Výzva k podávání návrhů kandidátů na 3 členky/členy předsednictva Technologické agentury České republiky

Výzva k podávání návrhů kandidátů na 3 členky / členy předsednictva Technologické agentury České republiky. V souvislosti s končícím funkčním obdobím 3 členů předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 3 členy předsednictva TA ČR.

Podle § 36 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo TA ČR výkonným orgánem TA ČR. Má 5 členů včetně předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů předsednictva je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Statutárním orgánem TA ČR je její předseda. Předsedu TA ČR jmenuje z členů předsednictva TA ČR a odvolává na návrh Rady vláda.

Předsednictvo je výkonným orgánem TA ČR, který zejména schvaluje vyhlášení veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo zadání veřejných zakázek, a jejich výsledek, rozhoduje o přijetí či nepřijetí návrhů programových projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích a o konečném výběru návrhů projektů k podpoře a nese za takové rozhodnutí odpovědnost. Předsednictvo činnost oborových komisi, jmenuje a odvolává jejich členy.

Předseda a členové předsednictva TA ČR vykonávají funkci v pracovním poměru. Platové poměry předsedy a členů předsednictva TA ČR se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců v orgánech státní správy.

Stávající členové předsednictva TA ČR:
Ing. Petr Očko, Ph.D. (předseda)
RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (místopředseda) - přírodní vědy, biotechnologie, molekulární biologie
doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo - aplikovaná kybernetika, automatizace a řízení
Ing. Miroslav Janeček, CSc. - chemie
Ing. Pavel Komárek, CSc. - inovace, transfer technologií, využití VaVaI v praxi

Ke dni 12. října 2017 končí druhé funkční období RNDr. Martinu Bunčekovi, Ph.D. (místopředseda TA ČR), Ing. Miroslavu Janečkovi, CSc. a doc. Dr. Ing. Vladimíru Kebovi. Z tohoto důvodu je třeba doplnit předsednictvo TA ČR na zákonem stanovený počet členů.

Ve funkci zůstává nadále Ing. Petr Očko, Ph.D.(předseda TA ČR), kterému končí první funkční období ke dni 21. března 2020 a Ing. Pavel Komárek, CSc., kterému končí druhé funkční období ke dni 21. března 2020.


1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu TA ČR:
• Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
• Statut TA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:
• vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím v předsednictvu TA ČR s vědomím, že TA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;
• splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;
• návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):
• jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo, obor nominace;
• jméno (název) navrhovatele s adresou a kontaktními údaji; navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi;
• životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);
• relevantní manažerské zkušenosti s řízením;
• přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti aplikovaného výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);
• přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);
• souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu TA ČR;
• doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu TA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);
• kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 10 stran formátu A4) o jeho budoucím působení v předsednictvu TA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v TA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:
• odbornost;
• manažerské schopnosti, zkušenosti s vedením týmů;
• zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;
• zkušenosti spolupráce se státní správou;
• morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu TA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci v předsednictvu TA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);
• komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Upozorňujeme, že funkce v předsednictvu TA ČR je podle čl. 6 odst. 5 písm. e) Statutu Rady neslučitelná s funkcí člena Rady a dále podle čl. 5 odst. 3 Statutu TA ČR je neslučitelná s činností v oborových komisích.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 8350/2017-RVV musí být doručeny nejpozději do 15. května 2017 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: rvv@vlada.cz


1 § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

 

Sdílejte na:

Přílohy