Výzva k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy Expertních panelů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické a fyzické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen "OVHP") a Expertních panelů Rady v souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015), (dále jen Metodika), schválenou usnesením vlády ČR ze dne 19. června 2013 č. 475.

Předmětem činnosti OVHP je hodnocení publikačních výsledků v rámci podpilíře I. Metodiky (viz kapitola VI.1.). Předmětem hodnocení Expertních panelů je hodnocení kvality vybraných výsledků v rámci pilíře II. Metodiky (viz kapitola VII.4.).

Do OVHP a Expertních panelů jsou jmenováni odborníci s širokým přehledem v oblasti VaVaI. Činnost OVHP a Expertních panelů upravují Statuty a Jednací řády (viz příloha).

Jedná se o tyto panely:
1. společenské, humanitní a umělecké vědy - část A (SHVa)
2. společenské vědy - část B (SHVb)
3. společenské vědy - část C (SHVc)
4. technické a informatické vědy
5. zemědělské vědy (rostlinná výroba, živočišná výroba a potravinářství)
6. vědy o Zemi
7. matematické vědy
8. fyzikální vědy (pouze pilíř II.)
9. chemické vědy (pouze pilíř II.)
10. biologické vědy (pouze pilíř II.)
11. lékařské vědy (pouze pilíř II.)

Oborové členění panelů, pokyny pro nominace a další podrobné informace jsou uvedeny v úplném znění výzvy (viz příloha).

1.kolo

Návrhy na členství v OVHP nebo Expertních panelech musí být doručeny nejpozději do 10.12.2013 elektronicky na určeném formuláři. Výzva je zveřejněna v českém a anglickém jazyce, přičemž stačí vyplnit formulář pouze v jednom z těchto jazyků.

Upozornění: Dovolujeme si vás upozornit, že ke každému elektronicky vyplněnému a odeslanému formuláři je třeba, v souladu s Metodikou 2013, zaslat e-mailem "Souhlas navrhovatele s nominací" (viz vzor v příloze) na adresu: rvv(et)vlada.cz, a to nejpozději do 15.12.2013. Kandidáti, kteří odeslali elektronický formulář před datem 29.10.2013, budou kontaktováni individuálně sekretariátem RVVI.

2.kolo - DODATEČNÝ TERMÍN

Dovolujeme si vám oznámit, že předsednictvo Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozhodlo o dodatečném termínu pro zaslání elektronických přihlášek, a to stejnou formou, jako tomu bylo v prvním kole. Dúvodem je, že někteří z kandidátů do Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů neodeslali v daném termínu elektronickou přihlášku, která je nedílnou součástí nominace.

Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 31. ledna 2014 elektronicky na určeném formuláři (bude v provozu od 23.1.2014 do 31.1.2014).

Upozorňujeme kandidáty, kteří doposud nedodali "Souhlas navrhovatele s nominací" (viz vzor v příloze), že ke každému elektronicky vyplněnému a odeslanému formuláři přihlášky je třeba, v souladu s Metodikou 2013, zaslat výše uvedený souhlas e-mailem na adresu: rvv(et)vlada.cz, a to nejpozději do 31. ledna 2014.

Sdílejte na:

Přílohy