Rámec pro zřizování a provozování vědecké diplomacie

Rámec pro zřizování a provozování vědecké diplomacie je určen Ujednáním mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR (MZV) a Úřadem vlády ČR (ÚV ČR) o zásadách spolupráce při zřízení a provozování pozic diplomatů pro vědu, výzkum a technologie/inovace (vědečtí diplomaté) ze dne 25. května 2015 signovaným místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace a ministrem zahraničních věcí ČR.

Vědečtí diplomaté zajišťují především: (a) prezentaci české vědy a jejich úspěchů v  zahraničí; (b) iniciaci a podporu bilaterálních kontaktů s výzkumnými, vývojovými a inovačními (VaVaI) institucemi v zemi působení; (c) organizaci českých vědeckých misí do země působení a opačně; (d) šíření informací o mezinárodních programech spolupráce prestižních vědeckých pracovišť v zemi působení; (e) monitorování systému řízení a podpory VaVaI v zemi působení. 

V roce 2015 zahájila svoji misi vědecká diplomatka v Izraeli a od roku 2017 působí další vědecký diplomat v USA. Od konce ledna 2020 je takto pokryt též region jihovýchodní Asie. 

Vědečtí diplomaté jsou zaměstnanci MZV, ale systemizovaná místa a prostředky na činnost poskytuje ÚV ČR na úkor výdajů na VaVaI na základě delimitačních protokolů. Delimitační protokoly, resp. jejich dodatky podepisují státní tajemníci v MZV a ÚV ČR a věcně příslušný náměstek MZV a vedoucí ÚV ČR.

V souvislosti s vědeckou diplomacií byla ustavena na 346. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) dne 31. května 2019 ustavena Řídící skupina k vědecké diplomacii (ŘS) s úkolem v součinnosti s dotčenými poskytovateli aktivně řídit, koordinovat a vyhodnocovat činnost vědeckých diplomatů. Jednání ŘS se účastní zástupci RVVI, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, MZV,  Ministerstva průmyslu a obchodu,  Akademie věd České republiky, Grantové agentury České republiky, Technologické agentury České republiky a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace při ÚV ČR.

V následujícím textu přinášíme stručné medailonky vědeckých diplomatů a jejich prioritních oblastí včetně vybraných aktivit, na kterých se podíleli v roce 2020.

Pro úplnost zveřejňujeme také stručný medailonek a výčet aktivit diplomatky působící na Stálém zastoupení ČR při Evropské unii, do jejíž agendy spadá oblast výzkumu a kosmické politiky.

Sdílejte na:

Přílohy