Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012

Zpracování Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“) ukládá každoročně Radě zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada uložila realizovat Analýzu dle schváleného „Návrhu struktury Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012“ a harmonogramu jeho realizace na základě usnesení z 271. zasedání ze dne 30. 3. 2012.

Podklady k Analýze byly zpracovány Technologickým centrem Akademie věd ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací“.

Struktura, rozsah a forma grafického zpracování je obdobná jako u Analýzy zpracované v roce 2011. Posílena je výkladová a vysvětlující část textu s cílem nepodávat pouze popis předkládaných údajů, ale zaujmout také vysvětlující stanovisko. Rozsáhlé tabulkové části jsou uvedeny v přílohách.

Analýza je doplněna o úvodní kapitolu Makroekonomický rámec analýzy výzkumu, vývoje a inovací (Ekonomický kontext výzkumu, vývoje a inovací). V přílohové části je uveden popis metodiky šetření, definice použitých ukazatelů a detailnější informace týkající se některých využitých zdrojů dat a statistických šetření, které jsou třeba ke správné interpretaci dat.

Materiál byl schválen na 277. zasedání Rady dne 30. listopadu 2012. Vláda vzala Analýzu na vědomí svým usnesením ze dne 6. února 2013 č. 89.
Údaje zveřejněné v dokumentu je možné dále využívat za podmínky uvedení citace.

Sdílejte na:

Přílohy