Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR – platný v roce 2014

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 290. zasedání dne 31. 1. 2014 schválila aktualizaci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný pro rok 2014.

Rada na svém 291 zasedání přijala usnesení, kterým uložila sekretariátu Rady doplnit Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený usnesením k bodu A2 na 290. zasedání Rady, o všechna periodika, která doporučila OK SHV, bez ohledu na to, zda jsou zároveň vedena v databázi SCOPUS.

V souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválené usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“) bude výsledek druhu Jrec hodnocen pouze v oborových skupinách SHVa a SHVb (viz Příloha č. 8 Metodiky).

Součástí hodnocení výsledku Jrec je jeho fyzická verifikace příslušným oborovým verifikačním a hodnotícím panelem (kapitola VI.2 Metodiky).


Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice – postup v roce 2014

V souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválenou usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 475 (dále jen „Metodika“), byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 293. zasedání dne 25. 4. 2014 schválena aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (dále jen „Seznam“). Seznam platný pro rok 2014 bude platný i pro rok 2015 s tím, že bude doplněn (aktualizován) o další periodika.

Na základě těchto skutečností je prováděna aktualizace Seznamu, který bude mít platnost od 1. 1. 2015. V rámci této aktualizace se mohou ucházet o zařazení na Seznam časopisy ze všech oborů. Články uveřejněné v časopisech uvedených v Seznamu budou hodnoceny jen tehdy, pokud budou přiřazeny oborům společenských, humanitních a uměleckých věd (skupiny oborů SHVa a SHVb) tak, jak stanoví Metodika.

Veřejná výzva k předložení přihlášek pro zařazení periodik na Seznam je provedena prostřednictvím stránek www.vyzkum.cz. Výzva se týká pouze těch periodik, která nejsou dosud na Seznamu uvedena.


Postup pro zařazení odborných časopisů na seznam:

V příloze tohoto materiálu je Dotazník k posouzení periodik pro účel jejich zařazení na Seznam.

Pokud je periodikum zařazeno do některé z mezinárodních databází jako WoS, SCOPUS a ERIH, není nutné žádat o jeho zařazení na tento Seznam.

Termín uzávěrky výzvy je stanoven na 5. 9. 2014.


Kontaktní osoba:
PhDr. Zdeněk Roll, CSc.
Telefon: 224 002 606
E-mail: roll.zdenek(at)vlada.cz

Sdílejte na:

Přílohy