I n f o r m a c e ze 111. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 2. listopadu 1998 v Ostravě

 

     111. zasedání Rady bylo výjezdní, dvoudenní a konalo se v Ostravě na pozvání a. s. VÍTKOVICE při příležitosti oslav 170-ti letého výročí založení podniku. První den tj. 2. listopadu 1998 v 15,00 hod. se uskutečnilo vlastní zasedání Rady, po něm se členové Rady setkali s nejvyššími představiteli a.s. VÍTKOVICE. Následovalo do pozdních večerních hodin setkání členů Rady s představiteli dalších významných průmyslových podniků, výzkumných ústavů, vysokých škol a jiných institucí Severomoravského regionu a rovněž představitelů města Ostravy. Programu prvního dne výjezdního zasedání se zúčastnil předseda Rady, místopředseda vlády pro hospodářskou politiku ing. P. Mertlík, CSc. Druhý den - 3. listopadu 1998 Rada navštívila divizi Výzkum a vývoj a provoz válcovny a slévárny a.s. VÍTKOVICE a potom Vysokou školu báňskou - technickou univerzitu v Ostravě. Při příležitosti návštěvy Rady v tomto regionu se konala tisková konference.

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     Společné zasedání předsednictva GA ČR, dozorčí rady GA ČR, členů Rady a zástupců Kanceláře GA ČR se konalo 16. října 1998 v Kruhu u Jilemnice. Na programu byly zprávy o činnosti GA ČR a o činnosti dozorčí rady GA ČR, jednalo se mj. o kontrolním závěru NKÚ z kontroly hospodaření GA ČR a o databázích spravovaných Radou.

Koncepce a národní politika výzkumu a vývoje ČR a činnost Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj

     Návrh tohoto materiálu je připravován ve spolupráci s MŠMT. Bude doplněn a dopracován podle připomínek resortů a členů Rady. Termín předložení vládě byl posunut na 30. listopad 1998. Řada resortů v připomínkovém řízení žádala své zastoupení v Radě, ale z jejich návrhů vyplynula nedostatečná informovanost o legislativních předpisech, se kterými musí být složení Rady v souladu. Materiál bude doplněn o historii důvodů vedoucích k jeho vypracování (počátek je již v nových zásadách vlády o oblasti VaV, přijatých vládou v dubnu 1997) a dále o harmonogram postupu při přípravě národní vědní politiky. Byla zdůrazněna nutnost důkladné analýzy stavu VaV, předcházející vypracování národní vědní politiky. Předpokládá se, že přípravy se zúčastní všechny vrstvy široké vědecké obce, uvažuje se o uspořádání konference o národní vědní politice.

Návrh státního rozpočtu na rok 1999 za oblast VaV

     V návrhu státního rozpočtu došlo ke změně. V jednotlivých kapitolách v části VaV nedošlo k významnějším úpravám, ale do kapitoly Všeobecná pokladní správa byla zahrnuta víceúčelová reserva, ve které jsou prostředky ve výši 800 mil. Kč určené na výzkum a vývoj. Navrhuje se, aby byly převedeny do jednotlivých rozpočtových kapitol, v souladu s návrhem vypracovaném Radou, na podporu následujících aktivit: pro MŠMT 320 mil. Kč na 5. Rámcový program EU, 63 mil. Kč na meziresortní programy a programy mezinárodní spolupráce a 300 mil. Kč na výzkumné záměry VŠ; pro MPO 100 mil. Kč na program strategického průmyslového výzkumu; pro ČBÚ 17 mil. Kč na program bezpečnosti práce v dolech. Předseda Rady poděkoval členům Rady za jejich iniciativu při kampani na podporu vědy vyvolanou v médiích, která přinesla positivní výsledky

Sdílejte na: