Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Hodnocení výsledků výzkumných organizací - 4. etapa – Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2014 Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila na svém 311. zasedání dne 18. prosince 2015.

Prohlížení údajů "Hodnocení výsledků VO za rok 2014"


Pilíř I. - HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ

Dle Metodiky, strana 11, kapitola V.3. platí: „V případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis (splňuje definici pro výsledek druhu J), který není zařazen ve výše jmenovaných databázích, bude takový výsledek ohodnocen bodovým hodnocením pro Jrec, pokud periodikum bude zařazeno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.8). Výsledek druhu Jrec je hodnocen pouze v oborových skupinách SHVa SHVb. Součástí hodnocení výsledku Jrec je jeho fyzická verifikace příslušným Oborovým verifikačním a hodnotícím panelem.“

 

Odborné periodika vydané v České republice - Povinnost evidovat periodikum v evidenci Ministerstva kultury dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se týká tištěných periodik, která vychází více než 1 ročně. Periodik vydávaných elektronicky se tato povinnost netýká. Povinné výtisky musí být evidované u některého z určených příjemců, tj. lze je dohledat: ve veřejně přístupném katalogu Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny v Brně nebo Vědecké knihovny v Olomouci.


Podpilíř I. - PEER REVIEW HODNOCENÍ VYBRANÝCH DRUHŮ PUBLIKAČNÍCH VÝSLEDKŮ

Dle Metodiky, strana 12, kapitola VI., platí: „Hodnotit se budou pouze publikace, které jsou k dispozici v Národní knihovně (NK). V případě zahraničních vydavatelství je předkladatel do NK dodá na vlastní náklady. V případě hodnocení elektronických knih (On-line), které NK zatím neeviduje, je jejich hodnocení podmíněno evidenci v mezinárodních knižních nebo digitálních registrech (např. ISBN, DOI), prokazatelným doložením existence (např. html odkaz) a zajištění přístupu k elektronické knize nebo dodání kopie na hmotném nosiči.“ Předmětem hodnocení jsou jak odborné knihy, tak kapitoly v odborných knihách. V případě kapitoly v odborné knize je nutné dodat do NK kompletní publikaci.

 

Předávání odborných knih do Národní knihovny ČR za účelem jejich hodnocení.

Tištěné publikace vydané v České republice – Pro všechny výsledky druhu „B“-odborná kniha a „C“ – kapitola v odborné knize vydané v České republice má předkladatel povinnost Národní knihovně odevzdat povinné výtisky podle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.. V opačném případě výsledek bude odstraněn z IS VaVaI.

Zahraniční tištěné publikace pro účely hodnocení předkladatel dodá na vlastní náklady v tištěné podobě. Bližší informace naleznete na stránkách Národní knihovny.

Elektronické publikace pro účely hodnocení: Národní knihovna připravuje elektronické úložiště a systém pro příjem, ukládání a zpřístupňování publikací ve formátu PDF, ovšem pouze těch, které budou opatřeny platnou licenční smlouvou s majitelem autorských práv.

Všechny knihy se stávají trvalou součástí fondů Národní knihovny a nevracejí se. Národní knihovna pro účely RIV neshromažďuje ani jednotlivá čísla periodik ani jakékoli části publikací, jako články nebo kapitoly, ale vždy pouze kompletní knižní tituly.

Podmínkou, aby kniha nebo kapitola v odborné knize vstoupila do Hodnocení v rámci podpíliře I. je její evidence v RIV a fyzická evidence v katalogu NK v termínu do 30. 5. 2014.


Pilíř II. - PEER REVIEW HODNOCENÍ KVALITY VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ

Údaje pro Pilíř II. budou předávány od jednotlivých výzkumných organizací prostřednictvím příslušného poskytovatele institucionální podpory.

 

Termín pro předání údajů ze strany poskytovatele na RVVI je 7. 7. 2014.

Návod pro předávání údajů pro Pilíř II. v roce 2014 je uveden v příloze. Pro předkladatele údajů je k dispozici předpřipravenýformulář ve formátu Excel.

Seznam VO s maximálními počty výsledků, které mohou jednotlivé subjekty předkládat do II. pilíře, je uveden v příloze

Podmínkou pro posouzení knihy v panelu je přístup členů panelu k plnému textu. Pokud tato podmínka není splněna, kniha nemůže být zařazena do kategorie A.

Plný text knihy je možné zpřístupnit:
a) jako přílohu uloženou prostřednictvím dokumentu „2.Pilir-formular v1.1.xls“ do datového úložiště;
b) jako odkaz do repozitáře, kde je uložen plný text knihy, včetně přístupových práv k němu;
c) jako odkaz na skutečnost, že výtisk je evidovaný v Národní knihovně;
d) fyzickým zasláním odborné knihy v termínu do 14. 7. 2014 na adresu: ODBOR RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE, Nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana. Obálku označit nápisem „ODBORNÉ KNIHY“.

Veškeré dokumenty budou využívány pouze pro potřeby hodnotících panelů, nebudou nikde zveřejněny ani jakýmkoliv způsobem dále šířeny.


Pilíř III. - Smluvní výzkum

Předávání údajů o smluvním výzkumu vychází z dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ schváleném vládou České republiky usnesením ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 16. dubna 2014 č. 250, (dále jen „Metodika“). Metodika v souladu se zněním § 5a odst. 2 písm. b) zákona tvoří pouze jeden z podkladů, ze kterých vychází Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“) při přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“). Metodika je strukturována do tří propojených pilířů, které se uplatní ve vzájemné součinnosti. Ve III. pilíři se hodnotí výsledky aplikovaného výzkumu a bodové skóre se odvíjí kromě jiného i z objemu finanční podpory smluvního výzkumu.

 

Údaje o smluvním výzkumu nejsou součástí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Předání údajů o smluvním výzkumu není pro danou výzkumnou organizaci (dále jen „VO“) povinnost. Předané údaje o smluvním výzkumu (o jednotlivých smlouvách) budou mít důvěrných charakter a nebudou zveřejněny, budou sloužit jen pro potřeby stanovení počtu bodů za smluvní výzkum realizovaný danou VO a též pro získání podkladových dat k ověření korektnosti předávaných položek týkajících se smluvního výzkumu. Jediné, co bude zveřejněno ve vztahu ke smluvnímu výzkumu, budou sumární údaje o finančních prostředcích dané VO, tj. celková suma těchto prostředků.

RVVI nebude zveřejňovat žádné údaje o zadavatelích smluvního výzkumu, ani údaje o jednotlivých smlouvách – předmět, specifické finanční údaje apod. RVVI může jmenovat či pověřit osoby, které budou provádět ověření údajů o smluvním výzkumu na místě u jednotlivých VO za účelem zjištění případných nedostatků či neoprávněně vykazovaných údajů.

Termín pro předání údajů ze strany poskytovatele na RVVI je 10. 9. 2014.

Dokument "Předávání údajů o smluvním výzkumu v roce 2014" je uveden v příloze. Pro předkladatelé údajů je od 21. 7.2014 k dispozici upravená aplikace Vklap.

Sdílejte na:

Přílohy