Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013

Úvod

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Při své činnosti se Rada řídí tímto zákonem, svým Statutem a Jednacím řádem.

Rada spolupracuje především s největšími poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), Ministerstvem financí (dále jen „MF“), Akademií věd České republiky (dále jen „AV ČR“), Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“) a Technologickou agenturou České republiky (dále jen „TA ČR“).

Souhrn hlavních činností Rady v roce 2013

• Rada v lednu 2013 dokončila hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků týkající se roku 2012. Toto hodnocení, které probíhá každoročně, zahrnovalo celkem 117 044 bodově ohodnotitelných výsledků uplatněných v letech 2007 – 2011 od 190 výzkumných organizací. S výsledky hodnocení byla seznámena veřejnost prostřednictvím www.vyzkum.cz.
• Rada vypracovala návrh na odvolání a jmenování tří členů Akademického sněmu AV ČR z řad zástupců státní správy, které bylo schváleno usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 45 a návrh na odvolání a jmenování člena Akademického sněmu AV ČR z řad zástupců státní správy, schválený usnesením vlády ze dne 16. října 2013 č. 780.
• Rada zveřejňuje pravidelně Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Předložení analýzy za rok 2012 bylo vzato na vědomí usnesením vlády ze dne 6. února 2013 č. 89. Analýza 2012 je zveřejněna v české a anglické jazykové verzi prostřednictvím webových stránek www.vyzkum.cz.
• Rada vypracovala návrh nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které bylo schváleno usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 132.
• Rada vypracovala ve spolupráci s MŠMT Aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294.
• Rada vypracovala stanoviska k návrhům programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TA ČR, GA ČR, Ministerstva kultury, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra.
• Rada vypracovala stanoviska k Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (Ministerstva kultury ČR) a Koncepci zdravotnického výzkumu do roku 2022 (Ministerstva zdravotnictví ČR).
• Rada vypracovala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, který byl schválen usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 335. Po schválení vládou a zapracování připomínek LRV byl zákon dne 27. května 2013 odeslán k projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou PČR, kde mu bylo přiděleno číslo sněmovního tisku 1043/0. Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.
• Rada vypracovala „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2011“, které bylo přijato usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 346.
• Rada vypracovala návrh stanovení platu předsedkyně TA ČR a předsedy GA ČR, které bylo stanoveno usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 356.
• Rada v květnu 2013 předložila vládě pro informaci Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2012.
• Rada vypracovala návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné na léta 2013 až 2015), který vláda schválila usnesením ze dne 19. června 2013 č. 475.
• Rada vypracovala návrh na odvolání člena vědecké rady GA ČR, který byl (na vlastní žádost) odvolán usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 357 a návrh na jmenování člena vědecké rady GA ČR, schválený usnesením vlády ze dne 16. října 2013 č.781.
• Rada vypracovala návrh státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016, který byl schválen usnesením vlády ze dne 3. července 2013 č. 518.
• Usnesením vlády ze dne 24. července 2013 č. 551 byl jmenován nový předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kterým se stal předseda vlády ČR Ing. Jiří Rusnok.
• Rada vypracovala Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 31. července 2013 č. 569.
• Rada na základě požadavku MK vypracovala návrh změny Postup pro posuzování výzkumných organizací, který následně předložila Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) k připomínkám. ÚOHS návrh neschválil a doporučil Radě do materiálu zapracovat změny připravované novým Rámcem. Rada i v letošním roce realizovala posouzení výzkumných organizací ve Fázi 1 – kontrola formálních náležitostí nezbytných pro to, aby instituce naplňovala znaky výzkumné organizace, a Fázi 2 – ověření naplnění odborných kritérií; výsledný seznam má sloužit pro poskytovatele v rámci poskytování institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací, dle schváleného Postupu pro posuzování výzkumných organizací.
• Rada navrhla kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2013, která byla udělena usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 757.
• Rada poskytuje veřejnosti údaje o VaVaI v ČR a jeho výsledcích – do jednotlivých veřejných částí informačního systému VaVaI byly v roce 2012 nově zařazeny údaje o projektech, výzkumných záměrech, o dosažených výsledcích a údaje o vyhlášených a vyhodnocených veřejných soutěžích ve VaVaI.
• Rada schválila návrh nové komunikační strategie Rady, která obsahuje způsob komunikace Rady se třemi cílovými skupinami – odbornou veřejností, laickou veřejností a médii; strategie navrhuje různé nástroje, z nichž nejdůležitější jsou tiskové konference a tiskové zprávy, setkání s novináři a webové stránky.
• Rada vypracovala návrh na změny portálu www.vyzkum.cz, cílem je zefektivnit stávající informační web Rady s důrazem na novou grafickou úpravu, posílit funkčnost a intuitivnost ovládání; výsledkem bude dosažení efektivnější prezentace informací v oblasti VaVaI v ČR. Změna portálu je plánována během roku 2013.

1 Činnost Rady v legislativně - právní oblasti

V roce 2013 Rada zpracovala tyto návrhy právních předpisů a návrhy na změny vnitřních předpisů:

  1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména provedení dílčích změn stávajícího zákona. Tyto dílčí změny povedou zejména k celkovému zjednodušení a zpřehlednění zákona, zohlednění praktických zkušeností s aplikací zákona a odstranění interpretačních nedostatků, posílení mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI a zlepšení koordinace činností mezi Radou, MŠMT a MPO. Mimo jiné se předpokládá doplnit ust. § 3 odst. 3 písm. b) tak, že institucionální podporu lze poskytnout i na mezinárodní spolupráci ČR realizovanou na základě aktů mezinárodního nebo práva Evropské unie, přičemž poznámka pod čarou odkazuje na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).
  2. Po schválení vládou a zapracování připomínek LRV byl zákon dne 27. května 2013 odeslán k projednání a schválení Poslaneckou sněmovnou PČR, kde mu bylo přiděleno číslo sněmovního tisku 1043/0. Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Návrh nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schválený usnesením vlády ze dne 27. února 2013 č. 132, které bylo vydáno ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2013 Sb., s nabytím účinnosti 15. dubna 2013.Nařízení vlády stanovuje základní podmínky obou typů ocenění. Stanovuje se, kdo o ocenění rozhoduje, kdo jej uděluje, v jaké výši a specifikuje se rozpočtová kapitola, ze které jsou finanční prostředky poskytovány. Ocenění poskytovaná významným vědcům bez ohledu na to, zda je uděluje vláda nebo některý z poskytovatelů, jsou nejen oceněním vynikajících výsledků, ale i jedním ze způsobů propagace českého výzkumu a vývoje.
  3. Návrh na změnu Zákona o veřejných zakázkách a jeho negativní dopady na rozvoj VaV v České republice, schválený na 284. zasedání Rady v červnu 2013 a zaslaný ministrovi pro místní rozvoj a předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


2 Hodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI)

V roce 2013 vydala Rada stanoviska k návrhům programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:
- Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (TA ČR),
- Programu podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (TAČR),
- Návrhu skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu LEAD Agency (GA ČR),
- Návrhu skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“), (GA ČR),
- Návrhu Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015 – 2020 (MV ČR),
- Návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva obrany „Rozvoj ozbrojených sil“, (Ministerstvo obrany ČR),
- Návrhu na změnu programu TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“,
- Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 – 2021 (Ministerstvo vnitra ČR),
- Návrhu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (TA ČR),
- Návrhu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Vyhodnocení ukončených programů VaVaI
Na základě usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků provádějí poskytovatelé, z jejichž rozpočtových kapitol je podporován VaVaI, vždy do 30. září následujícího roku po ukončení programu VaVaI vyhodnocení dosažených výsledků a následně předkládají Radě zprávu o tomto vyhodnocení. Rada zpracovává a vládě ke schválení předkládá Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených programů.

Z celkového počtu 15 hodnocených programů účelové podpory ukončených roku 2011 bylo 13 hodnoceno Radou a 2 programy, řešené v působnosti různých poskytovatelů, byly hodnoceny MŠMT. Projekty administrované v rámci 11 hodnocených programů byly zadávány prostřednictvím veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a projekty 4 programů byly realizovány na základě veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích.

V 13 programech hodnocených Radou bylo identifikováno 82 projektů bez uplatněného výsledku. U Národního programu výzkumu a Národního programu výzkumu II v gesci MŠMT bylo zjištěno, že bez uplatněného výsledku skončilo 93 projektů. Cílem těchto programů však nebyla tvorba výsledků, neboť se jednalo o programy infrastrukturní povahy.

V materiálu jsou navrženy možnosti nápravy neuspokojivé situace v podobě velkého počtu projektů ukončených bez výsledku, a to s využitím legislativních opatření i nelegislativních nástrojů.

Závěry hodnocení Rady byly přijaty usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 346 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2011.

3 Podpora VaVaI ze státního rozpočtu

Podle zákona Rada každoročně předkládá vládě návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI, který je Ministerstvem financí zapracován do návrhu zákona o státním rozpočtu.

Návrh výdajů na VaVaI na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 Rada připravovala ve spolupráci se správci rozpočtových kapitol, ze kterých je VaVaI podporován, již od konce roku 2012.

Rada ve svém návrhu podle § 5a odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vycházela ze střednědobého výhledu výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2014 a 2015, schváleného usnesením vlády ze dne 26. června 2012 č. 458 a ze zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. Řídila se celkovým objemem finančních prostředků státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace a závaznými rozpočtovými ukazateli pro účelovou a institucionální podporu pro roky 2014 a 2015.

Postup přípravy návrhu včetně termínů byl specifikován ve „Směrnici Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 21. prosince 2012 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ vycházející z podmínek zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou Rada schválila na svém 278. zasedání v prosinci 2012 a rozeslala poskytovatelům. V lednu 2013 Rada rozeslala poskytovatelům rovněž první návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016 založený na střednědobém výhledu na léta 2014 a 2015. Vyjádření poskytovatelů k uvedenému prvnímu návrhu obdržela Rada v termínu do 15. února 2013.

Návrhy výdajů s jednotlivými poskytovateli podpory byly projednány s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem vnitra 24. května 2013, s ostatními poskytovateli v období od 10. do 12. června 2013 (tj. s Ministerstvem kultury, GA ČR, MŠMT, Úřadem vlády ČR, Ministerstvem obrany, Ministerstvem zdravotnictví, TA ČR, AV ČR a MPO).

Hlavní cíle přípravy návrhu směřovaly k posílení podpory aplikovaného výzkumu, a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v souladu s vládou přijatými strategickými dokumenty. Dalším cílem byla stabilizace výdajů na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a nástrojů podpory udržitelnosti center výzkumu a vývoje budovaných za využití strukturálních a investičních fondů EU, dále podpora nejlepších týmů pracujících v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

„Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedkyně Rady ze dne 3. června 2013 č.j. 7055/2013-RVV s termínem dodání stanovisek do 10. června 2013, projednání zásadních připomínek se uskutečnilo v rámci jednání se zástupci rozpočtových kapitol. Připomínky zaslalo celkem 23 připomínkových míst.

Zásadní připomínky byly vypořádány se všemi resorty mimo
 AV ČR, kde i po jednání se zástupci rozpočtové kapitoly trvá rozpor v institucionálních výdajích pro roky 2015 a 2016,
 MK, kde i po jednání se zástupci rozpočtové kapitoly trvá rozpor v účelových výdajích pro rok 2016,
 MPO, kde i po jednání se zástupci rozpočtové kapitoly trvá rozpor v institucionálních výdajích pro roky 2014 – 2016,
 MF, kde trvá rozpor v celkových výdajích SR VaVaI pro roky 2014 – 2016,
 MZe, kde i po jednání se zástupci rozpočtové kapitoly trvá rozpor v účelových výdajích pro roky 2015 a 2016.
Celkem bylo vypořádáno 9 zásadních připomínek (GA ČR 3 připomínky, MF 2 připomínky, MK 2 připomínky, MŠMT 1 připomínka, MZe 1 připomínka).

Materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016“ byl předložen vládě, která jej v demisi schválila usnesením ze dne 3. července 2013 č. 518 s celkovými výdaji na VaVaI na rok 2014 ve výši 27 617 774 tis. Kč, na rok 2015 ve výši 27 817 774 tis. Kč a na rok 2016 ve výši 28 017 774 tis. Kč.

4 Analýza a hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013
Zákon ukládá Radě předkládat vládě pravidelně každoroční analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“). Analýza slouží jako jeden z výchozích podkladů při rozhodování vlády o prioritách Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, včetně kontroly stavu jejich realizace a prioritách aplikovaného výzkumu. Současně slouží při dalších strategických rozhodováních vlády v otázkách souvisejících s VaVaI.

Zdrojem údajů byl zejména informační systém VaVaI a dále Roční statistické šetření o VaVaI, databáze Thomson Reuters, Sdružené informace matrik studentů, Patentová databáze a Šetření o inovacích v podnikatelském sektoru, zdroje OECD a Eurostatu. Na její tvorbě se podíleli zástupci Českého statistického úřadu a Technologického centra AV ČR.

Analýza 2013 bude po projednání vládou na začátku roku 2014 zveřejněna na www.vyzkum.cz.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) zachovává kontinuitu v hodnocení výsledků výzkumných organizací do doby, než bude vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Při zachování této kontinuity si však klade za cíl odstranit některé kritizované nedostatky stávajícího sytému hodnocení výsledků, které mohou způsobovat neefektivitu ve financování výzkumu. Na rozdíl od dosavadních metodik však nemá za úkol obsahovat explicitní předpis pro stanovení institucionální podpory.

Výsledný text Metodiky byl po projednání Radou předložen do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádání všech připomínek byla Metodika schválena dne 19. června 2013 usnesením vlády č. 475. Její platnost je stanovena na léta 2013, 2014 a 2015.

5 Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

Veškerý provoz a dílčí úpravy Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) jsou řešeny a financovány v rámci plnění smlouvy o dodávce služeb, na základě které je zajištěn i vlastní nepřetržitý provoz IS VaVaI (24 hodin denně po 7 dní v týdnu). Smlouva je platná na období let 2012 až 2016, dodávku služeb zabezpečuje ČVUT v Praze ve spolupráci se společností InfoScience Praha s. r. o.

V rámci této smlouvy je provozována i aplikace Vklap založená na platformě Java, která je určena pro předávání údajů do IS VaVaI. Jedná se o sadu nástrojů pro předávání údajů do centrální evidence aktivit VaVaI (dále jen „CEA“), centrální evidence projektů (dále jen „CEP“), centrální evidence výzkumných záměrů (dále jen „CEZ“), rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV“) a do evidence veřejných soutěží ve VaVaI (dále jen „VES“). Zlepšování funkčnosti a komfortu na základě připomínek uživatelů je předmětem jejích dalších úprav.

Významná pozornost ve vztahu k aplikaci Vklap je věnována jak dodavatelům dat do IS VaVaI, tak i poskytovatelům podpory VaVaI. Pro ně jsou na www.vyzkum.cz k dispozici podrobné příručky všech funkcí této aplikace. Uživatelům je rovněž ze strany tvůrců aplikace poskytována trvalá technická podpora.

Na www.vyzkum.cz je zpřístupněn systém vyhledávání veřejně přístupných dat v rámci IS VaVaI, který umožňuje uživatelům vyhledávání podle řady kritérií. Jejich vzájemnou kombinací je možné vyhledat a setřídit data podle velmi specifických požadavků uživatelů. Zvýšila se rychlost vyhledávání údajů a byly přidány další možnosti výběrů a filtrování údajů.

V souladu se zákonem byla Radou provedena uzávěrka roku sběru dat 2012 a kontrola dat předaných do IS VaVaI v roce 2012. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se předchozích let. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a vyhledat výzkumné záměry z CEZ, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné nesrovnalosti byly sděleny jednotlivým poskytovatelům, kteří údaje doplnili či opravili.

V řádném termínu do 30. května 2013 byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV13) a výsledky výzkumných organizací, které vznikly bez podpory zákona. Tato data byla v průběhu měsíce června zpracována a zařazena do IS VaVaI tak, aby mohla být podkladem pro hodnocení výsledků výzkumných organizací. V termínu do 7. září 2013 byly rovněž předány výsledky ostatních organizací k projektům VaVaI ukončených v roce 2012. Hodnocení je prováděno podle Metodiky platné pro rok 2013, z datových výstupů informační oblasti RIV v návaznosti na údaje o projektech (CEP) a na údaje o výzkumných záměrech (CEZ).

Tak jako v minulých letech jsou veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI – CEA13, CEP13 CEZ13, RIV13 a VES13 zveřejněny v příslušných termínech na www.vyzkum.cz. Provozovatel IS VaVaI zajišťuje plynulý přechod IS VaVaI v požadovaných termínech na rok 2014. V souladu s těmito změnami bude upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně upravena i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI v roce 2014.

6 Výzkum, vývoj a inovace v ČR a EU

Rada zabezpečuje podle zákona kromě jiných úkolů také jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí.

Rada má trvale svého zástupce v Resortní koordinační skupině pro výzkum při MŠMT, která pravidelně připravuje návrhy instrukcí pro jednání Pracovní skupiny pro výzkum a návrhy mandátů pro jednání Rady pro konkurenceschopnost na evropské úrovni. Členem Resortní koordinační skupiny je člen Rady Ing. Aim. Hlavní náplní jednání Pracovní skupiny pro výzkum v Bruselu bylo v roce 2013 projednávání legislativních dokumentů k připravovanému Rámcovému programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Evropská komise uspořádala v Bruselu ve dnech 8. až 10. ledna 2013 seminář k revizi Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (dále jen“Rámec Společenství“), kterého se zúčastnil sekretář Rady Ing. Marek. V průběhu semináře byli účastníci seznámeni s obsahem revize Rámce Společenství. Evropská komise plánuje nově definovat činnosti a pojmy v připravovaném Rámci Společenství. Součástí revize bude zavedení úpravy podpory výzkumných infrastruktur. Sekretář Rady Ing. Marek se podílel na zpracování připomínek k dokumentu Revision of the state rules for research and development and innovation. Nová úprava Rámce Společenství bude promítnuta do způsobu posuzování výzkumných organizací, které provádí Rada.

Na pozvání člena Rady prof. Haňky, hlavního vědeckého poradce předsedy vlády, přijela dne 20. února 2013 do Prahy prof. Anne Glover, která je hlavní vědeckou poradkyní předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa. Prof. Glover předala své zkušenosti jak umožnit komunikaci mezi vědci, politiky a veřejností, které načerpala ze své předchozí funkce jako vědecká poradkyně ve Skotsku. Jednání se za českou stranu zúčastnila také 1. místopředsedkyně Rady dr. Kopicová a sekretář Rady Ing. Marek. Během schůzky účastníci hovořili o různých tématech, např. o mezinárodní spolupráci ve VaVaI, o účasti českých vědců v grantech European Research Council, o možnosti spolupráce hlavních vědeckých poradců členských států EU, o podpoře inovací a o regulaci výzkumu v oblasti geneticky modifikovaných organismů.

Ve dnech 27. února až 1. března 2013 pořádala Science Foundation Ireland pod záštitou Předsednictví Irska v Radě EU v Dublinu konferenci s názvem „Joint Programming Conference 2013“. Na dvoudenní konferenci byla vyslána pracovnice sekretariátu Rady Ing. Moravcová, která projednávala v rámci dvou bloků dvě témata “The place of Joint Programming Iniciatives in the global context“ a „How can the application of the Guidelines for Framework Conditions be made more relevant?“.

Dne 10. dubna 2013 se uskutečnilo na Úřadu vlády České republiky setkání první místopředsedkyně Rady dr. Kopicové s ministryní pro spolkové a evropské záležitosti Svobodného státu Bavorsko paní Emilií Müller. Hlavním tématem jednání bylo posílení vzájemných vztahů a spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích v oblastech jako jsou energetika, biotechnologie, nanotechnologie a kosmický výzkum. Bylo dohodnuto, že se vytvoří pracovní a expertní skupiny, které rozpracují náměty a konkretizují formy spolupráce. Za českou stranu byl koordinací těchto aktivit pověřen sekretář Rady Ing. Marek a za bavorskou stranu pan Bertold Flierl.

Dne 19. dubna 2013 se v Bruselu konalo 14. zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor (dále jen „ERAC“), kterého se zúčastnil sekretář Rady Ing. Marek. Zasedání se zabývalo monitorováním pokroku při budování ERA a přínosem výboru pro správné fungování ERA včetně vyhodnocení spolupráce s pracovními skupinami ERAC. Informace získané na zasedání byly přeneseny na národní úroveň a byly využity při hodnocení postavení českého systému VaVaI v rámci EU a při hodnocení plnění opatření Národní politiky VaVaI.

Dne 23. dubna 2013 se konala na České zemědělské univerzitě mezinárodní konference s názvem „Advancing US-Czech Scientific Cooperation“. V úvodním bloku vystoupil prof. Jiří Balík, rektor České zemědělské univerzity, pan Norman L. Eisen, velvyslanec Spojených států amerických v ČR a dr. Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady a hlavní vědecký poradce předsedy vlády a člen Rady, prof. Haňka. Dr. Kopicová ve své prezentaci popsala systém VaVaI v ČR, představila úspěšné výsledky reformy v ČR a seznámila přítomné s počty projektů a publikací, na kterých spolupracuje česká strana s americkou. Prof. Haňka tlumočil přítomným podporu konání konference od předsedy vlády ČR RNDr. Petra Nečase.

Dne 25. až 26. dubna 2013 proběhl v Berlíně seminář s názvem „How to Design R&D Contracts in Practice“ pořádaný The European Academy for Taxes, Economy & Law. Semináře se účastnil pracovník sekretariátu Rady Mgr. Novák, který si vyměnil s ostatními účastníky zkušenosti o správné struktuře smluv, o problematice vlastnictví autorských práv ve výzkumu, vývoji a inovacích a o transferu technologií a jeho smluvního ošetření. Získané poznatky jsou využívány při tvorbě smluv a jejich kontrole v rámci kompetencí Rady.

Ve dnech 11. až 15. května 2013 proběhlo v Bonnu setkání členů euroCRIS (Current Research Information System – Evropské Informační systémy výzkumu a vývoje), tj. setkání expertů a strategických partnerů z oblasti vývoje, správy a provozu informačních systémů VaVaI. Na květnovém setkání reprezentovali Radu pracovníci sekretariátu Ing. Matějka a Ing. Hudečková. V hlavním bloku setkání byly představeny německé informační systémy, které vycházejí z evropského standardu. Bylo zjištěno, že používaný výměnný formát CERIF v SRN umožňuje provázání a kompatibilitu rozmanitých systémů včetně českého Informačního systému VaVaI. Způsob hodnocení výsledků výzkumných organizací připravovaný v Metodice 2013 se výrazně neliší od způsobů hodnocení v dalších zemích.

Ve dnech 14. až 15. května 2013 se zúčastnila pracovnice sekretariátu Rady Ing. Stárková konference pořádané v rámci Předsednictví Irska v Radě EU v Dublinu na téma Researcher Careers and Mobility. Na konferenci byly diskutovány různé stránky mobility výzkumných pracovníků, její pozitiva i negativa při rozvoji Evropského výzkumného prostoru.

Zástupce Rady a jejího sekretariátu se pravidelně účastní výročního zasedání předsedů a sekretariátů evropských poradních orgánů pro VaVaI. Dne 17. května 2013 se uskutečnil Annual Meeting of the Chairs and Secretaries of the European Councils for Science and Technology v Istanbulu, v Turecku. Na zasedání si vyměnily členské státy EU a Turecka informace o rozvoji systémů VaVaI. Své výstupy zástupci poradních orgánů a jejich sekretariátů zaměřovali na hlavní téma „From Scientific Excellence to Economic Impact: Efficincy of Funding Instrument in RDI“, ve svých vystoupeních popsali různé formy hodnocení dopadů financování VaVaI z hlediska rozvoje hospodářství. Pracovnice sekretariátu Rady Ing. Bříšková na setkání představila práci české Rady v posledním roce hlavně z hlediska provádění hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů. Účastníci setkání měli jedinečnou příležitost sdílet vzájemně národní zkušenosti a praktiky.

Dne 27. června 2013 Rada přivítala na svém pracovním setkání ve Vzdělávacím centru Národní technické knihovny prof. Wolfganga Sandnera, generálního ředitele ELI Delivery Consortium International Association. Prof. Sandner přednesl členům Rady prezentaci na téma „ELI-Beamlines in the Czech Republic“ s podtitulem "Opportunities for a pioneering project in world-class research, European cohesion and national and regional development".

Na 284. zasedání si Rada pozvala předsedu Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia) prof. Józsefa Pálinkáse, který členy Rady dne 28. června 2013 seznámil s probíhající reformou své instituce. Reforma Hungarian Academy of Sciences se zaměřila na rozdrobenou síť výzkumných institucí a jejich financování. V Maďarsku vznikla nová struktura výzkumných institucí, byly vyhlášeny tzv. ostrovy excelence a došlo k lepšímu propojení výzkumných organizací. V nových výzkumných centrech dochází k větší spolupráci mezi výzkumnými institucemi, odborníci z univerzit přicházejí do výzkumných institucí. Reformní změny jsou podloženy novou právní úpravou. Součástí reformy bylo i vyhlášení výzev pro mladé vědce, kteří byli přijímáni do nově transformovaných efektivních výzkumných institucí. Počty finančních a technických pracovníků ve výzkumných institucích byly sníženy. V rámci reformy vznikl požadavek na redukci tištěných odborných časopisů a jejich převod do elektronické podoby.

U příležitosti návštěvy zakladatele a předsedy představenstva Beijing Genomics Institute z ČLR připravil CzechInvest společně s Radou dne 28. června 2013 neformální setkání profesora Wanga s představiteli výzkumných pracovišť v oblasti genetiky v ČR jako je Ústav molekulární genetiky AV ČR, BIOCEV, CEITEC, Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a další. Beijing Genomics Institute z ČLR má zájem stát se partnerem výzkumných institucí v ČR a v budoucnu pracovat na společných projektech v oblasti genomiky.

The Comenius Academic Club v New Yorku ve spolupráci s Učenou společností ČR uspořádal při příležitosti 400 letého výročí Komenského díla „Labyrint světa a ráj srdce“ konferenci na téma Evaluation and Financing of Science v Bohemian National Hall v New Yorku, v USA. K přednesení přednášky na téma „Hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ byli pozváni dne 30. června 2013 člen Rady prof. Málek a pracovník sekretariátu Rady Ing. Matějka. Prof. Málek se ve svém vystoupení zaměřil na problematiku sestavování rozpočtu a na rozbor výsledků výzkumných organizací (v mezinárodním kontextu). V panelové diskuzi byly projednávány otázky související s financováním a hodnocením výzkumu z pohledu jednotlivých národních prostředí, legislativních systémů a vnitřní organizace výzkumu.

Ve dnech 9. a 10. července 2013 uspořádalo MŠMT společně s Velvyslanectvím Japonska v Praze konferenci, která podpořila česko-japonskou spolupráci ve výzkumu a vývoji. Během konference zazněla vystoupení účastníků z obou zemí na téma systému politiky VaVaI a téma možné budoucí spolupráce v oblasti úspory energie a inteligentní komunity, v oblasti nanotechnologií a materiálovém výzkumu. Za ČR se konference zúčastnil také zástupce Rady dr. Havlas.

Ve dnech 2. až 3. září 2013 uspořádala Společnost Thomson Reuters v Berlíně „The 4th Annual Thomson Reuters InCites Customer Forum“, kterého se účastnila pracovnice sekretariátu Rady Ing. Hudečková. Účast na fóru napomohla setkání uživatelů produktu InCites s jeho tvůrci. Produkt InCites v ČR využívá Rada již třetím rokem pro účely tvorby dokumentu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím“, který schvaluje vláda. Účast zástupce Rady na fóru povede k rychlejší a přesnější interpretaci získávaných datových podkladů.

Ve dnech 30. září až 1. října 2013 se účastnil pracovník sekretariátu Rady Ing. Vítek konference ve Vilniusu, konané pod záštitou Litevského předsednictví v Radě EU, s názvem „Enhancement of Eastern Partnership in R&D&I“. Konference byla zaměřena na mezinárodní spolupráci ve VaVaI mezi EU a státy Východního partnerství (Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Gruzie, Arménie a Azerbajdžán). Spolupráce mezi státy byla rozvíjena s ohledem na naplňování Evropského výzkumného prostoru, strategie Evropa 2020 - Unie inovací a Cestovní mapy Východního partnerství. Během konference se jednalo o budoucích plánech společné spolupráce v rámcovém programu Horizon 2020.

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
Úkol aktualizovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „NP VaVaI“) uložila vláda svým usnesením ze dne 27. září 2011 č. 714 o Národní inovační strategii České republiky předsedovi vlády a předsedovi Rady a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu a obchodu.

Při přípravě Aktualizace NP VaVaI Rada vycházela z evropských dokumentů Strategie Evropa 2020 a Unie inovací, dále z Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národního programu reforem a Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Všechny tyto dokumenty vytvořily společně s doporučeními Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR výchozí koncepční rámec Aktualizované NP VaVaI. Při aktualizaci NP VaVaI bylo také využito souboru studií, které vypracovalo Technologické centrum Akademie věd ČR.

Na návrh Rady byl do původního zadání aktualizace NP VaVaI (usnesení vlády ze dne 27. září 2011 č. 714) doplněn požadavek na výhled až do roku 2020 a dokument byl připraven tak, aby strukturou odpovídal obdobným dokumentům jiných členských států EU.

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, která nahradila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015, byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 24. dubna 2013 č. 294.

Hlavním cílem aktualizované NP VaVaI je vytvořit kvalitní podmínky pro tvorbu nových poznatků a jejich využívání v inovacích. Materiál zastřešuje odpovídající strategicko-koncepční dokumenty v ČR a je v souladu s dokumenty přijatými na úrovni EU. Dokument je rozdělen do čtyř částí, které jsou zaměřeny na zajištění kvalitních lidských zdrojů, vytváření prostředí pro efektivní šíření a využívání znalostí, zvyšování inovační výkonnosti podniků a zlepšení koordinace systému řízení v ČR.

Prioritní roli má v Aktualizované NP VaVaI oblast lidských zdrojů, protože mimo jiné úzce souvisí s potřebou kvalitních výzkumných pracovníků pro současné i nově budované infrastruktury výzkumu a vývoje.

Aktualizovaná NP VaVaI obsahuje část strategickou (vize a cíle) a implementační (zahrnující opatření, která přispějí k realizaci stanovených cílů). Rada schválila návrh aktualizované NP VaVaI na svém 280. zasedání 22. února 2013.

Operační programy
Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů Rady) zúčastňuje Monitorovacích výborů a jednání dalších skupin (např. Aplikačního panelu apod.) k několika operačním programům. Své zástupce má v Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, v Operačním programu Podnikání a inovace a v Operačních programech Praha – Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost.

Rada má rovněž zastoupení v pracovní skupině Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU, zejména s ohledem na přípravu Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky na další programové období.

Dále má Rada zástupce v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (při MPO), v resortní koordinační skupině v odboru mezinárodní spolupráce ve VaVaI (při MŠMT), v pracovní skupině OECD (při MZV), v Resortní koordinační skupině pro EU (při Ministerstvu pro místní rozvoj), v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR a v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (při Ministerstvu vnitra).

Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Vláda schválila materiál Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Priority“) usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552. V bodě II.2 uložila předsedovi vlády a předsedovi Rady zpracovat návrh implementace Priorit v kontextu již schválených strategických dokumentů z VaVaI včetně způsobu kontroly a vyhodnocování její realizace a předložit jej vládě ke schválení do 30. června 2013.

Postup přípravy plánu implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Implementace priorit“) vycházel z harmonogramu, který byl schválen Radou na jejím mimořádném zasedání 31. srpna 2012.
Přípravou podkladů pro implementaci bylo pověřeno Technologické centrum Akademie věd ČR, které k tomuto účelu zpracovalo několik odborných studií. Studie byly využity jako podkladový materiál pro jednání s jednotlivými poskytovateli a pro následné zpracování návrhu Implementace priorit. Všechny podkladové studie jsou zpřístupněny na www.vyzkum.cz.

Materiál prošel meziresortním připomínkovým řízením s termínem dodání stanovisek do 15. května 2013. Celkem bylo ve stanoveném termínu vzneseno celkem 127 připomínek, z toho 76 zásadních. Zásadní připomínky vznesly: Akademie věd ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Technologická agentura ČR a Hospodářská komora. Dne 16. května 2013 bylo po termínu vzneseno 7 připomínek (z toho 5 zásadních) Svazem průmyslu a dopravy.

Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení proběhlo s resorty dne 6. června 2013. Na základě tohoto vypořádání a navazujících jednání byly rozpory odstraněny a materiál byl upraven.

Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla schválen usnesením vlády ze dne 31. července 2013 č. 569.

Základním cílem Implementace priorit je posílení konkurenceschopnosti České republiky a ekonomický rozvoj jednotlivých sektorů, které vytvářejí na trhu uplatnitelné produkty, formují zaměstnanost a výrazným způsobem se podílejí na tvorbě HDP.

Dokument obsahuje tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2030 v rámci účelové podpory ve vazbě na Priority a Aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 s vymezením odpovědností jednotlivých poskytovatelů.

V souvislosti s Prioritami i jejich implementací jsou navržena systémová opatření, jejichž realizací dojde k naplnění stanovených cílů. Odpovědnost za implementaci Priorit má především Rada, avšak za realizaci v rámci jednotlivých programů VaVaI je zodpovědný příslušný poskytovatel podpory na řešení projektů příslušných programů VaVaI.

Dokument je formulován tak, aby navržená implementační struktura pro Priority byla dostatečně flexibilní a v případě změn ve struktuře ministerstev a příslušných agentur či v případě nutnosti reagovat na nové potřeby a cíle bylo možné pružně přizpůsobit odpovědnosti za Implementaci priorit těmto změnám bez nutnosti nového schvalování upraveného plánu implementace vládou. Implementace priorit rovněž respektuje skutečnost, že definování Priorit neomezilo podporu či realizaci aktivit VaVaI na jiné oblasti, avšak i u těch je třeba zohlednit jejich vazby na Priority. Implementace priorit je také základem pro zacílení podpory ze strukturálních fondů EU v novém programovacím období po roce 2013 s tím, že zaměření podpory bude akcentovat prioritní oblasti tak, aby nedošlo k porušení povinností vůči EU.

7 Odborné a poradní orgány Rady

Bioetická komise
Bioetická komise je poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. c) zákona.

Působí podle § 24 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise. V roce 2013 neprojednávala žádnou žádost o povolení výzkumu.

Zápisy z jednání Bioetické komise Rady jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Odborné komise
Odborné komise jsou poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. a) zákona.

Odbornými komisemi Rady jsou:
• odborná komise pro vědy živé přírody
• odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství
• odborná komise pro společenské a humanitní vědy

Hlavním úkolem odborných komisí Rady je podle zákona zpracování priorit v jednotlivých oblastech aplikovaného VaVaI v ČR. Komise se v roce 2013 prostřednictvím svých předsedů, kteří jsou členy Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů, podílely významně na tvorbě podkladových materiálů pro formulaci konečného znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů, (dále jen „Metodika“), platné pro r. 2013. Všechny komise pracovaly na kontrole hodnocení výsledků výzkumných organizací.

Zápisy z jednání odborných komisí jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů
Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) je odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. b) zákona.

V roce 2013 byl Radou KHV uložen základní úkol, a to příprava Metodiky, která by měla být platná po roce 2013. Zároveň bylo nutné vyřešit nový způsob hodnocení na základě principů schválených Radou v roce 2012.

V rámci přípravy Metodiky platné pro rok 2013 a dále, se KHV zaměřila zejména na tvorbu vyváženého bodového ohodnocení jednotlivých druhů výsledků, na zpřesnění systému hodnocení impaktovaných periodik a na zpřesnění odborných kritérií sloužících právě pro vymezení jednotlivých druhů hodnocených výsledků. Jako základ oborového hodnocení výsledků VaVaI KHV navrhla alokace pro 10 hlavních skupin oborů tak, aby nemohlo docházet k vzájemné mezioborové konkurenci. Stejně tak byly navrženy alokace týkající se procentního zastoupení jednotlivých druhů výsledků v těchto oborových skupinách. KHV nově navrhla ucelený systém pro hodnocení výsledků aplikovaného výzkumu a zcela přepracovala systém hodnocení odborných publikací. Zpracovaný návrh Metodiky byl schválen Radou a po meziresortním připomínkovém řízení byl předložen vládě ke schválení.

8 Aktivity Rady spojené s GA ČR a s TA ČR

GA ČR a TA ČR jsou orgány, na jejichž založení se Rada podílela a se kterými velmi úzce spolupracuje.
Rada v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovala návrh stanovení pravidelné odměny za výkon funkce předsedy GA ČR a předsedkyně TA ČR, která byla stanovena usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 356.

Rada v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovala návrh na odvolání člena vědecké rady GA ČR, který byl odvolán usnesením vlády ze dne 15. května 2013 č. 357. Nový člen vědecké rady GA ČR byl jmenován usnesením vlády ze dne 16. října 2013 č. 781.

Rada v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovala návrh na jmenování tří členů předsednictva TA ČR na druhé funkční období, které vláda jmenovala svým usnesením ze dne 3. července 2013 č. 521.


Materiály týkající se Rady předložené na jednání vlády v roce 2013
1. Usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 45 k návrhu na odvolání a jmenování členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
2. Usnesení vlády ze dne 6. února 2013 č. 89 k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2012
3. Usnesení vlády ze dne 27. února 2013 č. 132 o nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
4. Usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294 o Aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
5. Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 335 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
6. Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 346 k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2011
7. Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 356 o stanovení platu předsedkyně Technologické agentury České republiky a předsedy Grantové agentury České republiky
8. Usnesení vlády ze dne 15. května 2013 č. 357 o odvolání člena vědecké rady Grantové agentury České republiky
9. Usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 o Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)
10. Usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 518 o návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016
11. Usnesení vlády ze dne 3. července 2013 č. 521 o jmenování členů předsednictva Technologické agentury České republiky
12. Usnesení vlády ze dne 24. července 2013 č. 551 o jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace
13. Usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 569 o Implementaci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
14. Usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 757 o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2013
15. Usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 780 k návrhu na odvolání a jmenování člena Akademického sněmu Akademie věd České republiky z řad zástupců státní správy
16. Usnesení vlády ze dne 16. října 2013 č. 781 o jmenování člena vědecké rady GA ČR

Sdílejte na: