Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2014

Úvod

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti se Rada řídí zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, svým Statutem a Jednacím řádem.

Rada spolupracuje především s největšími poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), Ministerstvem financí (dále jen „MF“), Akademií věd České republiky (dále jen „AV ČR“), Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“) a Technologickou agenturou České republiky (dále jen „TA ČR“).

Usnesením vlády ze dne 29. ledna 2014 č. 78 byl jmenován nový předseda Rady, kterým se stal místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA.

Souhrn hlavních činností Rady v roce 2014

 • Rada v lednu 2014 dokončila hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků týkající se roku 2013. Toto hodnocení, které probíhá každoročně, zahrnovalo celkem 117 044 bodově ohodnotitelných výsledků uplatněných v letech 2008 – 2012 od 198 výzkumných organizací. S výsledky hodnocení byla seznámena veřejnost prostřednictvím www.vyzkum.cz.
 • Rada se zabývala stavem realizace jednotlivých opatření Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, zejména těch, které mají termíny plnění v roce 2014.
 • Rada realizovala ve všech třech pilířích „Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro léta 2013 až 2015)".
 • Rada zpracovala Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Analýza za rok 2013 byla vládou vzata na vědomí usnesením ze dne 19. února 2014 č. 101. Analýza je zveřejněna v české a anglické jazykové verzi prostřednictvím webových stránek www.vyzkum.cz.
 • Rada vypracovala návrh na založení Českého vědecko-technologického institutu (dále jen „CIST“).
 • Rada vypracovala stanovisko k návrhu a ke změně programů výzkumu, experimentálního vývoje Ministerstva vnitra a stanovisko ke strategickému dokumentu v oblasti kosmických aktivit „Národní kosmický plán 2014 – 2019“, o které požádalo Ministerstva dopravy.
 • Rada vypracovala návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
 • Rada vypracovala „Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2012“, které bylo schváleno usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 341.
 • Rada v květnu 2014 předložila vládě pro informaci Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2013.
 • Rada vypracovala návrh státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017, který byl vzat na vědomí usnesením vlády ze dne 9. července 2014 č. 539.
 • Rada předložila návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období, který byl schválen usnesením ze dne 1. října 2014 č. 794.
 • Rada předložila návrh na jmenování předsedy a členky předsednictva Grantové agentury České republiky, který byl schválen usnesením vlády ze dne 1. října 2014 č. 803.
 • Rada navrhla kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2014, která byla udělena usnesením vlády ze dne 15. října 2013 č. 841.
 • Rada se věnovala změnám v evropské legislativě, které nabyly účinnosti od 1. července 2014 v souvislosti s nařízením Komise GBER. V této souvislosti byl uspořádán ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a za účasti zástupce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise dne 3. června 2014 odborný seminář k novým pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

1 Činnost Rady v legislativně - právní oblasti

V roce 2014 se Rada zabývala aktualizací „Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů“, který byl dne 11. února 2014 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Cílem tohoto návrhu zákona mělo být zejména provedení dílčích změn stávajícího zákona, které měly vést k jeho celkovému zjednodušení a zpřehlednění, zohlednění praktických zkušeností s jeho aplikací a odstranění interpretačních nedostatků, posílení mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI a zlepšení koordinace činností mezi Radou, MŠMT a MPO.

V rámci meziresortního připomínkového řízení bylo doručeno celkem 271 připomínek, z nichž bylo 129 zásadních. Celkem 40 připomínek směřovalo zcela mimo či nad rámec předkládaného návrhu a 12 připomínek bylo vedeno k další diskusi a rozhodnutím. Vyhodnocením připomínek dospěla Rada k závěru, že je nelze vypořádat tak, aby návrh zákona mohl být předložen bez rozporů, případně alespoň s jejich přijatelným počtem, neboť vypořádání některých připomínek by mělo za následek prohloubení rozporů s jinými.

Hlavní části návrhu, vůči kterým byly obdrženy zásadní připomínky, se mj. týkaly nesouladu s novými evropskými předpisy, které v době meziresortního připomínkového řízení nebyly ještě vydány. Objevily se i rozpory s některými instituty nového nařízení, jako jsou zcela nové formy podpory s podílem na zisku či sloučení některých složek způsobilých nákladů. Nesouhlasné připomínky odsoudily tento návrh k předčasnému zániku.

K oficiálnímu přijetí nového nařízení komise o blokových výjimkách (dále jen „GBER“) došlo až 17. června 2014 a k jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU až 26. června 2014. Téhož dne byl publikován také Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) nahrazující dosavadní Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

GBER vstoupil v platnost 1. července 2014 s 6 měsíčním přechodným obdobím pro stávající notifikované programy veřejné podpory. Navzdory tak krátkému „legisvakančnímu období“, během kterého přetrvávaly interpretační nejasnosti v řadě oblastí, bylo zanalyzováno platné znění GBER a Rámce s předešlými verzemi. Přestože nebyly shledány příliš velké zásahy do těchto dokumentů oproti pracovním verzím, přetrvávaly výkladové nejasnosti a odlišné názory na nové definice a jejich aplikaci.

Vzhledem k přímé závaznosti a aplikovatelnosti GBER doporučil předkladatel z důvodu právní jistoty zapracovat nové znění GBER do stávajícího zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a to v podobě minimálních technických úprav bez jakýchkoliv zásadních koncepčních či procesních zásahů. Jakékoliv sporné otázky a návrhy nad rámec výše uvedené technické novely byly zcela opuštěny s cílem vypracovat zcela nový návrh zákona, který bude v nezbytném rozsahu zapracovávat modernizovaná pravidla z GBER a Rámce tak, aby došlo k vyšší přehlednosti, a tím i snadnější a jednoznačnější vysvětlitelnosti i aplikovatelnosti na národní úrovni.

Z toho důvodu je zpracováván nový návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

2 Hodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (VaVaI)

 • Rada vydala doporučující stanovisko k návrhu změny programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010-2015 (BV II/1 – VZ).
 • Rada vydala doporučení k návrhu změny usnesení vlády ze dne 9. srpna 2013 č. 593 o Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 a k návrhu změny Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1-VS).

Vyhodnocení ukončených programů VaVaI

Materiál Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012 zhodnotil využití účelové podpory poskytované podle § 3 odst. 2 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uvádí, zda bylo v ukončených programech dosaženo stanovených cílů.

Materiál na rozdíl od předchozích let v roce 2014 poprvé obsahoval kromě základních povinných údajů informativního charakteru také podrobnější analytický rozbor umožňující pohled na orientovaný výzkum financovaný prostřednictvím programů výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „Programy“) v širších souvislostech.

Předmětem hodnocení bylo devět Programů, které administrovali čtyři poskytovatelé: Akademie věd ČR, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství. V průběhu realizace bylo v letech 1993 – 2012 podpořeno celkem 3 489 projektů či veřejných zakázek finanční částkou v celkové výši 14 661 mil. Kč, podpora ze státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace činila celkem 9 595 mil. Kč, tj. 65,44 %. V Programech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se nacházely rovněž projekty ukončené před rokem 2002 (341 projektů z celkového počtu 3 489 projektů), ke kterým poskytovatel zpětně nedoplnil hodnocení úspěšnosti, jelikož tato povinnost před účinností zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací neexistovala.

Realizací hodnocených Programů bylo ve většině případů dosaženo předpokládaných cílů. Vznikl odpovídající počet aplikovaných výsledků vhodných k dalšímu praktickému využití, z nichž velký potenciál mají zejména patenty v počtu 73. Za některé špičkové aplikované výsledky získali jejich tvůrci prestižní mezinárodní ocenění. Rovněž byl vytvořen dostatečný počet hodnotných publikací, včetně mnoha článků v impaktovaných zahraničních vědeckých periodikách. Byl také zaznamenán žádoucí nárůst podílu aplikovaných výsledků ve srovnání s dřívějšími Programy.

V závěru materiálu Rada uvedla doporučení pro poskytovatele využitelná při přípravě a realizaci navazujících nebo nových Programů.

3 Podpora VaVaI ze státního rozpočtu

Podle zákona Rada každoročně předkládá vládě návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI, který je Ministerstvem financí zapracován do návrhu zákona o státním rozpočtu.

Rada ve svém návrhu podle § 5a odst. 2 zákona vycházela z návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) na rok 2014 s výhledem na léta 2015 a 2016, schváleného usnesením vlády ze dne 3. července 2013 č. 518. V tomto návrhu výdajů připraveném a schváleném Radou (na jejím 284. zasedání dne 28. června 2013) byly celkové výdaje na roky 2014, 2015 a 2016 příslušně ve výši 27,6 mld. Kč, 27,8 mld. Kč a 28,0 mld. Kč.

Vláda svým usnesením ze dne 25. září 2013 č. 729 snížila celkové výdaje státního rozpočtu na VaVaI na všechny uvedené roky na 26,6 mld. Kč (a to již včetně 328 mil. Kč převedených z kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ČR dle usnesení vlády ze dne 2. května 2013 č. 317) a zároveň změnila i strukturu výdajů. Ve srovnatelných výdajích tento zásah oproti návrhu schválenému usnesením vlády ze dne 3. července 2013 č. 518 představuje snížení celkových výdajů na VaVaI na r. 2014 o 1,3 mld. Kč, na r. 2015 o 1,5 mld. Kč a na r. 2016 o 1,7 mld. Kč.

Postup přípravy návrhu včetně termínů byl specifikován ve „Směrnici Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 20. prosince 2013 k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“ schválené na 289. zasedání Rady, která byla rozeslána správcům rozpočtových kapitol dopisem 1. místopředsedkyně Rady ze dne 8. ledna 2014 čj. 4/2014-RVV.

Na svém 290. zasedání Rada dne 31. ledna 2014 schválila „První návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“, který byl rozeslán správcům rozpočtových kapitol dopisem místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a inovace a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 4. února 2014 čj. 1214/2014-RVV. Návrhy jednotlivých správců rozpočtových kapitol obdržela Rada v termínu 14. února 2014.

Na svém 291. zasedání Rada schválila Mandát pro jednání o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017. Jednání mezi zástupci Rady a zástupci poskytovatelů se uskutečnila v termínu od 3. do 12. března 2014.

Na svém 292. zasedání dne 28. března 2014 Rada vzala na vědomí „Druhý návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“ (dále jen Druhý návrh Rady), připravený na základě výsledků jednání s poskytovateli, a uložila pracovní skupině pro rozpočet a sekretariátu Rady zpracovat třetí návrh rozpočtu podle připomínek a závěrů jednání Rady a předložit jej na 293. zasedání Rady jako materiál do mezirezortního připomínkového řízení.

Třetí (konečný) návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 byl Radou schválen na jejím 293. zasedání dne 25. dubna 2014.

Ve třetím konečném návrhu byly celkové výdaje SR na VaVaI navrženy takto:

na r. 2015 o 2,782 mld. Kč vyšší než rozpočet na rok 2014, tj. 29 417 021 tis. Kč,

na r. 2016 o 3,956 mld. Kč vyšší než rozpočet na rok 2014, tj. 30 591 778 tis. Kč a

na r. 2017 o 5,302 mld. Kč vyšší než rozpočet na rok 2014, tj. 31 937 880 tis. Kč.

Návrh byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady ze dne 14. května 2014 čj. 6558/2014-RVV s termínem dodání stanovisek do 28. května 2014.

Celkem 9 povinných připomínkových míst zaslalo 29 připomínek, z toho 26 zásadních /MO (6), MŠMT (3), MPO (1), TA ČR (4), MZe (1), ÚV ČR (1), MF (8), MZ (1) a AV ČR (1)/.

Zásadní připomínky byly vypořádány se všemi resorty mimo

 • AV ČR, kde trvá rozpor; AV ČR požadovala navýšení institucionálních výdajů pro roky 2016 a 2017;
 • MF, kde i po jednání dne 5. června 2014 trvá rozpor; MF požadovalo na všechny roky celkové výdaje ve výši 26,6 mld. Kč a trvalo na úpravě znění bodu II.1 návrhu usnesení a na vyřazení výdajů pro CIST;
 • MPO, které trvalo na vyřazení výdajů pro CIST;
 • MŠMT, kde i po jednání dne 4. června 2014 trvá rozpor; MŠMT požadovalo navýšení výdajů na mezinárodní spolupráci o 175 381 tis. Kč pro rok 2015, o 32 115 tis. Kč pro rok 2016 a o 31 528 pro rok 2017;
 • MZe, kde i po jednání dne 5. června 2014 trvá rozpor; MZe požadovalo navýšení účelových výdajů o 20 mil. Kč pro rok 2016 a o 130 mil. Kč pro rok 2017;
 • TA ČR, kde i po jednání dne 5. června trvá rozpor; TA ČR požaduje navýšení pro rok 2015 o 200 mil. Kč na program ALFA a pro roky 2016 a 2017o 28,5 mil. Kč na program OMEGA;
 • ÚV ČR, který žádal o vyřazení výdajů pro CIST. Celkem bylo vypořádáno 16 zásadních připomínek.

Materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017“ byl předložen vládě, která jej vzala na vědomí svým usnesením ze dne 9. července 2014 č. 539.

4 Analýza a hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím

Zákon ukládá Radě předkládat vládě pravidelně každoroční analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“). Analýza slouží jako jeden z výchozích podkladů při rozhodování vlády o prioritách Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, včetně kontroly stavu jejich realizace a prioritách aplikovaného výzkumu. Současně slouží při dalších strategických rozhodováních vlády v otázkách souvisejících s VaVaI.

Zdrojem údajů byl zejména informační systém VaVaI a dále Roční statistické šetření o VaVaI, databáze Thomson Reuters, Sdružené informace matrik studentů, Patentová databáze a Šetření o inovacích v podnikatelském sektoru, zdroje OECD a Eurostatu. Na její tvorbě se podíleli zástupci Českého statistického úřadu a Technologického centra AV ČR v rámci příslušné veřejné zakázky.

Analýzu 2013 vzala vláda na vědomí svým usnesením ze dne 19. února 2014 č. 101. Zveřejněna byla v českém i anglickém jazyce na www.vyzkum.cz.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 – 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 (dále jen „Metodika“) zachovává kontinuitu v hodnocení výsledků výzkumných organizací do doby, než bude vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Při zachování této kontinuity si však klade za cíl odstranit některé kritizované nedostatky stávajícího sytému hodnocení výsledků, které mohou způsobovat neefektivitu ve financování výzkumu. Na rozdíl od dosavadních metodik však nemá za úkol obsahovat explicitní předpis pro stanovení institucionální podpory poskytované dle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

5 Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

Veškerý provoz a dílčí úpravy Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) jsou řešeny a financovány v rámci plnění smlouvy o dodávce služeb, na základě které je zajištěn i vlastní nepřetržitý provoz IS VaVaI (24 hodin denně po 7 dní v týdnu). Smlouva je platná na období let 2012 až 2016, dodávku služeb zabezpečuje ČVUT v Praze ve spolupráci se společností InfoScience Praha s. r. o.

V rámci této smlouvy je provozována i aplikace Vklap založená na platformě Java, která je určena pro předávání údajů do IS VaVaI. Jedná se o sadu nástrojů pro předávání údajů do centrální evidence aktivit VaVaI (dále jen „CEA“), centrální evidence projektů (dále jen „CEP“), centrální evidence výzkumných záměrů (dále jen „CEZ“), rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV“) a do evidence veřejných soutěží ve VaVaI (dále jen „VES“). Zlepšování funkčnosti a komfortu na základě připomínek uživatelů je předmětem jejích dalších úprav.

Významná pozornost ve vztahu k aplikaci Vklap je věnována jak dodavatelům dat do IS VaVaI, tak i poskytovatelům podpory VaVaI. Pro ně jsou na www.vyzkum.cz k dispozici podrobné příručky všech funkcí této aplikace. Uživatelům je rovněž ze strany tvůrců aplikace poskytována trvalá technická podpora.

Na www.vyzkum.cz je zpřístupněn systém vyhledávání veřejně přístupných dat v rámci IS VaVaI, který umožňuje uživatelům vyhledávání podle řady kritérií. Jejich vzájemnou kombinací je možné vyhledat a setřídit data podle velmi specifických požadavků uživatelů. Zvýšila se rychlost vyhledávání údajů a byly přidány další možnosti výběrů a filtrování údajů.

V souladu se zákonem byla Radou provedena uzávěrka roku sběru dat 2013 a kontrola dat předaných do IS VaVaI v roce 2013. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se předchozích let. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a vyhledat výzkumné záměry z CEZ, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné nesrovnalosti byly řešeny s jednotlivými poskytovateli, kteří údaje doplnili či opravili.

V řádném termínu do 30. května 2014 byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje (RIV14) a výsledky výzkumných organizací, které vznikly bez podpory podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tato data byla v průběhu měsíce června zpracována a zařazena do IS VaVaI tak, aby mohla být podkladem pro hodnocení výsledků výzkumných organizací. V termínu do 7. září 2014 byly rovněž předány výsledky ostatních organizací k projektům VaVaI ukončeným v roce 2013. Hodnocení je prováděno podle Metodiky platné pro roky 2013 až 2015, z datových výstupů informační oblasti RIV v návaznosti na údaje o projektech (CEP) a na údaje o výzkumných záměrech (CEZ).

Tak jako v minulých letech jsou veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI – CEA14, CEP14, CEZ14, RIV14 a VES14 zveřejněny v příslušných termínech na www.vyzkum.cz. Provozovatel IS VaVaI zajišťuje plynulý přechod IS VaVaI v požadovaných termínech na rok 2015. V souladu s těmito změnami bylo upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně je upravena i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI v roce 2015.

6 Výzkum, vývoj a inovace v ČR a EU

Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací kromě jiných úkolů také jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších zemí.

Rada má svého zástupce v Resortní koordinační skupině pro výzkum při MŠMT, která pravidelně připravuje návrhy instrukcí pro jednání Pracovní skupiny pro výzkum a návrhy mandátů pro jednání Rady pro konkurenceschopnost na evropské úrovni. Členem Resortní koordinační skupiny za Radu byl v prvním pololetí roku 2014 místopředseda Rady Karel Aim. Hlavní náplní jednání Pracovní skupiny pro výzkum v Bruselu bylo v roce 2014 projednávání komplexní a úspěšné implementace nového Rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaVaI v EU a se státy ležícími mimo EU.

Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Odbor Rady“) ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a za účasti zástupce Evropské komise uspořádal pro poskytovatele veřejné podpory a další zájemce odborný seminář k pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací dne 3. června 2014. Účastníci byli informováni o nových pravidlech pro poskytování státní podpory pro VaVaI, zejm. o novém nařízení Evropské komise, kterým se určité kategorie státní podpory prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem, jakož i o novém rámci státní podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích. Seminář zahájil náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks, který shrnul největší změny modernizace pravidel pro státní podporu a upozornil na důsledky těchto změn ve vztahu k národní legislativě. Ředitelka Odboru veřejné soutěže Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Libuše Bílá se ve svém příspěvku zabývala vybranými otázkami z pravidel pro veřejnou podporu. Příspěvek přednesl zástupce Evropské komise z Directorate-General for Competition pan Bernhard von Wendland.

Zahraniční cesty

Ve dnech 6. až 8. února 2014 se účastnil ředitel Odboru Rady Jan Marek 18. zasedání Výboru pro Evropský výzkumný prostor (dále jen „ERAC“) v Bruselu. Jednání se zabývalo monitorováním pokroku při budování Evropského výzkumného prostoru (dále jen „ERA“). Účastníci diskutovali o zprávě „2013 Innovation union progress report“. Zástupci ČR zde zdůraznili, že se podařilo postupně zvýšit podíl výdajů na VaVaI na HDP, ale zvyšování výdajů je považováno i nadále za platný cíl. Výdaje musí být strategicky orientované v souladu s přijatými prioritami. Provádění hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů povede k lepší orientaci VaVaI na společenské potřeby a výzvy. Poznatky z 18. zasedání ERAC byly využity při zavádění opatření z Národní politiky VaVaI.

Pracovník Odboru Rady Tomáš Vítek se účastnil semináře, který pořádala The European Academy for Taxes, Economics and Law. Seminář na téma hodnocení kvality výzkumu Assessing Research Quality: Outcomes – Impact - Integrity se konal v Berlíně dne 7. února 2014. Seminář byl zaměřen na rozvíjení způsobů hodnocení výsledků a dopadů VaVaI. Poznatky získané na semináři jsou využívány při přípravě materiálů týkajících se zavádění efektivnějších způsobů řízení výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Pokud má být řízení založeno na důkazech, je třeba podrobně hodnotit prováděný výzkum na všech úrovních. Nedílnou součástí hodnocení výsledků výzkumu by se mělo stát také hodnocení výsledků výzkumu z hlediska sociálních i ekonomických dopadů na společnost.

Dne 26. února 2014 se uskutečnilo v dánské Kodani jednání sekretariátů rad pro výzkum a vývoj členských států EU, kterého se za ČR zúčastnil ředitel Odboru Rady Jan Marek. Zasedání uspořádala Dánská rada pro výzkumnou politiku. Na jednání se účastníci vzájemně informovali o nových opatřeních a dopadech činnosti jednotlivých rad pro VaV v národním i evropském kontextu. Na závěr jednání bylo rozhodnuto, že výroční zasedání poradních orgánů EU pro výzkum a jejich sekretariátů se bude konat na podzim roku 2014 ve Vídni.

Dne 4. března 2014 se v Bruselu konalo mnohostranné zasedání k novým předpisům o veřejné podpoře VaVaI. Jednání se zúčastnil ředitel Odboru Rady Jan Marek. Na zasedání se projednávaly nové předpisy státní podpory VaVaI, protože nový Rámec podpory pro VaVaI nabývá účinnosti dne 1. července 2014. Diskuze Evropské komise a členských států EU byla zaměřena na vyjasnění vybraných otázek souvisejících s aplikací připravovaných předpisů pro veřejnou podporu VaVaI. Další část byla zaměřena na podporu velkých projektů evropského významu, jejichž rozvoj je důležitý z hlediska plnění cílů strategie Evropa 2020.

Centrum vědecko-technických informací Slovenské republiky požádalo pracovníky Odboru Rady Vieru Hudečkovou a Martina Matějku, aby vystoupili s přednáškou na konferenci Informačné systémy o vede: integrácia pre otvorený prístup k vedeckým výstupom. Konference se konala 2. dubna 2014 v Bratislavě. Pracovníci Odboru Rady vystoupili na téma „IS VaVaI – zkušenosti při řešení chyb předávaných údajů o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a IPn Metodika – Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“.

Ve dnech 11. až 15. května 2014 se konala v Římě, v Itálii konference CRIS 2014. Pravidelného zasedání neziskové organizace euroCRIS (Current Research Information System) se účastnil místopředseda Rady Jiří Málek a pracovníci Odboru Rady Martin Matějka a Viera Hudečková. Prof. Málek na konferenci přednesl přednášku na téma systém hodnocení výsledků VaV. Konference byla připravena na vysoké odborné úrovni a tři paralelní sekce pokrývaly svým obsahem plně problematiku informačních systémů. Na jednání se projednala strategie rozvoje euroCRIS. Jednotlivé přednášky byly zaměřeny na problematiku zveřejňování výsledků výzkumu prostřednictvím Open Access médií. V programech vyhlašovaných v rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020 je tato podmínka implicitně obsažena. Evropská komise má ambici v roce 2016 publikovat 60 % všech výsledků výzkumu v Open Access médiích. V roce 2020 by měl tento podíl dosáhnout plných 100 %.

Ve dnech 1. až 3. září 2014 se zúčastnila pracovnice odboru Rady Viera Hudečková konference „The 5th Annual Thomson Reuters InCites Customer Forum“, která se konala v Leidenu, v Nizozemí. InCites Customer Forum pořádá společnost Thomson Reuters. Na setkání byl prezentován produkt InCites nové generace. Produkt InCites využívá Rada pro účely tvorby dokumentu „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím“, který schvaluje vláda.

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky (dále jen „NP VaVaI“) na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020, která nahradila NP VaVaI na léta 2009 až 2015, byla schválena usnesením vlády České republiky ze dne 24. dubna 2013 č. 294.

Implementační část Aktualizované NP VaVaI zahrnuje celkem 21 opatření, která přispějí k realizaci stanovených cílů. Rada se zabývala jednotlivými úkoly a opatřeními, a to zejména těch, za jejichž plnění má hlavní zodpovědnost a které měly konečný nebo dílčí termín plnění v roce 2014. Z těchto opatření se čtyři týkají rozpočtu, jedno opatření se týká přípravy a vyhlášení programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pro potřeby průmyslu za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR a bylo již splněno vyhlášením Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací EPSILON Technologické agentury ČR, který byl schválen usnesením vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 987 a první veřejná soutěž v tomto programu vyhlášena 5. května 2014.

Následující opatření uložilo Radě zajistit účinnou koordinaci aktivit mezi Radou, MŠMT, MPO a dalšími orgány státní správy. Za účelem plnění tohoto opatření byly ustaveny dvě pracovní skupiny. První skupina je výkonná a pracuje ve složení: ředitel Odboru Rady, zástupců MŠMT, MPO a dalších správních úřadů odpovědných za výzkum a vývoj. Činnost zahájila v červnu 2014. Ve druhé, koordinační skupině budou dva členové Rady, zástupci MŠMT a MPO a ředitel Odboru Rady.

V rámci Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 je Radě uloženo novelizovat zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tak, aby umožnil optimální využití veřejných prostředků, včetně kohezních fondů, v oblasti VaVaI, a soukromých zdrojů a reflektoval změny evropských předpisů připravované pro toto období.

Informace o průběhu plnění tohoto opatření je podrobně popsána v části 1 tohoto dokumentu (Činnost Rady v legislativně - právní oblast). Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který zapracovává stěžejní pojmy a ustanovení zavedené GBER v rozsahu stávajícího znění zákona, zpracovávala Rada v průběhu letních měsíců. Termín k předložení návrhu vládě byl na základě žádosti č. j. 9318/2014-RVV prodloužen předsedou vlády do října 2014.

Radě bylo rovněž uloženo, aby ve spolupráci s dalšími správními úřady odpovědnými za VaVaI zavedla novou metodiku přípravy a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, které bude zahrnovat ex-ante, průběžné a ex-post hodnocení (výsledků, výstupů, dopadů). Pro plnění tohoto opatření Rada zřídila pracovní skupinu, jejímiž členy byli kromě zástupce Rady a pracovníků Odboru Rady také poskytovatelé. Pracovní skupina připravila Radě materiál „Metodika přípravy a hodnocení programů výzkumu, vývoje a inovací“. Rada materiál dopracuje a předloží jej vládě do konce roku 2014.

Průběžně bylo řešeno opatření, které Radě určilo monitorovat a vyhodnocovat všechny strategie a politiky VaVaI připravené na národní, regionální a resortní úrovni (včetně vyhodnocování jejich dopadů) a pravidelně provádět komplexní hodnocení celého systému VaVaI. Výsledky využívat pro kvalifikovanou tvorbu politiky VaVaI, a zároveň zajistit veřejný přístup k výsledkům těchto analýz a dalších studií zaměřených na tvorbu a realizaci politiky VaVaI.

Vláda Radě v rámci aktualizace NP VaVaI rovněž uložila provádění důsledného hodnocení poskytovatelů podpory VaVaI zaměřené na efektivitu vynakládaných prostředků. Rada v roce 2014 pilotně provedla hodnocení Ministerstva zdravotnictví jako poskytovatele podpory na VaVaI z pohledu plnění role v systému VaVaI v ČR a přínosů jeho činnosti pro zdravotnický výzkum, a to i v mezinárodním kontextu. Hodnocení bylo provedeno na základě dostupných údajů z mezinárodních databází, informačního systému VaVaI a hodnocení výsledků výzkumných organizací. Součástí hodnocení jsou doporučení Rady, jejichž uplatněním Ministerstvo zdravotnictví přispěje ke zlepšení současné úrovně zdravotnického výzkumu. Zbylí poskytovatelé budou Radou hodnoceni v následujících letech ve vazbě na průběh a termíny ukončování koncepcí a programů. Do konce roku 2020 budou zhodnoceni všichni poskytovatelé.

Závěrečné opatření uložilo Radě vytvořit postup pro hodnocení realizace NP VaVaI a stanovit cílové hodnoty sledovaných indikátorů ve vazbě na hodnoty těchto indikátorů ve vzorku srovnatelných zemí. Rada při řešení tohoto opatření Postupu využila studii Technologického centra AV ČR, která byla vypracovaná k uvedené problematice v roce 2013, a dále aktuální informace o provádění evaluací strategických dokumentů v zahraničí. Výsledkem je soustava kvantitativních a kvalitativních indikátorů využitelných pro hodnocení pokroku při plnění cílů NP VaVaI, tj. v klíčových oblastech podpory excelence, mezinárodní spolupráce, kvalitního a produktivního výzkumného systému, transferu znalostí a technologií, podniků a inovací. Navržená soustava indikátorů navrhuje také hodnocení formou auditu. Postup bude Radou aplikován v roce 2015, kdy má být provedeno hodnocení NP VaVaI.

Operační programy

Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů Rady) zúčastňuje monitorovacích výborů a jednání dalších skupin (např. Aplikačního panelu apod.) k několika operačním programům. Své zástupce má v Monitorovacích výborech Operačních programů „Výzkum a vývoj pro inovace“, „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, „Podnikání a inovace“ a v operačních programech „Praha – Adaptabilita“ a „Praha – Konkurenceschopnost“.

Rada má rovněž zastoupení v pracovní skupině Řídícího a koordinačního výboru pro budoucnost kohezní politiky EU, zejména s ohledem na přípravu Rámcové pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky na další programové období.

Dále má Rada zástupce v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR, v Platformě pro přípravu Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ (při MPO), v resortní koordinační skupině v odboru mezinárodní spolupráce ve VaVaI, v koordinační radě pro přípravu Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (při MŠMT), v pracovní skupině OECD (při MZV), v Resortní koordinační skupině pro EU (při Ministerstvu pro místní rozvoj), v Dozorčí radě Grantové agentury AV ČR a v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (při Ministerstvu vnitra).

Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla schválena usnesením vlády ze dne 31. července 2013 č. 569.

Základním cílem Implementace priorit je posílení konkurenceschopnosti České republiky a ekonomický rozvoj jednotlivých sektorů, které vytvářejí na trhu uplatnitelné produkty, formují zaměstnanost a výrazným způsobem se podílejí na tvorbě HDP.

Dokument obsahuje tematický a časový plán pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2030 v rámci účelové podpory ve vazbě na Priority a Aktualizaci NP VaVaI na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 s vymezením odpovědností jednotlivých poskytovatelů. Zároveň obsahuje systémová opatření, jejichž realizací dojde k naplnění stanovených cílů. Odpovědnost za implementaci Priorit má především Rada, avšak za realizaci v rámci jednotlivých programů VaVaI je zodpovědný příslušný poskytovatel podpory na řešení projektů příslušných programů VaVaI.

Při vydávání stanovisek k novým programům účelové podpory i jejich změnám, resortním koncepcím i dalším relevantním materiálům Rada od roku 2013 posuzuje, zda jsou všechny dokumenty v souladu s Národními prioritami orientovaného VaVaI, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552.

Návrh na založení Českého vědecko-technologického institutu

Rada vypracovala návrh nového nástroje na podporu excelentní vědy a výzkumu, jehož hlavním účelem by měla být dlouhodobá podpora špičkových vědců ve světovém měřítku. Podpora by měla mít charakter adresně poskytovaného institucionálního financování a dá tak těmto vědcům a jejich týmům jistotu a dlouhodobou perspektivu. Klíčovým přínosem nového nástroje by mělo být, že výběr vědců a jejich hodnocení bude prováděno renomovanými, nezávislými, mezinárodními experty s osobní zkušeností z působení v excelentní světové vědě a výzkumu.

Česká republika (dále jen „ČR“) má zajištěno základní institucionální financování výzkumných institucí, má rozvinutý a funkční grantový a projektový systém podpory výzkumu, vývoje a inovací. Tyto nástroje pokrývají běžné potřeby základního výzkumu, aplikovaného výzkumu i vývoje, avšak stále chybí výběrový systém dlouhodobé podpory jednotlivců, kteří se svými týmy dlouhodobě dosahují špičkových výsledků ve VaVaI v mezinárodním měřítku.

Úkolem CIST nemá být pouze podpora excelentního výzkumu. Součástí činnosti pracovišť CIST bude také vzdělávání mladých vědeckých pracovníků ve spolupráci s vysokými školami. Vzdělávání musí být neoddělitelnou součástí činnosti CIST, neboť jde o způsob, jak zvýšit úroveň vědy a výzkumu prováděného jak akademickými pracovišti, tak vývojovými pracovišti podniků. Tím se podpoří i přenos znalostí do podnikové sféry a sféry služeb, neboť transfer znalostí prostřednictvím mobility odborníků je jednou z nejúčinnějších cest.

Rada jednala o návrhu opakovaně od dubna 2013, kdy byl na neformálním pracovním setkání členů Rady představen první koncept. Po konzultacích v Rakousku k organizaci a řízení ISTA, mezinárodním oponentním řízení a diskusích v odborné veřejnosti byl návrh doplněn a předložen na 293. zasedání Rady v dubnu 2014. Konečné rozhodnutí nebylo zatím přijato, protože názory odborné veřejnosti na tento druh podpory excelentního výzkumu se různí.

7 Odborné a poradní orgány Rady

Bioetická komise

Bioetická komise je poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. c) zákona.

Působí podle § 24 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise. V roce 2014 Bioetická komise neprojednávala žádnou žádost o povolení výzkumu.

Zápisy z jednání Bioetické komise Rady jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Odborné komise

Odborné komise jsou poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. a) zákona.

Odbornými komisemi Rady jsou:

 • odborná komise pro vědy živé přírody
 • odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství
 • odborná komise pro společenské a humanitní vědy

Hlavním úkolem odborných komisí Rady je podle zákona zpracování priorit v jednotlivých oblastech aplikovaného VaVaI v ČR. Podle svého zaměření se komise z odborného hlediska vyjadřují k materiálům připravovaným Radou a plní další úkoly dle pokynů Rady. Komise se v roce 2014 podílely na utváření Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů, které pro Radu prováděly posuzování výsledků výzkumu a vývoje dle Metodiky. Komise byly využity pro účely individuálního posouzení výzkumných organizací ve fázi 2. Členové komisí se vyjadřovali a podávali svoje podněty a připomínky v otázce aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Zápisy z jednání odborných komisí jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) je odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odstavce 7 písm. b) zákona.

V roce 2014 byl Radou KHV uložen základní úkol, a to příprava opatření k realizaci Metodiky. KHV navrhla a Radě doporučila způsob nominací a způsob sestavení „Oborových verifikačních a hodnotících panelů“ a dále „Expertních panelů“, a to na základě principů definovaných Metodikou.

V rámci realizace Metodiky se KHV zaměřila zejména na kontrolu vyváženého sestavení Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů, na práci s jejich předsedy při vysvětlování Metodikou jim stanovených úkolů a při průběžných konzultacích týkajících se specifických problémů jednotlivých panelů. Součástí průběžných doporučení KHV bylo i zpřesnění odborných kritérií sloužících právě pro vymezení jednotlivých kroků v rámci hodnotících postupů prováděných panely.

Další významný objem práce členů KHV se týkal posouzení, kontroly a celkového vyhodnocení práce Oborových verifikačních a hodnotících panelů a Expertních panelů. Pro jednotlivé oborové skupiny bylo posouzeno, do jaké míry v rámci Pilíře II. Metodiky vyhovuje zvolený mechanismus oborového hodnocení výsledků VaVaI. Byla analyzována správnost výše bodové alokace pro 11 hlavních skupin oborů, zda nedochází k vzájemné mezioborové konkurenci, či zda nebyly tyto oborové skupiny omezeny ve své dynamice rozvoje. Stejně tak byly posouzeny Metodikou navržené alokace týkající se procentního zastoupení jednotlivých druhů výsledků v těchto oborových skupinách.

KHV konstatovala, že v roce 2013 nově navržený ucelený systém hodnocení výsledků výzkumných organizací, který byl v roce 2014 plně realizovaný, se ve všech jeho třech pilířích osvědčil. Tento závěr podporuje i společné prohlášení všech předsedů Oborových verifikačních a hodnotících panelů i Expertních panelů.

8 Aktivity Rady spojené s GA ČR a s TA ČR

GA ČR a TA ČR jsou orgány, na jejichž založení se Rada podílela, a se kterými velmi úzce spolupracuje.

Rada předložila návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období, který byl schválen usnesením vlády ze dne 1. října 2014 č. 794.

Rada předložila návrh na jmenování předsedy a členky předsednictva Grantové agentury České republiky, který byl schválen usnesením vlády ze dne 1. října 2014 č. 803.

Rada předložila také návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy vědecké rady GA ČR, který bude v prosinci 2014 předložen vládě.


Materiály týkající se Rady předložené na jednání vlády v roce 2014                                                                 

1. Usnesení vlády ze dne 29. ledna 2014 č. 77         o jmenování místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace

2. Usnesení vlády ze dne 29. ledna 2014 č. 78         o jmenování předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace

3. Usnesení vlády ze dne 19. února 2014 č. 101       k Analýze stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2013

4. Usnesení vlády ze dne 12. března 2014 č. 158     o odvolání člena Rady pro výzkum, vývoj a inovace

5. Usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250      o úpravě přílohy č. 10 Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2015)

6. Usnesení vlády ze dne 12. května 2014 č. 341     k souhrnnému vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012

7. Usnesení vlády ze dne 2. července 2014 č. 523    o odvolání členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

8. Usnesení vlády ze dne 9. července 2014 č. 539    k návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017

9. Usnesení vlády ze dne 10. září 2014 č. 742          o jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

10. Usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 794         k návrhu na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období

11. Usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 803         k návrhu na jmenování předsedy a členky předsednictva Grantové agentury České republiky 

12. Usnesení vlády ze dne 1. října 2014 č. 804         k návrhu na odvolání členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace

13. Usnesení vlády ze dne 15. října 2014 č. 841       o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2014

14. Usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2014 č. 965           k Návrhu na jmenování zástupců státní správy členy Akademického sněmu Akademie věd České republiky

Sdílejte na: