Výzva k podávání návrhů kandidátů na 4 členy předsednictva Grantové agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 4 členů předsednictva a předsedy Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 4 členy předsednictva GA ČR.

Podle § 36 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo GA ČR výkonným orgánem GA ČR. Má 5 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Statutárním orgánem GA ČR je její předseda. Předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva GA ČR a odvolává na návrh Rady vláda.

Předsednictvo schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji a dále také rozhoduje o uzavření smluv o poskytnutí podpory nebo o vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory na grantový projekt, na základě hodnocení oborových komisí a panelů GA ČR. Předsednictvo koordinuje činnost odborných poradních orgánů, jmenuje a odvolává jejich členy.

Předseda a členové předsednictva GA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva GA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

Stávající členové předsednictva GA ČR:
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (předseda) - vědy o neživé přírodě
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. (místopředsedkyně) – společenské a humanitní vědy
prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. – technické vědy
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPs – lékařské a biologické vědy
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. – zemědělské a biologicko-environmentální vědy
Ke dni 10. prosince 2016 končí druhé funkční období předsedovi GA ČR prof. Netukovi a členům předsednictva GA ČR prof. Gašovi a prof. Höschlovi. Ke dni 7. ledna 2017 končí druhé funkční období členovi předsednictva GA ČR prof. Linhartovi.

Ve funkci zůstává nadále prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c. (místopředsedkyně), které končí první funkční období ke dni 1. října 2018.
Předpokládané zahájení výkonu funkce pro tři nové členy předsednictva GA ČR je dne 11. prosince 2016, pro jednoho člena předsednictva GA ČR je dne 8. ledna 2017.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR:

• Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
• Statut GA ČR.   

2. Podmínky, které musí splňovat navrhovaný kandidát:

• vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu GA ČR s vědomím, že GA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
• písemně vyjádřit souhlas či nesouhlas s případným navržením na funkci předsedy GA ČR;
• splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
• návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy na kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy)

• jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo, obor nominace;
• adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, vyznačení případného návrhu na funkci předsedy/předsedkyně GA ČR, název navrhovatele;
• životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
• přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
• přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména základního výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);
• souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu GA ČR a souhlas či nesouhlas s případným navržením na funkci předsedy GA ČR;
• doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
• kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 10 stran formátu A4) o jeho budoucím působení v předsednictvu GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v GA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů

• odbornost;
• manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
• zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI
• zkušenosti spolupráce se státní správou;
• morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
• komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

Upozorňujeme, že funkce v předsednictvu GA ČR je podle čl. 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady neslučitelná s funkcí člena Rady a dále je podle článku 5 odst. 2 Statutu GA ČR neslučitelná s činností v oborových komisích a panelech GA ČR, s výkonem funkce statutárního orgánu právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi včetně statutárního orgánu vysoké školy a dále je neslučitelná s výkonem funkce děkana fakulty vysoké školy.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 12346/2016-RVV musí být doručeny nejpozději do 30.09.2016 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

Sdílejte na:

Přílohy