Seminář k pravidlům pro státní podporu VaVaI

Dne 3. června 2014 se uskutečnil odborný seminář k pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který uspořádal odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a za účasti zástupce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise.

Cílem semináře bylo informovat o nových pravidlech pro poskytování státní podpory pro VaVaI, zejm. o novém nařízení Komise, kterým se určité kategorie státní podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem, jakož i o novém rámci státní podpory VaVaI a prodiskutovat konkrétní otázky dané problematiky s dopady do národní legislativy.

Seminář zahájil pan náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace a ředitel sekce Arnošt Marks, který v úvodu shrnul největší změny modernizace pravidel pro státní podporu a upozornil na důsledky těchto změn ve vztahu k národní legislativě.

V rámci dopoledního bloku semináře vystoupila ředitelka Odboru veřejné soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, paní Libuše Bílá, která se ve svém příspěvku zabývala vybranými otázkami z pravidel pro veřejnou podporu, připomenula stěžejní definiční znaky pro veřejnou podporu ve vztahu ke sdělení Komise o pojmu státní podpora, zabývala se problematikou notifikace veřejné podpory Evropské komisi, včetně výjimek z této povinnosti, a v neposlední řadě informovala o právním rámci EU v oblasti VaVaI.

Odpolední část semináře byla věnována novému nařízení Evropské komise o blokových výjimkách, jakož i novému Rámci pro státní podporu VaVaI, se kterým účastníky ve svém obsáhlém příspěvku seznámil zástupce Evropské komise (DG Competition) pan Bernhad von Wendland. Po odborných příspěvcích následovala hojná diskuse.

Sdílejte na:

Přílohy