Výzva k podání návrhů na člena vědecké rady Grantové agentury České republiky

Vědeckou radu Grantové agentury ČR (dále jen „GA ČR“) v souladu s § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“) tvoří 12 členů včetně předsedy a místopředsedy. Členy vědecké rady GA ČR jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).
Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem, který podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací navrhuje předsednictvu GA ČR zejména ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.
Výkon člena vědecké rady GA ČR je neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech GA ČR (čl. 5a, odst. 2 Statutu GA ČR). Funkce člena vědecké rady GAČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah.
Vláda usnesením ze dne 15. května 2013 č. 357 odvolala člena vědecké rady GA ČR v oboru zemědělských a biologicko-environmentálních věd.
Rada vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi k podávání návrhů na jmenování člena vědecké rady GA ČR.
Návrhy označené č.j.:7494/2013-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 24. června 2013 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz

Požadavky na kandidáta
1. Všeobecně uznávaná osobnost v požadovaném oboru základního výzkumu, tj. v zemědělských a biologicko-environmentálních vědách
2. Dlouholetá praxe v daném oboru.
3. Zkušenosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na národní a mezinárodní úrovni.
4. Komunikační schopnosti

Podklady pro nominaci
1. Základní identifikační údaje: jméno, datum narození a tituly kandidáta, adresa jeho zaměstnavatele s uvedením kontaktů, název a podpis statutárního zástupce navrhovatele.
2. Strukturovaný profesní životopis, jehož přílohou na max. 2 stranách budou bibliografické údaje o nejvýše deseti významných výsledcích kandidátovy vědecké a výzkumné činnosti, které považuje kandidát za zásadní.
3. Souhlas kandidáta s jeho členstvím ve vědecké radě GA ČR s vědomím, že GA ČR plní úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními předpisy, což je náročné na čas i kvalitu.
4. Doporučení vypracované navrhovatelem na max. 1 straně, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve vědecké radě GA ČR navrhuje.
5. Stručná, na max. 2 stranách kandidátem vypracovaná koncepce o jeho budoucím působení ve vědecké radě GA ČR.
6. Navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě a návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

Sdílejte na:

Přílohy