Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013

Zpracování Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“) ukládá každoročně Radě zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada uložila realizovat Analýzu dle schváleného „Návrhu struktury Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013“ a harmonogramu jeho realizace na základě usnesení z 281. zasedání ze dne 29. 3. 2013.

Podklady k Analýze byly zpracovány Technologickým centrem Akademie věd ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády „Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací“.

Struktura, rozsah a forma grafického zpracování je obdobná jako u Analýzy zpracované v roce 2012. Rozsáhlé tabulkové části jsou uvedeny v přílohách. V přílohové části je rovněž uveden popis metodiky šetření, definice použitých ukazatelů a detailnější informace týkající se některých využitých zdrojů dat a statistických šetření, které jsou třeba ke správné interpretaci dat.

Materiál byl schválen na 288. zasedání Rady dne 29. 11. 2013. Vláda vzala Analýzu na vědomí svým usnesením ze dne 19. února 2014 č. 101.
Údaje zveřejněné v dokumentu je možné dále využívat za podmínky uvedení citace.

Sdílejte na:

Přílohy