Implemetace Národních priorit VaVaI

Usnesením vlády ze dne 31. července 2013 č. 569 byla schválena Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Základním cílem tohoto dokumentu je posílení konkurenceschopnosti České republiky a ekonomický rozvoj sektorů, které vytvářejí produkty uplatnitelné na trhu, formují zaměstnanost a výrazným způsobem se podílejí na tvorbě HDP. Smyslem dokumentu je vytvořit tematický a časový plán pro vyhlašování programů výzkumu, vývoje a inovací do roku 2030 v rámci účelové podpory a optimalizovat institucionální podporu ve vazbě na Aktualizovanou národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020.

Sdílejte na:

Přílohy