Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011

Úvod

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) je zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti se Rada řídí tímto zákonem.
Rada spolupracuje především s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), Ministerstvem financí (dále jen „MF“), Akademií věd České republiky (dále jen „AV ČR“), Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“) a Technologickou agenturou České republiky (dále jen „TA ČR“).

Dne 5. října 2011 usnesením vlády č. 739 byli členové Rady odvoláni z funkce, zpráva o činnosti Rady je přehledem činností, které Rada vykonávala do svého odvolání.

Souhrn hlavních činností Rady v roce 2011

• Rada vypracovala souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) ukončených v roce 2009. Materiál byl přijat usnesením vlády ze dne 17. března 2011 č. 192.

• Rada vypracovala statuty a jednací řády poradních orgánů Rady

• Rada provedla v návaznosti na nové statuty a jednací řády poradních orgánů změny v jednacím řádu Rady

• Rada vypracovala koncepci informačního systému VaVaI na období 2012 – 2015

• Rada vypracovala návrh na „Změnu Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI“

• Rada ve spolupráci se svým poradním orgánem, Komisí pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, vypracovala návrh dlouhodobých principů hodnocení výsledků výzkumných organizací

• Rada vypracovala Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Materiál byl schválen usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244

• Rada zvolila Koordinační radu expertů pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

• Rada v rámci příprav národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ustavila Expertní panely pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Panel poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

• Rada připravila Postup pro posuzování výzkumných organizací a následně ve 2. pololetí realizovala posouzení výzkumných organizací – Fázi 1.

• Rada v lednu 2011 dokončila hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2010, které probíhá každoročně. Do hodnocení, zahrnujícího výsledky výzkumných organizací uplatněné v letech 2005 – 2009 bylo zahrnuto celkem 108 116 bodově ohodnotitelných výsledků celkem 164 výzkumných organizací. S výsledky hodnocení byla seznámena veřejnost prostřednictvím www.vyzkum.cz

• Rada navrhla kandidáta na dvanáctého chybějícího člena Výzkumné rady TA ČR

• Rada vypracovala stanoviska k návrhům programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Technologické agentury ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

• Rada vypracovala stanovisko k materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) „Hodnocení realizace Meziresortní koncepce podpory velkých infrastruktur pro výzkum a vývoj do roku 2015“

• Rada vypracovala stanovisko k „Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace – Aktualizace květen 2011“

• Rada vypracovala stanovisko k materiálu „Výzkum a vývoj v energetice – Teze strategického řízení podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky“, který vypracovala meziresortní pracovní skupina pro posouzení námětů na řízení VaVaI v energetice při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii

• Rada vypracovala stanovisko k materiálu MPO „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR“

• Rada vypracovala stanovisko k materiálu MŠMT „Národní inovační strategie ČR“

• Rada vypracovala ve spolupráci s Bioetickou komisí stanovisko k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách

• Rada navrhla kandidáty na Národní cenu vlády Česká hlava 2011

• Rada schválila návrh na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012

• Rada podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovala pro vládu „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“

• Rada prostřednictvím Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů připravila návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro rok 2011

• Rada se podílela jako každý rok na vytváření Evropského výzkumného prostoru - např. se členové Rady jako zástupci ČR aktivně podílí v ad hoc expertní pracovní skupině na vzniku Evropského technologického institutu, na jednání rad pro výzkum a vývoj zemí EU, na setkání národních etických komisí zemí EU, aj.

• Rada svou iniciativou a jednáními přispívala k zpracování systému práce s experty zastupujícími ČR v poradních orgánech Evropské komise nebo Evropské rady, které MŠMT postupně realizuje

• Rada přijala záštitu nad konferencí EuroCRIS (Evropské Informační systémy výzkumu a vývoje), která se bude konat v roce 2012 v Praze

• Rada spolupracovala s MF při uplatnění zákona o daních z příjmů k možnosti odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně z příjmu, na základě čehož dochází k motivaci soukromých organizací k vyššímu zapojení do výzkumu a vývoje

• Rada poskytuje veřejnosti údaje o VaVaI v ČR a jeho výsledcích – do jednotlivých veřejných částí informačního systému VaVaI byly v roce 2011 nově zařazeny údaje o projektech, výzkumných záměrech, o dosažených výsledcích a údaje o vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve VaVaI. Zejména bylo umožněno tvůrcům výsledků vkládat údaje o výsledcích dosažených řešením i těch výzkumných aktivit, na jejichž řešení nebyla poskytována podpora podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

• Rada zveřejňuje pravidelně Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím, zveřejnění aktuálního materiálu se předpokládá na konci roku 2011

1 Činnost Rady v legislativně - právní oblasti

V roce 2011 Rada zpracovala návrhy na změny vnitřních předpisů a dalších dokumentů souvisejících se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

1. Návrh na změnu Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI (schválený usnesením vlády ze dne 4. května 2011)

2. Změna jednacího řádu Rady

2 Hodnocení programů VaVaI

Jednání k novým programům VaVaI

V současné době jsou vedena jednání nad pracovními verzemi návrhů nových programů, a to s TA ČR (3 programy) a MŠMT (5 programů). Nové programy musí být Radě předloženy do 2. listopadu 2011. Mimo výše uvedené připravované programy se dá předpokládat předložení 2 programů ze strany MPO (zaměření na konkurenceschopnost a výzkum v oblasti energetiky).

Vyhodnocení ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků provádějí poskytovatelé, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován výzkum, experimentální vývoj a inovace, vždy do 30. září následujícího roku po ukončení programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhodnocení dosažených výsledků a následně předkládají Radě zprávu o tomto vyhodnocení. Rada následně zpracovává a vládě ke schválení předkládá Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených programů.
Materiály zaslané od poskytovatelů Radě, týkající se 4 programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009, byly souhrnně zpracovány, projednány a schváleny na zasedání Rady a předloženy vládě. Rada ve svém materiálu vyhodnotila splnění cílů ukončených programů, údaje o veřejných soutěžích ve výzkumu a vývoji, skutečné výdaje na uskutečnění programů, výsledky řešení programů, jejich využití a přínos, srovnání dosažených výsledků s cíli programů a se stavem v zahraničí. Také byly podrobně analyzovány zdroje finančních prostředků vynaložené na ukončené programy.
Závěry hodnocení Rady byly přijaty usnesením vlády ze dne 17. března 2011 č. 192 k souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009.

3 Podpora VaVaI ze státního rozpočtu

Podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rada předkládá vládě návrh výdajů na VaVaI, který je MF zapracován do návrhu zákona o státním rozpočtu.

Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014 Rada připravovala ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, ze kterých je VaVaI podporován, již od konce roku 2010. Návrhy výdajů s jednotlivými poskytovateli podpory byly projednány začátkem března 2011.

Návrh byl rozeslán po 263. zasedání Rady dne 25. března 2011 do meziresortního připomínkového řízení s termínem zaslání připomínek do 12. dubna 2011. Bylo uplatněno 6 zásadních připomínek a 7 dalších připomínek. S následným vypořádáním připomínek vyjádřili souhlas všichni připomínkující s výjimkou MŠMT u jedné zásadní připomínky.

MŠMT ve své zásadní připomínce požadovalo změnit způsob výpočtu výdajů na rozvoj výzkumných organizací v r. 2012. Rada proto na svém 264. zasedání dne 29. dubna 2011 schválila na návrh předsedy Rady, předsedy vlády Petra Nečase „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ ve dvou variantách, a to bez zapracování zásadní připomínky MŠMT (varianta A) a s jejím zapracováním (varianta B):
Oba návrhy byly podrobně odůvodněny. Z rozpočtového hlediska zůstal celkový objem výdajů v obou variantách stejný (25,9 mld. Kč), ale mění se jejich rozdělení do jednotlivých rozpočtových kapitol.

Návrh výdajů na VaVaI byl prvně zařazen na jednání vlády již 18. května 2011, jednání bylo přerušeno s tím, že musí předcházet schválení výdajových rámců. V materiálu předloženém MF „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2012“ byly schváleny usnesením vlády č. 590 ze dne 20. července 2011 celkové výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace.

Materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2012 s výhledem na léta 2013 a 2014“ byl znovu předložen dne 8. září 2011, projednávání bylo opět přerušeno. Znovu předložen byl dne 21. září 2011, materiál byl tentokrát stažen z jednání vlády. Předcházelo mu schválení Návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, včetně rozpočtové dokumentace, v jehož rámci byly již schváleny výdaje na VaVaI podle varianty B návrhu zpracovaného Radou. Vláda ještě upravila výdaje na výzkum pouze na r. 2012 ve dvou kapitolách, a to v kapitole AV ČR navýšení o 251 920 tis. Kč a v kapitole MŠMT navýšení o 450 mil. Kč. Tím celkové výdaje navrhované na r. 2012 vzrostly z původních 25 917 774 tis. Kč na současných 26 619 694 tis. Kč.

Ve střednědobém výhledu na léta 2013 a 2014 zůstala původně Radou navržená výše výdajů na VaVaI, tj. 25 917 774 tis. Kč.
Výdaje na VaVaI ve výši 26 619 694 tis. Kč v roce 2012 představují 0,68 % HDP (meziročně 2011/2010 tj. 102,1 %).
Nejvýznamnější výsledky činnosti Rady v roce 2011, týkající se rozpočtu:

• Realizace všech úkolů týkajících se výdajů státního rozpočtu na VaVaI v roce 2011, tj. zpracování stanovisek k žádostem o provedení rozpočtových opatření kapitol, z nichž je VaVaI podporován, vyjádření k úkolům týkajícím se rozpočtu, příprava podkladů týkajících se výdajů na VaVaI (především pro MF, ale i pro další rozpočtové kapitoly, které VaVaI podporují).

4 Analýza a hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Analýza a hodnocení stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá Radě předkládat vládě pravidelně každoroční analýzu a hodnocení stavu VaVaI v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“). Analýza slouží jako jeden z výchozích podkladů, při rozhodování vlády, o prioritách Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a kontrolu stavu jejich realizace, o prioritách aplikovaného výzkumu a při dalších strategických rozhodováních vlády v otázkách souvisejících s VaVaI. Každoročně je Analýza předkládána vládě ke schválení.
Zdrojem údajů byl zejména informační systém VaVaI a dále Roční statistické šetření o VaVaI, databáze Thomson Reuters, Sdružené informace matrik studentů, Patentová databáze a Šetření o inovacích v podnikatelském sektoru, zdroje OECD a Eurostatu. Na její tvorbě se podíleli kromě pracovníků sekretariátu Rady i zástupci Českého statistického úřadu a Technologického centra AV ČR.
Analýza 2011 bude po projednání ve vládě zveřejněna na www.vyzkum.cz.

Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2010

Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací 2010 byly Radou schváleny na jejím 261. zasedání dne 28. ledna 2011. Schválený materiál byl použit při návrhu státního rozpočtu v souladu s ustanovením § 5a odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací 2010 byly zveřejněny na www.vyzkum.cz.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (dále jen „Metodika“), resp. její část týkající se hodnocení výsledků výzkumných organizací slouží jako jeden z podkladů pro přípravu návrhu státního rozpočtu na VaVaI v dalších letech. Metodika, kromě stanovení výpočtu institucionální podpory výzkumným organizacím, definuje kritéria pro kontrolu hodnocených výsledků, zavádí pravidla pro zachování alokace finančních prostředků na základní a aplikovaný výzkum a zohledňuje případy, které by mohly nastat inflací některých druhů výsledků.
Výsledný text Metodiky byl po projednání Radou předložen do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání všech připomínek byla Metodika schválena dne 11. května 2011 usnesením vlády č. 340. Její platnost je stanovena na rok 2011.

5 Informační systém VaVaI

Veškerý provoz a dílčí úpravy informačního systému VaVaI (dále jen „IS VaVaI“) jsou řešeny a financovány v rámci plnění smlouvy o dodávce služeb na základě které je zajištěn i vlastní nepřetržitý provoz IS VaVaI (24 hodin denně po 7 dní v týdnu).

V rámci této smlouvy je v provozu aplikace Vklap na platformě Java, která je určena pro předávání údajů do IS VaVaI. Jedná se o sadu nástrojů pro předávání údajů do centrální evidence aktivit VaVaI (CEA), centrální evidence projektů (CEP), centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ), rejstřík informací o výsledcích (RIV) a evidence veřejných soutěží ve VaVaI (VES). Zlepšování funkčnosti a komfortu na základě připomínek uživatelů je předmětem dalších úprav IS VaVaI .

Významná pozornost ve vztahu k aplikaci Vklap je věnována jak dodavatelům dat do IS VaVaI, tak i poskytovatelům podpory VaVaI. Pro ně jsou na www.vyzkum.cz k dispozici podrobné příručky všech funkcí této aplikace. Uživatelům je rovněž ze strany tvůrců aplikace poskytována trvalá E-mail a telefonická podpora.

Na www.vyzkum.cz je zpřístupněn systém vyhledávání veřejně přístupných dat v rámci IS VaVaI, který umožňuje uživatelům vyhledávání podle řady kritérií a jejich vzájemnou kombinací je možné vyhledat a setřídit data podle velmi specifických požadavků uživatelů. Zvýšila se rychlost vyhledávání údajů a byly přidány další možnosti výběrů a filtrování údajů.

V souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla Radou provedena uzávěrka roku sběru dat 2010 a kontrola dat předaných do IS VaVaI v roce 2011. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se předchozích let. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV, a vyhledat výzkumné záměry z CEZ, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV, a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné údaje byly rozeslány jednotlivým poskytovatelům, kteří dodávky dat doplnili a opravili.

V řádném termínu (do 30. května 2011) byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV11) výzkumných organizací. Tato data byla v průběhu měsíce června zpracována a zařazena do IS VaVaI tak, aby mohla být podkladem pro hodnocení výsledků výzkumných organizací. V termínu do 7. září 2011 byly rovněž předány výsledky ostatních organizací k projektům VaVaI ukončených v roce 2010. Hodnocení je prováděno podle požadavků Metodiky platné pro rok 2011, z datových výstupů informační oblasti RIV v návaznosti na údaje o projektech (CEP) a na údaje o výzkumných záměrech (CEZ).

Tak jako v minulých letech veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI – CEA12, CEP12, CEZ12, RIV12 VES12 a SR12 budou v příslušných termínech zveřejněny na www.vyzkum.cz a budou předány provozovateli IS VaVaI s tím, aby zajistil plynulý přechod IS VaVaI v požadovaných termínech na rok 2012. V souladu s těmito změnami bylo upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI.

6 Výzkum, vývoj a inovace v ČR a EU

Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací kromě jiných úkolů také jednání s poradními orgány pro výzkum a vývoj Evropských společenství a s radami pro výzkum a vývoj jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí.

Zmocněnec vlády pro evropský výzkum, prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. seznámil Radu na jejím 261. zasedání s výročními zprávami za léta 2009 a 2010, kdy zpráva z roku 2010 byla věnována zejména podpoře velkých infrastruktur výzkumu. Vláda v minulosti schvalovala předloženou koncepci práce s velkými infrastrukturami, indikativní cestovní mapu velkých infrastruktur. Na budování velkých výzkumných infrastruktur v Evropě reagovala ČR svojí účastí v projektech ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures).

Předsednictvo Rady v dubnu 2011 posuzovalo návrh na poskytnutí účelové podpory osmnácti projektům velkých infrastruktur pro VaVaI a formulovalo své stanovisko pro MŠMT, které návrh předkládalo vládě, která svým usnesením ze dne 29. června 2011 č. 502 schválila návrh na poskytnutí účelové podpory pro 16 projektů velkých infrastruktur pro VaVaI a uložila ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s předsedou Rady zohlednit náklady 16 projektů v návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na rok 2012 a ve střednědobém výhledu a zajistit soulad těchto projektů s pravidly veřejné podpory.

Předsednictvo Rady se dále seznámilo v únoru 2011 s tzv. Zelenou knihou – Green Paper – From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding.

MŠMT, sekce pro vědu a výzkum požádala Radu v březnu 2011 o připomínky k materiálu s názvem „Pozice ČR k financování evropských výzkumných programů“, který obsahoval dvě přílohy, první byla věnována jednotlivým tématickým oblastem, druhá se týkala zjednodušení provádění evropských rámcových programů pro výzkum. Vypracování pozice ČR k Zelené knize zpracovalo MŠMT na základě podnětů a připomínek Výboru pro ERA, Technologického centra AV ČR a odborných pracovních skupin, v jedné skupině pracoval také člen Rady Ing. Karel Aim, CSc. Předsednictvo Rady text pozice ČR na svém zasedání dne 18. března 2011 odsouhlasilo, protože dobře odrážel zkušenosti a potřeby českých účastníků rámcových programů.

Na MŠMT, v odboru mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, pracuje resortní koordinační skupina pro výzkum, která připravuje za ČR mandáty pro jednání pracovních skupin pro výzkum na evropské úrovni a také formuluje mandát včetně možného vystoupení pro delegaci, která reprezentuje ČR na zasedáních Rady pro konkurenceschopnost, v části jejího jednání, které se věnuje VaVaI v celé EU. Členem resortní koordinační skupiny je také člen Rady Ing. Karel Aim, CSc. a zástupkyně sekretariátu Rady Ing. Markéta Bříšková.

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost se konala v roce 2011 v následujících termínech: 11. března, 31. května, 29. - 30. září a 5 - 6. prosince.

Březnové zasedání Rady pro konkurenceschopnost se věnovalo zejména Strategii Evropa 2020, Střednědobému hodnocení rámcového programu pro výzkum a Evropské iniciativě Unie inovací. Evropská komise zdůraznila nutnost makroekonomických reforem, které přímo ovlivňují oblast VaVaI. Mimo jiné bylo řečeno, že fiskální konsolidace členských států nemá být prováděna na úkor výdajů směřujících do VaVaI a do vzdělávání. Členské státy mají provést účinné strukturální reformy, které povedou k posílení výzkumné a inovační kapacity.

Rada se na 265. zasedání zabývala otázkou, jakým způsobem může Rada přispět k plnění Národního programu reforem. Náměty konkrétních kroků předložil prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. Hlavním cílem v kapitole III.5, části týkající se VaVaI je přijetí takových opatření, které pozitivně ovlivní, aby veřejné výdaje na VaVaI dosáhly v roce 2020 úrovně 1 % HDP.

Ve dnech 19. – 20. května 2011 proběhlo v Haagu, v Nizozemí každoroční setkání zástupců rad pro výzkum členských států Evropské unie a jejich sekretariátů. Radu reprezentovala místopředsedkyně Rady PhDr. Miroslava Kopicová a zástupkyně sekretariátu Rady Ing. Kateřina Lazáková. Hlavní téma setkání byl přístup evropských států ke společenským výzvám, které jsou často zmiňovány i ve stěžejním dokumentu SEC (2010) 1161 ze dne 6. 10. 2010: Communication from the Commission to the EU Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions: Europe 2020 Flagship Initiative: Innovation Union. Místopředsedkyně Rady dr. M. Kopicová ve svém příspěvku informovala přítomné o dění v ČR, zejména o dílčích výsledcích mezinárodního auditu VaVaI, který provádí britská společnost Technopolis Limited a o výsledcích realizace Reformy systému VaVaI. Poukázala také na navázání spolupráce s USA ve VaVaI, uzavřená dohoda mezi oběma zeměmi je velkým příslibem pro budoucí rozvoj spolupráce.

Místopředsedkyně Rady dr. Kopicová je pravidelně zvána na konference pořádané OECD. Programy konferencí jsou často zaměřeny na podporu zemím, které se rozhodnou pro projektování a zavádění hospodářských i politických reforem.

Ministerstvo zahraničních věcí a Velvyslanectví ČR v Ottawě uspořádalo ve spolupráci s agenturou CzechInvest, v Communitech Building (TBC) v Kanadě 1. Česko-kanadské technologické dny 2011, ve dnech 20. až 23. září 2011. Místopředsedkyně Rady dr. Kopicová na žádost pořadatelů přednesla na technologických dnech úvodní referát a informovala zahraniční partnery o systému podpory VaVaI v ČR a o provedených krocích podle přijaté Reformy VaVaI, kterou vláda schválila na návrh Rady svým usnesením č. 287 ze dne 26. března 2008. Účastníci se mimo jiné zamýšleli nad dopady reforem na technologické parky a byly vyhodnoceny kontakty výzkumných a vývojových institucí s hi-tech firmami. V průběhu semináře byly navázány kontakty potřebné pro budoucí konkrétní spolupráci mezi oběma státy.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací

Byly zahájeny činnosti vedoucí k aktualizaci NP VaVaI, která má být vládě předložena v roce 2012. Aktualizace bude vycházet (1) ze změn na úrovni vlády podle materiálů projednávaných od roku 2010, (2) z podkladů zpracovaných v rámci veřejné zakázky Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci NP VaVaI, (3) z dosavadních rozhodnutí RVVI.

Operační programy

Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů) zúčastňuje Monitorovacích výborů a dalších orgánů (např. Aplikačního panelu apod.) k několika operačním programům. Své zástupce má v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v Operačním programu Podnikání a inovace a v Operačních programech Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost.

Rada má rovněž zastoupení v pracovní skupině Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU, zejména s ohledem na přípravu Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky na další programové období.

Národní priority výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 ukládá Radě přehodnotit do konce roku 2011 priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací. V návaznosti na toto opatření vypracovala Rada materiál Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve kterém nově definovala priority a stanovila metodický postup jejich tvorby. Materiál byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 6. dubna 2011 č. 244.

Proces tvorby národních priorit je členěn do několika na sebe navazujících částí, které zahrnují činnost Koordinační rady expertů (dále jen „KRE“), expertních panelů a panelu poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“).

Na 264. zasedání 29. dubna 2011 Rada zvolila 15-ti člennou KRE, která celý proces tvorby národních priorit řídí.

KRE připravila návrh počtu expertních panelů a charakteristiky jejich zaměření a předložila je Radě ke schválení. Na 266. zasedaní 24. června 2011 Rada návrh schválila. Bylo schváleno 6 expertních panelů:

1. Znalostní ekonomika jako podpora konkurenceschopnosti

2. Komplexní problematika energetiky včetně snižování energetické a materiálové náročnosti ekonomiky

3. Udržení stabilního fungování přírodních zdrojů

4. Sociální a kulturní výzvy české společnosti

5. Ochrana a podpora lidského zdraví

6. Bezpečnostní rizika a hrozby

Následně Rada vyhlásila výzvu k nominaci na členy expertních panelů. Z nominovaných osob sestavila KRE expertní panely o počtu 15 až 17 členů a návrh předložila Radě ke schválení. Na 267. zasedání 30. září 2011 Rada složení expertních panelů schválila.

Na 267. zasedání 30. září 2011 Rada schválila složení panelu poskytovatelů podpory VaVaI. Jejími členy jsou zástupci ministerstev, která jsou poskytovateli podpory VaVaI a další ústřední orgány, které jsou rovněž poskytovateli podpory VaVaI podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

7 Poradní orgány Rady

Bioetická komise

Bioetická komise je poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
Působí podle § 24 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise. V roce 2011 projednala žádost o povolení výzkumu od Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., a zpracovala odborné stanovisko. Zabývala se dokumenty EU k problematice biomedicínského výzkumu, místopředseda Bioetické komise se zúčastnil v Bruselu setkání International Dialogue on Bioethics.

Zápisy z jednání Bioetické komise Rady jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Odborné komise

Odborné komise jsou poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. a) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Odbornými komisemi Rady jsou:

• odborná komise pro vědy živé přírody

• odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství

• odborná komise pro společenské a humanitní vědy

Hlavním úkolem odborných komisí Rady je podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zpracování priorit v jednotlivých oblastech aplikovaného VaVaI v ČR . Komise zpracovaly tento dokument pro léta 2009-2011 a je součástí dokumentu NP VaVaI na léta 2009-2015. Zahájena byla také práce expertních panelů podle Principů pro přípravu národních priorit VaVaI; členy panelů jsou někteří členové odborných komisí Rady.

Dále se komise prostřednictvím svých předsedů, kteří jsou členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, podílely významně na tvorbě materiálu k vytvoření metodiky hodnocení podle nových, vhodnějších kriterií. Základnou se stalo oborové hodnocení VaVaI. Komise podaly konkrétní návrhy pro tvorbu Metodiky platné v r. 2011 i návrhy pro Metodiku, platnou v r. 2012.

Zápisy z jednání odborných komisí jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) je odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

V roce 2011 byl Radou KHV uložen základní úkol, a to příprava Metodiky, která by měla být platná pro rok 2012. V rámci přípravy této Metodiky se KHV zaměřila zejména na tvorbu vyváženého bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků, na zpřesnění systému hodnocení impaktovaných periodik a na zpřesnění odborných kritérií sloužících právě pro vymezení jednotlivých druhů hodnocených výsledků. Jako základ oborového hodnocení výsledků VaVaI komise navrhla alokace pro 10 hlavních skupin oborů tak, aby nemohlo docházet k vzájemné mezioborové konkurenci. Stejně tak byly navrženy alokace týkající se procentního zastoupení jednotlivých druhů výsledků v těchto oborových skupinách. Komise nově navrhla ucelený systém pro hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a zcela přepracovala systém hodnocení odborných publikací. Zpracovaný návrh Metodiky byl schválen Radou, prošel meziresortním připomínkovým řízením a bude předložen vládě ke schválení.

8 Aktivity Rady spojené s GA ČR a s TA ČR

GA ČR a TA ČR jsou orgány, na jejichž založení se Rada podílela a s kterými velmi úzce spolupracuje.

Rada v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovala návrh na jmenování posledního člena výzkumné rady TA ČR, která byla stejně jako vědecká rada GA ČR jmenována v roce 2010. Člen výzkumné rady TA ČR byl usnesením vlády č. 268 ze dne 13. dubna 2011 jmenován.

Materiály týkající se Rady předložené na jednání vlády v roce 2011

1. Usnesení vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 13 ke skupině grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu – předloženo prostřednictvím předsedy vlády a předsedy Rady

2. Usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 46 o Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010

3. Usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 52 k Návrhu programu zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství "KUS"

4. Usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 54 k Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy „BETA“

5. Usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 55 k Programu Technologické agentury České republiky na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „Centra kompetence“

6. Usnesení vlády ze dne 19. ledna 2011 č. 56 k Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“

7. Usnesení vlády ze dne 17. března 2011 č. 192 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009

8. Usnesení vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244 k Principům pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

9. Usnesení vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 267 o Koncepci informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2012 až 2015

10. Usnesení vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 268 o jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky

11. Usnesení vlády ze dne 4. května 2011 č. 325 o změně Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

12. Usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 340 o Změně Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro rok 2011

13. Usnesení vlády ze dne 20. července 2011 č. 590 k návrhu příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na léta 2012 až 2014

14. Usnesení vlády ze dne 10. srpna 2011 č. 597 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., (sněmovní tisk č. 429)

15. Usnesení vlády ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014 a střednědobých výdajových rámců na léta 2013 a 2014

16. Usnesení vlády ze dne 27. září 2011 č. 713 o Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 až 2020

17. Usnesení vlády ze dne 27. září 2011 č. 714 o Národní inovační strategii České republiky

18. Usnesení vlády ze dne 5. října 2011 č. 739 o odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

19. Usnesení vlády ze dne 12. října 2011 č. 751 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2011

20. Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2011 č. 798 ke změně skupiny grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu

21. Usnesení vlády ze dne 16. listopadu 2011 č. 838 ke zprávě o činnosti Grantové agentury české republiky za rok 2011 a o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a vědecké rady Grantové agentury české republiky za rok 2011

22. Usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2011 č. 891 o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

23. Usnesení vlády ze dne 7. prosince 2011 č. 904 k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011

24. Usnesení vlády ze dne 7. prosince 2011 č. 905 o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011 a členů poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2011

25. Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 935 ke Zprávě o činnosti Technologické agentury České republiky za rok 2011 a o stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva a výzkumné rady Technologické agentury české republiky za rok 2011

26. Usnesení vlády ze dne 21. prosince 2011 č. 965 o odvolání členů předsednictva a předsedy Technologické agentury České republiky

Sdílejte na: