Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 24. dubna 2013 č. 294 byla schválena Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 (dále jen „Aktualizace NP VaVaI“), která nahradila Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 až 2015.

Úkol aktualizovat Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací NP VaVaI uložila vláda svým usnesením ze dne 27. září 2011 č. 714 o Národní inovační strategii České republiky předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) a ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a průmyslu a obchodu.

Při přípravě Aktualizace NP VaVaI se vycházelo evropských dokumentů Strategie Evropa 2020 a Unie inovací, dále z Národní inovační strategie, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národního programu reforem a Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Všechny tyto dokumenty vytvořily společně s doporučeními Mezinárodního auditu výzkumu, vývoje a inovací v ČR výchozí koncepční rámec Aktualizované NP VaVaI. Při aktualizaci NP VaVaI bylo také využito souboru studií, které vypracovalo Technologické centrum Akademie věd ČR.

Na návrh Rady byl do původního zadání aktualizace NP VaVaI (viz. Usnesení vlády ze dne 27. září č. 714) doplněn požadavek na výhled až do roku 2020 a dokument byl připraven tak, aby strukturou odpovídal obdobným dokumentům jiných členských států EU.

Navržená aktualizovaná NP VaVaI navazuje na zhodnocení stavu plnění cílů a opatření, které byly stanoveny v roce 2009. Průběžná zpráva o plnění NP VaVaI byla schválena usnesením vlády ze dne 12. prosince 2012 č. 924.

Hlavním cílem aktualizované NP VaVaI je vytvořit kvalitní podmínky pro tvorbu nových poznatků a jejich využívání v inovacích. Materiál zastřešuje odpovídající strategicko-koncepční dokumenty v ČR a je v souladu s dokumenty přijatými na úrovni EU.

Dokument je rozdělen do čtyř částí, které jsou zaměřeny na zajištění kvalitních lidských zdrojů, vytváření prostředí pro efektivní šíření a využívání znalostí, zvyšování inovační výkonnosti podniků a zlepšení koordinace systému řízení v ČR.

Prioritní rolu má v Aktualizované NP VaVaI oblast lidských zdrojů, protože mimo jiné úzce souvisí s potřebou kvalitních výzkumných pracovníků pro současné i nově budované infrastruktury výzkumu a vývoje.

Aktualizovaná NP VaVaI má dvě části. Strategickou (obsahující vize a cíle) a implementační (zahrnující opatření, která přispějí k realizaci stanovených cílů).
RVVI schválila návrh aktualizované NP VaVaI na svém 280. zasedání 22. února 2013.

Sdílejte na:

Přílohy