Posuzování výzkumných organizací

Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na jejím 261. zasedání dne 28. ledna 2011.

V návaznosti na předpisy Evropských společenství a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb., se při poskytování účelové a institucionální podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), zohledňuje kategorie příjemce: výzkumné organizace (dále jen „VO“) a podniky.

Účelová podpora může být poskytnuta pouze organizacím naplňujícím základní formální znaky VO dle klasifikace Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „RVVI“).

Institucionální podpora může být poskytnuta těm institucím, které byly RVVI klasifikovány jako VO splňující jak znaky formální (Fáze 1 posuzování VO), tak i odborná kritéria (Fáze 2 posuzování VO) dle přiloženého postupu.

RVVI tedy dle schváleného postupu rozhoduje o:

  • zařazení určité organizace na seznam VO
  • zařazení určité VO na seznam VO splňujících znaky příjemce institucionální podpory 

O skutečném poskytnutí (či odepření) podpory, ať již účelové, nebo institucionální, a o její případné výši, rozhoduje výhradně poskytovatel (§ 7 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.), přičemž na podporu není právní nárok.

Na základě usnesení z 290. zasedání bod 290/A4 Rada pro výzkum, vývoj a inovace od 1. dubna 2014 na přechodnou dobu neprovádí posuzování výzkumných organizací. Důvodem jsou nové předpisy EU upravující financování výzkumu, vývoje a inovací (Nařízení Komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01) s účinností od 1. července 2014.

Posuzování výzkumných organizací bude obnoveno po schválení nového Postupu pro posuzování výzkumných organizací.

Sdílejte na:

Přílohy