednotlivých rozpočtových kapitol a závazných ukazatelů na rok 2011“

5. Dne 31. srpna 2010 byl předán Ministerstvem financí do elektronické knihovny vlády „Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011“, který ve třech kapitolách měnil výdaje navržené Radou a předané ministerstvu financí (zvýšení o 400 mil. Kč v kapitole AV ČR a snížení u kapitol MPO a MK, u obou po 200 mil.Kč).

6. Na jednání předsednictva dne 3. září 2010 byla podána Informace o postupu přípravy Státního rozpočtu ČR na r. 2011 – část „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace“ v období mezi 13. 8. a 2. 9.2010, předsednictvo Rady k ní přijalo následující závěry:

- Předsednictvo Rady zásadně nesouhlasí se snížením prostředků na program ministerstva kultury „NAKI“ o 200 mil. Kč (tj. o 60 %) a se zvýšením výdajů Akademie věd ČR o 173 mil. Kč nad prostředky, o které Akademie věd ČR žádala a které jí byly návazně schváleny Radou.

- Předsednictvo Rady ukládá sekretáři Rady, aby připravil stanovisko pro předsedu Rady, předsedu vlády dr. Nečase k bodu B2 schůze vlády dne 8. září 2010 „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na rok 2011“, kde ho předsednictvo žádá, aby vládě navrhnul změnu tohoto návrhu - snížení výdajů Akademii věd ČR o 173 mil. Kč a zvýšení Ministerstvu kultury o 173 mil. Kč.

7. Dne 6. září 2010 byly dodatečně předány Ministerstvem financí do elektronické knihovny vlády další 2 části návrhu státního rozpočtu, a to „L. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013“ a „M. Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2012 a 2013“. V části výdajů na výzkum byly navrženy Ministerstvem financí změny oproti návrhu Rady v roce 2012 i v r. 2013, a to zvýšení výdajů AV ČR v r. 2012 o 637,8 mld. Kč (na úkor MK o 237,8 mil. Kč, GA ČR o 100 mil. Kč, MV o 100 mil. Kč a MŠMT o 200 mil. Kč). V r. 2013 zvýšení AV ČR o 761,7 mil. Kč na úkor MK o 261,7 mil. Kč, GA ČR o 200 mil. Kč MŠMT o 200 mil. Kč a MV o 100 mil. Kč.

8. Dne 7. září 2010 předsednictvo Rady schválilo per rollam informaci pro premiéra, kde mu v části střednědobého výhledu na r. 2012 a 2013 doporučilo střednědobý výhled výdajů na r. 2012 a2013 ponechat v Radou navržené struktuře (podle bodu III usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 č. 563). Budoucí úpravy střednědobého výhledu musí vycházet z nezbytných změn celého českého výzkumu a jeho struktury podle programového prohlášení vlády a nemohou tyto změny finančně i věcně předurčovat.

9. Vláda na svém jednání dne 8. září 2010 přerušila projednávání „Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011“ s tím, že ho schválí na svém jednání dne 22. září 2010.

10. Rada se na svém mimořádném zasedání dne 17. 9. 2010 věnovaném rozpočtu přijala usnesení a schválila Stanovisko Rady pro výzkum, vývoj a inovace k "Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011" (k části výdaje na výzkum, vývoj a inovace na r. 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013) - zveřejněno na www. vyzkum.cz. Klíčovým závěrem bylo podpořit původní návrh Rady, tj. prosazovat stejný přístup ke všem výzkumným institucím a vzhledem k nutným úsporám ve výši 1,2 mld. Kč na r. 2011 oproti již přijatým závazkům vlády krátit ve stejné výši 4,55 % a zachovat Radou navržený střednědobý výhled výdajů na VaVaI na roky 2012 a 201

11. Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace byl schválen usnesením vlády č. 675 ze dne 22. září 2010, a to jako součást návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2012 a 2013 a střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013. Výdaje na výzkum, experimentální výzkum a inovace byly schváleny v následující výši:
- na rok 2011 ve výši 25 917 774 tis. Kč, tj. 0,68 %HDP (meziročně 2011/2010 tj. 102,1 %),

- na rok 2012 ve výši 25 377 984 tis. Kč, tj. 0,63 % HDP (meziročně 2012/2011 tj. 97,9 %)

- a na rok 2013 ve výši 25 377 984 tis. Kč, tj. 0,60% HDP (meziročně 2013/20112 tj. 100 %).

Pro výpočet podílu HDP byla použita makroekonomická predikce Ministerstva financí z července 2010.

Vláda jednorázově navýšila rozpočet na výzkum v r. 2011 o 525 733 tis. Kč, toto navýšení o cca 0,5 mld. Kč se však nepromítlo do střednědobého výhledu na r. 2012 a 2013. Jedná se o prostředky, o které byl navýšen rozpočet VŠ na výzkum (OP VaVpI) na úkor běžných výdajů na VŠ v kapitole MŠMT.

Nejvýznamnější výsledky činnosti Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2010, týkající se rozpočtu:

• Realizace všech úkolů týkajících se výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace v roce 2010, tj. zpracování stanovisek k žádostem o provedení rozpočtových opatření kapitol, z nichž je výzkum a vývoj podporován, vyjádření k úkolům týkajícím se rozpočtu, příprava podkladů týkajících se výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace (především pro Ministerstvo financí, ale i pro další rozpočtové kapitoly, které výzkum, experimentální vývoj a inovace podporují).

4 Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací 2010

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá Radě předkládat vládě pravidelně každoroční analýzu stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“). Analýza slouží jako jeden z výchozích podkladů, při rozhodování vlády ČR, o prioritách Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a kontrolu stavu jejich realizace, o prioritách aplikovaného výzkumu a o dalších strategických rozhodnutí vlády v otázkách souvisejících s výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi. Každoročně je Analýza tak předkládána vládě ČR k schválení.

Zdrojem údajů byl zejména Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále Roční statistické šetření o výzkumu a vývoji, databáze Thomson Reuters, Sdružené informace matrik studentů, Patentová databáze a Šetření o inovacích v podnikatelském sektoru, zdroje OECD a Eurostatu. Na její tvorbě se podíleli kromě pracovníků sekretariátu Rady i zástupci Českého statistického úřadu a Technologického centra AV ČR. Dále se jako oponenti na přípravě Analýzy podíleli zástupci MŠMT, AV ČR, MPO a AIP.

Analýza VaVaI 2010 bude po projednání ve vládě zveřejněná na webových stránkách www.vyzkum.cz.

Hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a jejich výsledků v roce 2009

Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 bylo Radou schváleno na jejím 249. zasedání dne 15. 1. 2010, následně bylo v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 zveřejněno na webových stránkách Rady (www.vyzkum.cz).

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (Metodika), resp. její část týkající se hodnocení výsledků výzkumných organizací slouží jako jeden z podkladů pro přípravu návrhu státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace v dalších letech. Metodika, kromě stanovení výpočtu institucionální podpory výzkumným organizacím, definuje kritéria pro kontrolu hodnocených výsledků, zavádí pravidla pro zachování alokace finančních prostředků na základní a aplikovaný výzkum a zohledňuje případy, které by mohly nastat inflací některých druhů výsledků.
Výsledný text Metodiky byl po projednání Radou, předložen do meziresortního připomínkového řízení a po vícekolovém vypořádání všech připomínek byla Metodika schválena dne 4. 8. 2010 usnesením vlády č. 555. Její platnost je stanovena na 2 roky, tj. na roky 2010 a 2011.

5 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Veškerý provoz a dílčí úpravy informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) je řešen a financován v rámci plnění smlouvy o dodávce služeb na základě které je zajištěn i vlastní nepřetržitý provoz IS VaVaI (24 hodin denně po 7 dní v týdnu).

V rámci této smlouvy je v provozu aplikace Vklap na platformě Java, která je určena pro předávání údajů do IS VaV. Jedná se o sadu nástrojů pro předávání údajů do centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEA), centrální evidence projektů (CEP), centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ), rejstřík informací o výsledcích (RIV) a evidence veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovací (VES). V roce 2010 byla v souladu se zákonem uvedena do provozu nově vyvinutá komponenta (CEA), která v sobě zahrnuje evidenci poskytovatelů podpory, programy výzkumu a subjekty výzkumu. Zlepšování funkčnosti a komfortu na základě připomínek uživatelů je předmětem dalších úprav IS VaVaI .

Významná pozornost ve vztahu k aplikaci Vklap je věnována jak dodavatelům dat do IS VaVaI, tak i poskytovatelům podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Pro ně jsou na webových stránkách www.vyzkum.cz k dispozici podrobné příručky všech funkcí této aplikace. Uživatelům je rovněž ze strany tvůrců aplikace poskytována trvalá E-mail a telefonická podpora.

Na www.vyzkum.cz je zpřístupněn systém vyhledávání veřejně přístupných dat v rámci IS VaVaI, který umožňuje uživatelům vyhledávání podle řady kritérií a jejich vzájemnou kombinací je možné vyhledat a setřídit data podle velmi specifických požadavků uživatelů. Zvýšila se rychlost vyhledávání údajů a byly přidány další možnosti výběrů a filtrování údajů.

V souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla Radou provedena uzávěrka roku sběru dat 2009 a kontrola dat předaných do IS VaV v roce 2009. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se roku 2008. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a vyhledat výzkumné záměry z CEZ, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné údaje byly rozeslány jednotlivým poskytovatelům, kteří dodávky dat doplnili a opravili.

V řádném termínu (do 30. května 2010) byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV10) výzkumných organizací. Tato data byla v průběhu měsíce června zpracována a zařazena do IS VaVaI tak, aby mohla být podkladem pro hodnocení výsledků výzkumných organizací. V termínu do 7.9.2010 byly rovněž předány výsledky ostatních organizací k projektům výzkumu ukončených v roce 2009. Hodnocení je prováděno podle požadavků „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)“ z datových výstupů informační oblasti RIV v návaznosti na údaje o projektech (CEP) a na údaje o výzkumných záměrech (CEZ).

Tak jako v minulých letech veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI – CEA11, CEP11, CEZ11, RIV11 VES11 a SR11 byly v příslušných termínech zveřejněny na www.vyzkum.cz a byly předány provozovateli IS VaVaI s tím, aby zajistil plynulý přechod IS VaVaI v požadovaných termínech na rok 2011. V souladu s těmito změnami bylo upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI.

6 Výzkum,experimentální vývoj a inovace v ČR a EU

Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kromě jiných úkolů, také jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedkyně Rady, PhDr. Miroslava Kopicová dne 7. ledna 2010 předala na MŠMT švédskému státnímu tajemníkovi Peteru Honethovi originály dopisů členských států EU, které podporují umístění European Spallation Source (dále ESS) v Lundu ve Švédsku. Česká republika (dále ČR) byla v roce 2008 požádána kandidátskými zeměmi, aby plnila roli tzv. „katalyzátoru“ při procesu výběru umístění, tato role se v lednu 2010 završila právě předáním dopisů. Bylo zdůrazněno, že ČR má zájem přistoupit do konsorcia na stavbu ESS a bylo rozhodnuto, že prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. se stane zástupcem ČR v řídícím výboru ESS.

Rada dostala v únoru 2010 ke stanovisku materiál vypracovaný MŠMT s názvem Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Materiál zachytil význam velkých infrastruktur pro ČR a Evropský výzkumný prostor, jeho obsahem jsou prioritní a perspektivní projekty ze šesti vědních oblastí.

Z iniciativy MŠMT byla načrtnuta začátkem roku 2010 potřeba ustavení Výboru pro Evropský výzkumný prostor, jehož hlavním cílem je pomoci ČR se více zapojit do procesu tvorby evropské politiky zaměřené na výzkum, vývoj a inovace. Na člena výboru bude nominován také zástupce Rady kromě již nominovaných zástupců ČR v pracovních skupinách Evropské rady a Evropské komise, zástupců národních kontaktních bodů pro evropský rámcový program, zástupců Konference rektorů, Rady vysokých škol, Akademie věd ČR a pracovníků MŠMT. Mezi první úkoly výboru patří usnadnění společného programování na území ČR, koordinace politik podporující rozvoj znalostního trojúhelníku a určení priorit 8. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

S obsahem zasedání Rady pro konkurenceschopnost konané většinou v Bruselu se členové Rady pravidelně seznamují ze zápisů vypracovaných Odborem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji při MŠMT. Některý z členů Rady se podílí na práci meziresortní koordinační skupiny prostřednictvím formulace mandátů za ČR určených pro jednání na Radě pro konkurenceschopnost, v části, která se věnuje VaV.

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 2. března 2010 projednávalo nařízení o Evropském programu pozorování Země, účast Společenství ve společném programu výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře, Evropskou strategii pro růst a zaměstnanost, struktury a mechanismy fungování Evropské rady pro výzkum, mobilitu výzkumných pracovníků v EU, informaci Komise k ITERu.

Mezi důležité body, které projednávala Rada pro konkurenceschopnost dne 26. května 2010, patřila příprava zasedání Evropské Rady dne 17. června 2010. V jejím rámci probíhal dialog mezi členskými státy a Komisí na téma stanovení národních cílů v oblasti výzkumu a vývoje ve Strategii EU 2020. Komise přislíbila, že na podzim roku 2010 předloží Evropský výzkumný a inovační plán. Na zasedání byly představeny priority Belgického předsednictví v Radě EU. Předsednictví se zaměřovalo na nové vazby ve znalostním trojúhelníku mezi výzkumem, inovacemi a vzděláváním, na cíle nové Strategie Evropa 2020 a na zjednodušení pravidel účasti v evropských programech pro výzkum.

Na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Belgii dne 15. a 16. července 2010 jednali ministři pro výzkum o roli inovací ve Strategii EU 2020. Zástupci Belgie informovali o hlavních myšlenkách, které byly vysloveny na pracovním projednávání na téma zjednodušení účasti v komunitárních programech z hlediska administrativních a finančních procesů.

V polovině roku 2010 se uskutečnilo pravidelné setkání zástupců evropských rad pro výzkum, vývoj a inovace a jejich sekretariátů, které se hlavně věnovalo tématu rozvoje a financování evropských výzkumných infrastruktur. Výjimečně se tohoto zasedání neúčastnili zástupci české Rady, protože právě probíhala obměna její členské základny.

Rada se vyjadřovala v červenci 2010 k návrhu opatření nutných k zajištění provádění Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury po přistoupení a Dohody mezi ČR a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení ČR k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury (dále jen ESA) a o souvisejících podmínkách po vstupu v platnost. Ve snaze postihnout všechny aspekty členství ČR v ESA probíhala jednání k návrhu opatření dlouhou dobu. Rada ve svých stanoviscích zdůrazňovala, že hlavním gestorem mezinárodní spolupráce v oblasti kosmického výzkumu, vývoje a inovací je podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a také podle Koncepce mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na léta 2008 až 2015 MŠMT.

Rada vzala na svém 255. zasedání 25. června 2010 na vědomí informaci o zveřejnění výsledků publikace European Innovation Scoreboard 2009 (dále EIS 2009) na internetových stránkách Evropské komise, v části PRO INNO EUROPE. Podle inovační výkonnosti zohledňující 29 ukazatelů se země EU-27 dělí do čtyř skupin. Jedná se o tzv. innovation leaders nebo innovation followers nebo moderate inovators (patří sem i ČR) nebo Catching-up countries.

Rada vypracovala v červnu 2010 stanovisko k návrhu programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací MŠMT s názvem ERC CZ. Program podpoří české mezinárodně uznávané výzkumné pracovníky, kteří uspěli v hodnocení provedeném odbornými panely Evropské rady pro výzkum (European Research Council). Jejich projekty však nebyly vybrány k financování na evropské úrovni především z důvodu nedostatku finančních prostředků. Mezi hlavní cíle programu patří podpora vynikajících výzkumných pracovníků, kteří dokáží konkurovat mezinárodním projektům a v dané situaci se rozhodnou uskutečnit projekt v České republice. Program bude po schválení zahájen v roce 2012 a ukončen v roce 2019.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 (dále jen „NP VaVaI“), jejíž součástí jsou Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2011, byla schválena usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 729. Usnesením vláda uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady, členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů, kteří jsou poskytovateli státní podpory výzkumu a vývoje, realizovat NP VaVaI. Zároveň uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady předložit vládě do 30. listopadu 2012 průběžnou zprávu o plnění NP VaVaI.
V průběhu roku 2010 pokračovalo naplňování jednotlivých opatření, které NP VaVaI definuje. Zejména se jednalo o opatření:

- zřídit jeden koordinační orgán na ústřední úrovní státní správy s odpovědností za VaVaI,

- přehodnotit priority aplikovaného výzkumu ve vazbě na potřeby udržitelného rozvoje ČR,

- institucionální podporu rozdělovat podle hodnocení výsledků VaV výzkumných organizací,

- důsledně evaluovat všechny programy účelové podpory, nové programy vyhlašovat na základě vyhodnocení dopadů předchozích programů,

- dopracovat metodiku hodnocení výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a zavést systém periodického a objektivního hodnocení systému podpory na všech úrovních.

Současně byly v roce 2010 zahájeny práce na aktualizaci NP VaVaI tak, aby se realizace stávající a příprava nové NP VaVaI stala kontinuálním procesem.

Operační programy

Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů) zúčastňuje Monitorovacích výborů a dalších orgánů (např. Aplikačního panelu apod.) k několika operačním programům. Své zástupce má v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v Operačním programu Podnikání a inovace a v Operačních programech Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost.
Rada má rovněž zastoupení v pracovní skupině Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU, zejména s ohledem na přípravu Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky na další programové období.

Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011

Usnesením č. 729 ze dne 8. června 2009 vláda schválila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015. Součástí tohoto dokumentu jsou Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011.
V roce 2010 byly zahájeny práce pro redukci a nové definování těchto priorit, jak vyplývá z opatřeních uložených Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací Radě s termínem splnění v roce 2011.

7 Poradní orgány Rady

Bioetická komise

Bioetická komise je poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Působí podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, konkrétně § 24 citovaného zákona. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise.
Na základě obměny Rady v roce 2010 proběhly také volby do poradních orgánů Rady. Byl jmenován nový předseda Bioetické komise (na 254. zasedání Rady dne 9. června. 2010) a noví členové (na 257. zasedání Rady dne 24. září 2010).
Zápisy z jednání Bioetické komise RVVI jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Odborné komise

Odborné komise jsou poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. a) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Odbornými komisemi Rady jsou:

• odborná komise pro vědy živé přírody

• odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství

• odborná komise pro společenské a humanitní vědy

Hlavním úkolem odborných komisí Rady je podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zpracování priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v ČR v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Komise zpracovaly tento dokument pro léta 2009-2011 a je součástí dokumentu Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2015.

Dále se komise prostřednictvím svých předsedů, kteří jsou členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, podílely významně na tvorbě materiálu k vytvoření metodiky hodnocení podle nových, vhodnějších kriterií.

Na základě obměny Rady v květnu 2010 proběhly také volby do poradních orgánů Rady. Podle jejich výsledků byly jmenováni noví předsedové a členové odborných komisí (na 255. zasedání Rady dne 25. června 2010).

Zápisy z jednání odborných komisí jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen KHV) je odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V roce 2010 byl Radou KHV uložen základní úkol, a to příprava Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, která měla být platná pro roky 2010 až 2013 (dále jen "Metodika"). V rámci přípravy této Metodiky se KHV zaměřila zejména na tvorbu vyváženého bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků, na zpřesnění systému hodnocení impaktovaných periodik a na zpřesnění odborných kritérií sloužících právě pro vymezení jednotlivých druhů hodnocených výsledků. Zpracovaný návrh Metodiky byl schválen Radou, prošel meziresortním připomínkovým řízením a byl schválen usnesením vlády č. 555 ze dne 4. srpna 2010.

KHV v původním složení skončila svou působnost v souvislosti s obměnou Rady v květnu 2010. Byla zveřejněna výzva na podávání návrhů na členy odborných poradních orgánů Rady, volby proběhly na 255. zasedání Rady dne 25. června 2010 a dne 30. června 2010 byli noví členové KHV jmenováni předsedou Rady.

8. Aktivity Rady spojené s Grantovou agenturou České republiky a s Technologickou agenturou České republiky

Grantová agentura České republiky a Technologická agentury České republiky (dále jen „GA ČR“a „TA ČR“), jsou orgány, na jejichž založení se Rada podílela a s kterými velmi úzce spolupracuje.

Rada v souladu se zákonem o podpoře výzkumu a vývoje vypracovala pro vládu návrh na jmenování členů výzkumné rady TA ČR, které bylo usnesením vlády č. 577 ze dne 11. srpna 2010 vráceno Radě k přepracování. Přepracovaný materiál byl znovu předložen vládě, která usnesením
ze dne 27. října 2010 č. 760 schválila.

Radou vypracovaný návrh na jmenování členů vědecké rady GA ČR byl schválen usnesením vlády č. 650 ze dne 15. září 2010.

Zástupci Rady se zúčastnili v listopadu 2010 výročního výjezdního zasedání, které GA ČR pořádá každoročně za účasti členů předsednictva GA ČR, předsedů jejích oborových komisí, členů kontrolní rady GA ČR a pracovníků Kanceláře GA ČR. Na tomto zasedání byly podány informace o činnosti GA ČR za uplynulý rok a projednány aktuální problémy související s činností GA ČR i s celou oblastí výzkumu a vývoje.

Materiály týkající se Rady pro výzkum, vývoj a inovace pro vládu ČR a Parlament ČR v roce 2010

1. Usnesení vlády ze dne 4. ledna 2010 č.7 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 991)

2. Usnesení vlády ze dne 1. února 2010 č. 97 o změnách programu Výzkumná centra

3. Usnesení vlády ze dne 8. února 2010 č. 109 k návrhu programu Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace

4. Usnesení vlády ze dne 8. února 2010 č. 121 o Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA

5. Usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 143 k návrhu na financování projektů velkých infrastruktur výzkumu THALES, JHR, SHARE

6. Usnesení vlády ze dne 15. března 2010č. 207 k Návrhu Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace

7. Usnesení vlády ze dne 15. března 2010č. 208 k Návrhu na poskytnutí účelové podpory velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace BBMRI, CESNET, CESSDA, CzechCOS/ICOS, CzechGeo/EPOS, CzechPolar, CZERA, ESS, ESS – survey, LINDAT/CLARIN, PALS, Reaktory Řež

8. Usnesení vlády ze dne 15. března. 2010 č. 209 k Návrhu aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic „MOBILITY“

9. Usnesení vlády ze dne 15. března 2010 č. 210 k Návrhu programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji „GESHER/MOST

10. Usnesení vlády ze dne 29. března 2010 č. 245 k zrušení usnesení vlády ze dne 29. září 2005 č. 1260 k návrhu na sjednocení administrativy VaV

11. Usnesení vlády ze dne 29. 3. 2010 č. 248 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2008

12. Usnesení vlády ze dne 27. dubna 2010 č. 317 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách

13. Usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 360 o odvolání a jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

14. Usnesení vlády ze dne 4. srpna 2010 č. 555 o Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011)

15. Usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 č. 563 k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011

16. Usnesení vlády ze dne 11. srpna 2010 č. 577 k návrhům na jmenování předsedy, místopředsedy a členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky

17. Usnesení vlády ze dne 1. září 2010 č. 628 k návrhu na jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

18. Usnesení vlády ze dne 15. září 2010 č. 650 o jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR

19. Usnesení vlády ze dne 22. září 2010 č. 675 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2012 a 2013 a střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013

20. Usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č. 734 o jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky

21. Usnesení vlády ze dne 20. října 2010 č. 735 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2010

20. Usnesení vlády ze dne 27. října 2010 č. 760 o jmenování členů, předsedy a místopředsedkyně výzkumné rady Technologické agentury České republiky

21. Usnesení vlády ze dne 1. prosince 2010 č. 866 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace, členů předsednictva Grantové agentury české republiky, členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury České republiky a členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2010

Sdílejte na: