I n f o r m a c e ze 109. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 21. září 1998 v Lichtenštejnském paláci na Kampě

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Jednání Rady s představiteli RVŠ, ČKR a prorektorů pro VaV

     Zasedání zahájil předseda Rady, místopředseda vlády pro hospodářskou politiku ing. Pavel Mertlík, CSc. přivítáním pozvaných představitelů vysokých škol. Jednání s nimi vedl mpř. Rady prof. Syka, zúčastnil se ho také 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy dr. Roskovec. Prof. Syka ve své krátké úvodní řeči zdůraznil, že setkání s představiteli VŠ je součástí již tradičního způsobu kontaktů Rady s vědeckou obcí. Rada nejméně jednou ročně zve na svá zasedání kromě představitelů VŠ ještě představitele AV ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR, s představiteli GA ČR se setkává častěji. K nezávažnějšímu tématu společného jednání, kterým byl státní rozpočet na výzkum a vývoj v roce 1999, uvedl prof. Syka, že se Rada snažila, aby se výdaje na VaV začaly přibližovat 0,7 % HDP k termínu předpokládaného vstupu ČR do EU a vypracovala podle návrhů resortů tzv. "optimistickou" variantu rozpočtu, při které by stát věnoval na VaV celkem cca 12 mld. Kč. Posléze byla nucena vypracovat "nouzovou" variantu, ale i ta byla MF snížena a to na 8,9 mld. Kč. Předseda Rady, místopředseda vlády ing. Mertlík ozřejmil vztah mezi výškou deficitu státního rozpočtu a prostředky na VaV. Aby byly uspokojeny všechny požadavky resortů musel by se deficit státního rozpočtu zvýšit na 44 mld. Kč. Neuspokojivá hospodářská situace nedovoluje požadavky pokrýt. Nám. MŠMT dr. Roskovec sdělil, že při tomto stavu rozpočtu nelze otevírat nové projekty, prostředky vystačí tak na pokračující projekty, a uvedl dále jak asi MŠMT přidělené prostředky rozdělí na výzkumné záměry a nespecifikovaný výzkum. Problémem bude financování 5. RP EU. Buď se resorty na něj ze svých rozpočtů složí anebo do něho nebude možno vstoupit. Rozsáhlá diskuse se soustředila na dopad nedostatku finančních prostředků pro VaV; neoddělitelnost výzkumu od VŠ a účelnost spolupráce VŠ s AV ČR a dalšími subjekty; kvalitu výzkumu na VŠ a AV ČR; současnou podporu průmyslového výzkumu, která by měla být hlavně uskutečňována prostřednictvím VŠ; na to, že ve světě jsou na rozdíl od nás VŠ společensky vysoce uznávané a jsou při podpoře upřednostňovány a na cesty k podpoře tvůrčí činnosti rozvíjené na uměleckých VŠ. Předseda Rady vyslovil pochopení pro problémy VŠ, kde i on do nedávna pracoval, a které proto pozorně vyslechl. Sdělil, že přes jeho snahu se nepodařilo získat pro VaV více prostředků než je cca 10 % nominální navýšení oproti roku 1998 což představuje 0 reálný nárůst, že se velmi přimlouvá aby se prostředky vynakládaly skutečně jen tam kde to má smysl , že uznává že rozpočet VŠ ale i AV ČR je na hranici únosnosti přesto, že VaV by se měly stát dlouhodobou prioritou státu. V připravované koncepci rozvoje VaV by měly být formulovány obory, které se budou rozvíjet a obory, které se budou utlumovat (ne podporovat nedostatečně všechno). Efektivnost vynaložených prostředků musí být kontrolována; jak jsou veřejné prostředky rozdělovány by se mělo stát pro veřejnost transparentní. Předseda Rady na závěr řekl, že si je vědom toho, že by si přítomná společnost zasloužila lepší zprávy o financování vědy.

Posun termínu pro dodání dat do CEP

     V roce 1998 přešel informační systém CEP na novou strukturu dat, která dodávají jednotlivé ústřední orgány. Nový systém je v ověřovacím provozu zaveden od října 1998. Důvodem je, že v této době není dodání dat v nových strukturách vázáno na uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu (na rozdíl od začátku roku 1999). Proto byl termín pro dodání dat stanoven pro dodavatele na 30. září 1998, od července 1998 je jim k disposici příslušná SW aplikace. Některé resorty pro své technické problémy požádaly o posunutí termínu k předání dat. Rada vyslovila souhlas s posunem termínu pro dodání dat do CEP v nové struktuře z 30. září 1998 na 30. října 1998.

Příprava návrhu koncepce rozvoje výzkumu a vývoje a činnosti Rady

     Byla vypracována první pracovní verze návrhu „Koncepce a národní politika výzkumu a vývoje České republiky a činnost Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj“ a rozeslána členům Rady k připomínkám. Materiál bude předkládat předseda Rady spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Rada pověřila mpř. Syku projednat s MŠMT způsob spolupráce, přípravy a schválení konečného znění tohoto materiálu před rozesláním do připomínkového řízení.

Informace o přípravě a návrhu státního rozpočtu na oblast VaV na rok 1999

     Informace o stavu návrhu státního rozpočtu VaV na rok 1999 ke dni 15. září 1998 s modifikovaným návrhem MF obdrželi členové Rady před zasedáním spolu s podklady, které byly vypracovány 17. září 1998 pro předsedu Rady, mpř. vlády ing. Mertlíka pro další projednávání rozpočtu vládou. Jedná se o získání prostředků na 5. RP EU a prostředků na VaV pro ČBÚ, tj. novou rozpočtovou kapitolu z hlediska VaV. Návrh MF byl udělán bez konzultace s Radou, prostředky nejsou rozděleny na institucionální a účelové, Rada nedostala od MF vysvětlení jak byl návrh rozpočtu konstruován. Ministerstvo financí ve svém návrhu přidělilo do kapitoly BIS více prostředků než tento resort ve svém návrhu na rok 1999 požadoval. Po diskusi o struktuře 5. RP EU a o možnostech jeho využití k návratnosti prostředků bylo navrženo, aby na financování 5. RP EU přispěly i další resorty a to MDS, MK, MO a MZ po 5 mil. Kč, MZe 20 mil. Kč a MŽP 10 mil. Kč. MŠMT, MPO a AV ČR by pak ze svého rozpočtu poskytly po 90 mil. Kč a z prostředků GA ČR a z navýšení prostředků BIS by byly přiděleny prostředky ve výši cca 16,8 mil. Kč pro ČBÚ. Rada požádala svého předsedu, místopředsedu vlády ing. Mertlíka, aby při jednání vlády o státním rozpočtu na rok 1999 upozornil na výše uvedený návrh Rady.

Sdílejte na: