I n f o r m a c e ze 113. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 21. prosince 1998 na Úřadu vlády

Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     8. prosince 1998 se konalo 3. zasedání Bioetické komise, poradního orgánu Rady. Hlavní náplní programu zasedání BK byla přednáška doc. MUDr. P. Hacha, CSc., děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze, na téma : "Etické aspekty používání embryonálních tkání v medicíně". Následovala diskuse o tom, do jaké míry může věda zasahovat do lidského života. Dále se jednalo o přípravě zákonů v oblasti bioetiky. Předseda BK prof. Syka informoval, že vláda připojila v červnu svůj podpis ke konvenci rady Evropy. Celkem již tuto konvenci podepsaly vlády 25 států. Na základě závěru 3. zasedání BK doporučila Rada předsedovi Rady, místopředsedovi vlády pro hospodářskou politiku ing. P. Mertlíkovi, CSc., informovat ministra zdravotnictví o návrhu BK, aby z připravovaného zákona o zdravotní péči byly vyjmuty pasáže o transplantacích a o reprodukční medicíně a aby z nich byly vytvořeny dva samostatné zákony.

     Předseda Rady ing. Mertlík informoval o projednání návrhu odměn za výkon veřejné funkce členů Rady, GA ČR a dozorčí Rady GA ČR a zpráv o činnosti těchto orgánů na schůzi vlády dne 9. prosince 1998. Vláda návrh Rady bez připomínek schválila. Na stejné schůzi vláda projednávala návrh "Přípravy národní politiky výzkumu a vývoje ČR a činnost Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj". Návrh byl beze změn rovněž vládou schválen usnesením č. 811 ze dne 9. prosince 1998.

Zahájení prací vyplývajících z usnesení vlády č. 811 o "národní politice VaV"

     Úkoly vyplývající z usnesení vlády č. 811 o přípravě "národní politiky VaV" byly již zahájeny v souladu s harmonogramem (příloha č. 2 materiálu). Byly odeslány jmenovací dopisy ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vedoucí svodné pracovní skupiny a pracovní skupiny pro analýzu VaV a v termínu do 6. ledna 1999 budou jmenování vedoucích dalších pracovních skupin v souladu s organizačním zabezpečením přípravy národní politiky VaV (příloha č. 3 materiálu). Organizace, které budou na přípravě národní politiky VaV spolupracovat byly požádány o jmenování svých zástupců do příslušných pracovních skupin. 6. ledna 1999 v 8,00 hod. se uskuteční první pracovní jednání o konkretizaci nejbližších dalších kroků, kterého se zúčastní doc. Průša, prof. Syka, doc. Kukal, dr. Blažka a ing. Hronek.

Databáze CEP, CEZ a RIV pro rok 1999

     Rada schválila struktury dat CEP99, CEZ99 a RIV99 s tím, že jsou závazné pro všechny dodavatele dat s výjimkou RIV99 u vysokých škol. Pro vysoké školy zůstává v platnosti RIV98. Dále byla členům Rady k projednání předložena otázka budoucnosti www stránky "výzkum", zřízené v dubnu 1998. Se zřetelem na probíhající projekty financované z kapitoly MŠMT bylo navrženo, aby ji dále spravovalo MŠMT. Místopředsedové Rady prof. Syka a ing. Šperlink projednají tuto otázku s náměstkem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doc. J. Průšou.

Různé

     V 1. polovině roku 1999 bude připravován nový "kompetenční zákon". Budou do něho navrženy i změny v dosavadním postavení státní správy v oblasti VaV.

     Akademie věd ČR a Grantová agentura ČR byly přijaty do European Science Foundation. Bude tak umožněn vstup českých vědců do programů podporovaných touto organizací.

Sdílejte na: