Zápis z jednání Odborné komise pro společenské a humanitní vědy RVVI

Jednání se konalo dne 9. prosince 2013 v 10.00 hod., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Přítomni: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., prof. PhDr. Karel Frömel, CSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Sekretariát RVVI: Ing. Pavel Jaroš., Ing. Martin Matějka

Omluveni: Mgr. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Program jednání:
1. Zápis z jednání OK SHV (19. 9. 2013)
2. Závěry ze zasedání RVVI a jednání KHV
3. Hodnocení provedené v letech 2011 a 2012 a otázka sankcí
4. Výsledky typu BC navržené OK SHV k vyřazení v Hodnocení 2013
5. Aktualizace seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik
6. Různé

Úvodem předseda přivítal členy Odborné komise pro společenské a humanitní vědy (dále jen „OK SHV“) a omluvil nepřítomné členy. Informoval, že komise je usnášeníschopná. Uvedl jednotlivé body programu. Všichni přítomní členové komise odsouhlasili návrh programu.

Ad 1)
Zápis z jednání OK SHV, které se konalo 19. 9. 2013, byl bez dalších připomínek schválen.

Ad 2)
Doc. Oliva sdělil přítomných stávající situaci ve věci verifikací článků a zahraničních knih. KHV a posléze RVVI přijala argumenty OK SHV a zprostila ji úkolu provádět verifikaci článků v rámci Hodnocení 2013 a verifikace se tak provádět nebudou. Verifikace provedou expertní panely až v rámci Hodnocení 2014 (ale jen výsledky v Hodnocení 2014 uplatněné nově). Ve věci verifikací zahraničních knih v rámci Hodnocení 2013 zatím konečné rozhodnutí nepadlo.

Na dotaz doc. Münicha, kterých článků se toto týká, předseda odpověděl, že všech druhů dle platné metodiky. Další dotaz vznesl prof. Frömel, zda budou expertní panely posuzovat všechny články nebo pouze jejich redukovanou část po tzv. decimaci. Ing. Matějka sdělil, že expertní panely budou posuzovat všechny články, které nebudou strojově verifikovatelné.

Ad 3)
Předseda informoval členy OK SHV o aktuálním vývoji ve věci posuzování publikací Tomáše Halíka. Sdělil, že stanovisko OK SHV bylo všeobecně přijato a v souladu s ním nebyly publikace Tomáše Halíka z hodnocení vyřazeny. Následně nastínil další možný postup v této věci, tj. buď se knihy zmíněného autora nevyřadí, nebo se vezmou v potaz návrhy OK SHV na vyřazení z předchozích let a dojde k vyřazení všech navržených, včetně publikací Tomáše Halíka.

Slova se ujal Ing. Matějka, který přítomným sdělil, že se tato věc bude diskutovat i na jednání KHV a sekretariát RVVI má výstupy z dřívějších hodnocení OK SHV k dispozici. Dále zrekapituloval, jak probíhalo hodnocení v roce 2011. OK SHV měla návrhy výsledků určené k vyřazení, v souladu s platnou metodikou byly tyto předloženy rezortům, které s vyřazením nesouhlasily. Nejčastějším argument zněl, že OK SHV nemůže navrhovat daný výsledek k vyřazení na základě kumulativních důvodů (jedná se o učebnici, skripta, sborník apod.), neboť logicky může vždy nastat pouze jedna z těchto možností. Na základě administrativního rozhodnutí byly připomínky rezortů akceptovány, tzn. nebylo nic vyřazeno. Doc. Oliva a prof. Tureček se shodli, že výše zmíněný argument nelze přijmout. Jedná se o disjunkci výroků, platí-li alespoň jeden z výroků, pak platí také celá disjunkce a tím pádem lze daný výsledek vyřadit.

Soubor s návrhy OK SHV na vyřazení bude znovu předložen KHV, avšak je nezbytné některé návrhy opět posoudit, protože mohlo dojít ke změně relevantních důvodů pro vyřazení (např. kniha nebyla zpřístupněna v NK). Doc. Münich navrhnul dát resortům šanci vyhnout se sankci, pokud si návrhy na vyřazení znovu projdou a přistoupí na ty, kde je návrh skutečně opodstatněný. V případech, kde bude resort trvat na ponechání očividně neplatného výsledku, by mu měla hrozit sankce. OK SHV se s tímto přístupem ztotožnila. Doc. Oliva doplnil, že RVVI je sankcím nakloněna.

Dále bylo diskutováno, jak bude postupováno v případě výstupů z Hodnocení 2012. Prof. Hajič připomněl původní usnesení OK SHV k návrhům na vyřazení z Hodnocení 2012. Kontroly nebyly provedeny ve všech oborech rovnoměrně, proto by hrozil diskriminační přístup k některému oboru v případě vyřazování návrhů OK SHV. OK SHV se proto tehdy rozhodla nenavrhovat na vyřazení nic. Prof. Hajič ze stejného důvodu doporučil nevyřazovat návrhy z Hodnocení 2012 ani nyní zpětně, naopak myšlenku zpětně vyřadit původní návrhy OK SHV na vyřazení v rámci Hodnocení 2011 uvítal.

Ing. Matějka doplnil, že jakmile byly body rozděleny a prostředky vyplaceny, nelze je zpětně strhávat. Za každý výsledek jsou však body, a tedy i prostředky, udělovány po dobu pěti let, proto by se případné vyřazení promítlo do zbývající části z pětiletého období.

Komise se shodla, že je pro vyřazování v případě původních návrhů OK SHV na vyřazení výsledků z Hodnocení 2011, naopak původní návrhy na vyřazení z Hodnocení 2012 zpětně uplatnit nedoporučuje.

Ad 4)
Doc. Oliva seznámil členy s výstupní statistickou tabulkou výsledků typu BC navržených OK SHV k vyřazení v Hodnocení 2013. OK SHV si vyžádala zpřístupnění zdrojových souborů prostřednictvím emailu a intranetu v pondělí 9. 12. 2013. Doc. Münich požádal o doplnění informace o názvu oboru, ke kterému se každý soubor vztahuje.

Předseda stanovil, že členové OK SHV budou hlasovat o zaslaných podkladech formou per rollam do středy 24.00.

Ad 5)
Předseda uvedl přítomné do problému a požádal prof. Frömela o vysvětlení jeho návrhu řešení členům OK SHV.

Prof. Frömel nastínil možnosti využití výstupů z posouzení provedeného hodnotícími panely GA ČR. Doporučil, aby na seznam byla zařazena pouze periodika, která splnila formální požadavky a zároveň měla pouze pozitivní hodnocení od hodnotících panelů GA ČR. Následně takto vzniklý seznam doplnit o časopisy, které měly průměrné hodnocení 0,5, resp. 0,6 a vyšší, jak navrhoval Mgr. Hájek. Prof. Frömel uvedl, že formální kritéria splnilo 276 periodik, pozitivní hodnocení mělo 207 periodik a oběma kritériím vyhovělo 145 časopisů.

Prof. Tureček považuje hodnocení provedené panely GA ČR za netransparentní, neboť nejsou známa kritéria, na jejichž základě proběhlo. Doporučil, aby komise schválila aktuálně používaný seznam.

Doc. Münich vyzval k opatrnosti a obezřetnosti při dalším postupu. V podobném duchu se vyjádřil také prof. Hajič. Doporučil stávající seznam doplnit o časopisy, které měly průměrné, resp. maximální hodnocení u panelů GA ČR 1 a vyšší. Naopak ze seznamu vyřadit periodika s hodnocením nula a horším.

Doc. Oliva upozornil na fakt, že hodnotící panely GA ČR mají širší zastoupení vědecké komunity než OK SHV, proto lze jejich hodnocení považovat objektivnější. Dále navrhnul vycházet z přístupu prof. Frömela, avšak kritérium pouze pozitivního hodnocení označil za přísné. Rovněž prof. Tureček označil za nevhodné, aby periodikum bylo vyřazeno jen z toho důvodu, že má u jednoho panelu záporné hodnocení. Doc. Münich označil za postačující pro zařazení na seznam, pokud je časopis dobrý alespoň v jednom oboru, resp. uspěje alespoň u jednoho panelu. Prof. Blatný otevřel otázku s jakým souborem časopisů vlastně panely GA ČR a OK SHV pracovaly. Tuto otázku společně vyjasnili doc. Oliva a Ing. Matějka.

Dále se diskutovalo, jakým způsobem nastavit další kritérium, které by umožnilo zařadit na seznam periodika úspěšná alespoň v jednom panelu. Obecná shoda panovala nad kritériem hodnocení 0,6 a vyšší alespoň u jednoho panelu.

Komise se shodla, že na seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů by měla být periodika, která splnila formální požadavky a měla průměrné hodnocení za všechny panely GA ČR větší než nula nebo dosáhla alespoň u jednoho panelu hodnocení 0,6 a vyšší.

Prof. Blatný měl určité námitky k využití průměru v rámci panelů GA ČR místo mediánu, nicméně přijal argumenty doc. Olivy vysvětlující výhody zvoleného přístupu.

Ad 6)
Proběhla krátká diskuze k návrhu metodiky připravenému MPO.

Zapsal: Ing. Pavel Jaroš
Ověřil: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

Sdílejte na: