Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2016

Úvod
Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“). Při své činnosti se Rada řídí tímto zákonem, svým Statutem a Jednacím řádem. 
Rada spolupracuje především s největšími poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“), Ministerstvem financí (dále jen „MF“), Akademií věd České republiky (dále jen „AV ČR“), Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“) a Technologickou agenturou České republiky (dále jen „TA ČR“). 

Rada i v letošním roce úzce spolupracovala s ministerstvy, která v současné době nejsou poskytovali podpory VaVaI, jedná se o Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj. Hlavním důvodem této spolupráce je mimo jiné nutnost řešit otázky v oblasti nastavení podpory VaVaI ústředních orgánů státní správy, při přípravě rozpočtu VaVaI a v oblasti dalších priorit VaVaI.

Souhrn hlavních činností Rady v roce 2016

 • Rada předložila vládě Koncepci informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období 2016 až 2020; schváleno usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 8
 • Rada projednala nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; schváleno usnesením vlády ze dne 8. února 2016 č. 101
 • Rada předložila vládě Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020, schváleno usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135
 • Rada navrhla vládě jmenovat dva členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky. Jmenováni byli usnesením vlády ze dne 9. března 2016 č. 196
 • Rada předložila vládě „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021“; schváleno usnesením vlády ze dne 30. května 2016 č. 477
 • Rada zajistila zpracování „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím“. Analýza za rok 2015 bude v souladu s plánem nelegislativních prací předložena vládě pro informaci do 31. prosince 2016. Analýza bude zveřejněna v české a anglické jazykové verzi prostřednictvím webových stránek www.vyzkum.cz
 • Rada projednala a schválila stanovisko k návrhu Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 (TA ČR)
 • Rada projednala a schválila stanovisko k návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA (TA ČR)
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025
 • Rada projednala a schválila stanovisko k návrhu Programu INTER-EXCELLENCE (MŠMT)
 • Rada předložila vládě pro informaci „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2015“ v květnu 2016
 • Rada vypracovala návrh Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2017+
 • Rada projednala a schválila Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2014, které bylo v květnu 2016 předloženo vládě pro informaci
 • Rada navrhla vládě kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2016, která byla udělena usnesením vlády ze dne 5. října 2016 č. 880
 • Rada projednala a schválila stanovisko k návrhu Skupiny grantových projektů Podpora spolupráce pro získávání ERC grantů („Podpora ERC žadatelů“)
 • Rada projednala a schválila stanovisko ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva životního prostředí na léta 2016 až 2025
 • Rada projednala a schválila stanovisko ke Koncepci resortního výzkumu Ministerstva zahraničních věcí na léta 2017 – 2021
 • Rada projednala a schválila stanovisko ke Koncepci výzkumu, vývoje a inovací v rezortu dopravy do roku 2030
 • Rada projednala a schválila stanovisko ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do roku 2025
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (TA ČR)
 • Rada projednala a schválila stanovisko k materiálu „Iniciativa Průmysl 4.0“
 • Rada předložila vládě aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena usnesením vlády ze dne 11. července 2016 č. 634
 • Rada předložila vládě návrh věcného záměru zákona o podpoře VaVaI, který byl schválen usnesením vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 719
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Investiční smlouvě mezi Českou republikou a General Electric International, Inc. včetně dalšího rozvoje leteckých a kosmických aktivit v České republice
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Návrhu programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „Doprava bezpečná, efektivní a šetrná k životnímu prostředí“
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Závěrečné zprávě o realizaci Koncepce zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015

1 Činnost Rady v legislativně - právní oblasti

Rada se opakovaně zabývala přípravou nového zákona o podpoře VaVaI, a to jednak projednáním principů nové právní úpravy a následně přípravou věcného záměru zákona. 
Smysl nové právní úpravy pro oblast VaVaI je spatřován obecně především v příležitosti zlepšit a zefektivnit stávající stav systému VaVaI tak, že po vzoru řady jiných zemí bude vytvořeno centrálně řízené, koordinované, a tím i lépe kontrolované financovaní dané oblasti. Je nezbytně nutné reagovat na situaci, kdy došlo ke značné extenzi systému, ale současně zůstala v platnosti právní úprava z roku 2002, neorganicky doplňovaná, resp. upravovaná řadou novel rozličného obsahu i kvality. 
Záměrem je rovněž nastavit takový rámec, který povede k zavedení těch nástrojů z přímo použitelných předpisů Evropské unie, které dosud ve stávajícím zákoně č. 130/2002 Sb. nemají procesní oporu, ke zjednodušení procesů poskytování účelové i institucionální podpory, k zavedení způsobů podpory, které napomohou udržitelnosti systému VaVaI, ke sjednocení roztříštěné státní správy v oblasti VaVaI. 
Definice cílového stavu vychází ze stávajících strategických dokumentů schválených vládou, z evropských strategických dokumentů (Strategie Evropa 2020 a Unie inovací), z dalších koncepčních dokumentů, které jsou konkretizovány v Aktualizované Národní politice výzkumu, vývoje a inovací a v neposlední řadě z výsledků Mezinárodního auditu VaVaI v ČR. Cílem je řešit nejen problémy minulosti, ale zejména výzvy, rizika a příležitosti do budoucnosti. Znamená to zavést systém podpory VaVaI pro situaci po roce 2020, kdy skončí podpora VaVaI v operačních programech programového období 2014 – 2020 (reálné ukončení financování z těchto programů nastane do konce roku 2023), a tím se sníží podpora VaVaI z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 
Z hlediska rozsahu nezbytných změn systému podpory VaVaI je potřebný nový zákon, který by definoval zejména nové podmínky, zásady a kritéria podpory tak, aby zajišťovaly výrazně lépe než dosavadní pravidla rozvoj a udržitelnost systému podpory, legislativně vyřešil absenci inovací a dalších nástrojů podpory v systému VaVaI a v neposlední řadě definoval kompetence pro zcela nové kapacity státní správy a administrativní podpory koordinace a řízení systému podpory VaVaI.
Vláda schválila věcný záměr zákona svým usnesením ze dne 24. srpna 2016 č. 719. Schválený věcný záměr zákona předpokládá zřízení nového Ministerstva pro výzkum a vývoj (dále jen „MVV“), které by převzalo kompetence Rady a větší část působnosti MŠMT v oblasti VaVaI vyplývající z postavení ústředního správního úřadu pro oblast. Vedle těchto kompetencí by MVV byly podřízeny obě agentury (GA ČR a TA ČR). MVV bude mít vůči agenturám kontrolní (dohledové) pravomoci, bude odvolacím orgánem v případě uplatnění zákonných opravných prostředků a stížností.
Nové ministerstvo by bylo správcem rozpočtové kapitoly, ze které kromě jeho činnosti by byly financovány také GA ČR a TA ČR. MVV by plnilo úkoly, které jsou společné všem ministerstvům, vyplývající ze zásad činnosti ústředních orgánů státní správy (např. připravovat podklady pro sestavení státního rozpočtu, připravovat návrhy právních předpisů, stanoviska k návrhům předkládaným vládě jinými ministerstvy, pokud se týkají jeho působnosti, metodická činnost k zákonům v jeho gesci atd.). Dále by odpovídalo za přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI, zabezpečovalo úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, vývoje a inovací, provádělo, resp. metodicky řídilo hodnocení výzkumných organizací, odpovídalo za přípravu NP VaVaI, Národních priorit VaVaI, Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS 3) a dalších strategií, včetně koncepce mezinárodní spolupráce ve VaVaI a její realizace, a za průřezové programy ústředního správního úřadu odpovědného za výzkum a vývoj. Rovněž by odpovídalo za sjednocení politik pro VaVaI.
GA ČR a TA ČR by byly nově správními úřady se zachováním právního postavení organizačních složek státu. Byly by však nově podřízeny MVV a financovány z rozpočtové kapitoly MVV. Zároveň by měly mít ze zákona zajištěnu autonomii v rozhodování o využití přidělených prostředků, za které by stejně jako doposud odpovídaly mimo politický vliv na jejich rozhodování o přidělení podpory projektům. Z nově upraveného postavení GA ČR a TA ČR by vyplývalo rovněž zjednodušení struktury jejich orgánů, které je přiblíží standardnímu správnímu úřadu.
Nově zřízená Vědecká rada ČR by měla mít postavení vrcholného nezávislého a reprezentativního expertního orgánu pro oblast vědy. V rámci své působnosti by Vědecká rada ČR vydávala na žádost vlády prostřednictvím MVV, nebo přímo na jeho žádost, stanoviska ke klíčovým otázkám dlouhodobého rozvoje systému VaVaI, byla by rovněž oprávněna vydat z vlastní iniciativy doporučení k takovým otázkám
Na základě schválení věcného záměru zákona vládou a na základě stanoviska Legislativní rady vlády byly zahájeny a v současné době probíhají práce na textu návrhu zákona a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře VaVaI.
Předložení nového zákona o podpoře VaVaI vládě ČR bylo prodlouženo do března 2017.
Dále se Rada v roce 2016 zabývala nařízením vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Toto nařízení vlády vláda schválila svým usnesením ze dne 8. února 2016 č. 101 a nabylo účinnosti dne 11. března 2016. Přínos nařízení vlády je v rozšíření okruhu případných kandidátů, kterým lze tato ocenění udělit, o další fyzické osoby, které sice nejsou výzkumnými pracovníky, ale významnou měrou se zasloužily či dlouhodobě zasluhují o rozvoj, propagaci a popularizaci VaVaI. Předmětné ocenění uděluje přímo předseda Rady jako Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Toto nařízení již bylo v roce 2016 v praxi využito v případě ocenění pana prof. Grygara.

2 Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Povinností Rady je podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vypracovat Souhrnné vyhodnocení ukončených programů VaVaI (dále jen „vyhodnocení“). 
V roce 2014 byl ukončen pouze jeden program VaVaI, a to Výzkum v agrárním komplexu (dále jen „program VAK“), schválený usnesením vlády ze dne 4. února 2008 č. 115 a notifikovaný Evropskou komisí dne 10. července 2008 jako státní podpora č. N 187/2008. Program VAK byl administrován Ministerstvem zemědělství (dále jen „MZe“ nebo „poskytovatel“). 
Vyhodnocení programu VAK bylo provedeno podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016), schválené usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475 (dále jen „Metodika hodnocení“), ve znění usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 příloha č. 1) a dále podle Pokynu Rady pro hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, schváleného na 285. zasedání Rady dne 30. srpna 2013. 
Smyslem vyhodnocení bylo především zhodnotit využití účelové podpory a posoudit, zda bylo v rámci hodnoceného programu dosaženo plánovaných cílů a zda byl program VAK v souladu s dokumentem Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, který byl schválen usnesením vlády ze dne 19. července 2012 č. 552 (dále jen „Priority“). Celkové plánované náklady na realizaci programu VAK byly 1 135 957 tis. Kč, z toho mělo být 946 631 tis. Kč čerpáno z veřejných zdrojů. 
Rada konstatovala, že v průběhu realizace programu VAK bylo v letech 2009 – 2014 podpořeno celkem 80 projektů finanční částkou v celkové výši 871 046 tis. Kč, podpora ze státního rozpočtu na VaVaI (dále jen „SR“) činila celkem 791 444 tis. Kč, tj. 90,8 %. 
Reálné financování programu v porovnání s plánem činilo u celkových uznaných nákladů 77 % a u podpory ze státního rozpočtu 78 %. Rozdíl mezi plánovanými náklady a náklady reálnými byl způsoben změnami ve výdajích na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu a některými drobnými změnami ve financování při řešení konkrétních projektů. 
V rámci programu VAK bylo v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) uplatněno 2186 výsledků. Žádný projekt nebyl ukončen bez jakéhokoli výsledku. Z IS VaVaI dále vyplynulo, že dle úspěšnosti řešení dosáhlo 17 projektů vynikajících výsledků, 62 uspělo a jeden projekt nesplnil zadání a byl předčasně ukončen. 
Předpokládané počty aplikovaných výsledků v rámci programu byly překročeny o 78 % a Rada pozitivně zhodnotila také vysoký podíl publikací.
Rada shledala, že většina vytvořených aplikovaných výsledků je provozně využívána a dle údajů ze zprávy poskytovatele vede k mnoha praktickým přínosům jak v ekonomické rovině (snižování nákladů, nárůst tržeb, zvyšování exportu, a jiné), tak v oblastech životního prostředí, zdraví lidí, welfare a zdraví zvířat, rozvoje venkova, poradenství a vzdělávání. 
Rada konstatovala, že účelová podpora programu VAK byla zhodnocena, což se odrazilo ve výsledcích i v ekonomických a dalších přínosech. Rada rovněž posoudila soulad programu VAK s Prioritami a hodnotila jej kladně.

3 Podpora VaVaI ze státního rozpočtu

Podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rada každoročně předkládá vládě návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI, který je Ministerstvem financí zapracován do návrhu zákona o státním rozpočtu.
Rada na svém 310. zasedání dne 27. listopadu 2015 schválila „Pokyny k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2017-2021“ jako rámcový (obecný) podklad, bez zásadních věcných změn oproti minulým rokům, nicméně s důrazem na platný střednědobý výhled a na využití nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“). Současně byl schválen harmonogram přípravy státního rozpočtu na VaVaI a byl schválen „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019 s dlouhodobým výhledem do roku 2021“, podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, při jehož tvorbě Rada vycházela ze střednědobého výhledu schváleného usnesením vlády ze dne 23. září 2015 č. 748. Poprvé byl rozpočet připravován na 5 let (s výhledem do roku 2021), s ohledem na nutnost připravit postupně systém VaVaI na období po roce 2020, kdy dojde k ukončení masivní podpory z fondů EU. Pro roky 2019-2021 byly použity stejné údaje jako v roce 2018. 
Návrh Rady byl rozeslán správcům rozpočtových kapitol dopisem místopředsedy vlády pro vědu, vývoj a inovace a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 9. prosince 2015 s žádostí o předložení jejich návrhů (již vč. „nadpožadavků“ s odůvodněním) v termínu do 22. ledna 2016. Tento návrh respektoval celková směrná čísla výdajů na VaVaI schválená usnesením vlády ze dne 23. září 2015 č. 748.
Na 312. zasedání Rady dne 29. ledna 2016 byly projednány předběžné podklady zaslané poskytovateli k „nadpožadavkům“, byly diskutovány priority financování VaVaI a vliv zapojení zdrojů EU - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) a operační programy pro Prahu. 
Rada uložila zpravodaji pro rozpočet místopředsedovi Rady Mgr. Marksovi projednat jí schválené „nadpožadavky“ na jednáních s poskytovateli, která proběhla začátkem února 2016. Dále Rada uložila zpravodaji pro rozpočet ve spolupráci se Sekcí VaVaI promítnout závěry jednání s poskytovateli do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na roky 2017 – 2019 s výhledem do roku 2021, a současně v tomto návrhu zohlednit požadavky usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1066 a 1067.
Konečný návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 – 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021 byl schválen Radou na jejím 314. zasedání dne 31. března 2016. V tomto návrhu výdajů byly celkové výdaje na roky 2017, 2018 a 2019 příslušně ve výši 32,75 mld. Kč, 35,00 mld. Kč a 34,56 mld. Kč, na rok 2020 ve výši 37,23 mld. Kč a 39,11 mld. Kč na rok 2021. Tento návrh rozpočtu byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady ze dne 1. dubna 2016, s termínem dodání stanovisek do 8. dubna 2016.
Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení a související úprava „nadpožadavků“ proběhlo na 315. jednání Rady dne 6. května 2016.

Rada uložila Sekci VaVaI předložit konečný návrh celkových výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2017 s výhledem na léta 2018 a 2019 a s dlouhodobým výhledem do roku 2021 na jednání vlády dne 30. května 2016 v následující výši:

- na r. 2017 ve výši 32.754.012 tis. Kč, tj. o 3,662 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2016 a současně o 3,753 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2017,

- na r. 2018 ve výši 34.997.406 tis. Kč, tj. o 5,905 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2016 a současně o 5,830 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2018,

- na r. 2019 ve výši 34.561.406 tis. Kč, tj. o 5,394 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2016 a současně o 3,850 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2018 (pro r. 2019 byly vzaty v úvahu stejné údaje jako v r. 2018).

Celkové výdaje státního rozpočtu na VaVaI byly schváleny usnesením vlády ze dne 30. května 2016 č. 477. Tyto výdaje byly zapracovány do návrhu Zákona o státním rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019, který byl schválen usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831. Zapracování do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu bylo projednáno na 318. zasedání Rady dne 30. října 2016. 

Navýšení rozpočtu pro rok 2017 představující 13 % nárůst oproti schválenému střednědobému výhledu zahrnuje navýšení institucionálního financování a podpory velkých výzkumných infrastruktur o 768 mil. Kč (dopad usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1067, tzn. navýšení RVO o 4,5 %). Výdaje na aplikovaný výzkum jsou navýšeny o 700 mil. Kč, určené pro programy TRIO (MPO) a EPSILON (TA ČR). Větší podpora aplikovaného výzkumu je v souladu s Národní politikou VaVaI pro léta 2016-2020 a vychází z Národní RIS3 strategie. Na podporu základního výzkumu jde navíc 500 mil. korun pro GA ČR a AV ČR. Pro financování výzkumných potřeb rezortů v rámci nového programu BETA2 (TA ČR) je vyčleněno 330 mil. Kč. Současně je posílen rezortní výzkum na jednotlivých ministerstvech a navýšen počet systemizovaných míst o 28. Na zlepšení mezinárodní spolupráce bylo schváleno navýšení o 297 mil. Kč a konečně spolufinancování programů EU, které je nutnou podmínkou financování nového programového období po roce 2014, je částka navýšena o 1,158 mld. Kč.

4 Analýza a hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím 
Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá Radě zabezpečit zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“) a jejich předložení vládě.
Analýza byla v minulých letech zadávána externímu zpracovateli na základě veřejné zakázky, avšak výsledný výstup neodpovídal současným potřebám řízení VaVaI, neboť se jednalo převážně o formální komentář k statistikám ČSÚ. V roce 2015 Rada schválila změnu v přístupu k realizaci úkolu, dokument byl vytvořen v Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřadu vlády ČR. Stejný útvar připravuje dokument (Analýzu 2015) také v roce 2016. 
Cílem materiálu je charakterizovat systém VaVaI jako celek, popsat jeho součásti a vazby mezi nimi tak, jak se systém vyvinul v čase. Materiál by měl koncentrovat velké množství informací z oblasti VaVaI, adekvátně je vizualizovat a interpretovat. Aplikací analytických metod prostřednictvím indikátorů by měl identifikovat silná a slabá místa systému VaVaI a navrhnout doporučení ke stabilizaci silných stránek a optimalizaci stránek slabých. Materiál by měl také poukázat na limity a nedostatky v souvislosti se zdrojovými daty a navrhnout některé optimalizační kroky.
V souladu s cíli pravděpodobně bude Analýza 2015 v první úrovni členěna na devět kapitol zaměřených na základní složky systému VaVaI a rozpracovávajících klíčová témata jejich řízení. Záměrem dokumentu je také zachování dlouhodobé kontinuity, proto by se měly při stanovení indikátorů využívat obdobné zdroje sekundárních dat jako pro předchozí analýzy. V návaznosti na zahájení procesu systémových změn v řízení VaVaI na národní úrovni mají být součástí Analýzy 2015 také nové informace primárního charakteru, a to zejména v oblasti hodnocení výzkumných organizací, které by zároveň byly využity jako východisko pro nastavení zcela nového systému.
Rada vzala na vědomí strukturu a cíle materiálu Analýza 2015 na svém 314. zasedání 31. března 2016. Předložení úplného materiálu Radě je plánováno na její 320. zasedání v listopadu 2016. Radou schválený materiál bude předložen vládě v souladu s plánem nelegislativních úkolů v prosinci 2016.
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů
Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 – 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 (dále jen „Metodika 2013“) byla prodloužena do roku 2016. Zachovává kontinuitu v hodnocení výsledků výzkumných organizací do doby, než bude vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování VaVaI. Tento systém je připravován po celý rok 2016, vyvrcholením procesu přípravy je plánované schválení nové metodiky hodnocení (tzv. Metodiky 2017+) v závěru roku. Metodika je diferencována do tří vrstev podle úrovně řízení (národní úroveň, úroveň poskytovatele, management VO) a tří segmentů VaVaI (rezorty, VŠ, AV ČR). Systém hodnocení je založen na modulech, které představují jednotlivé informační vstupy (podklady) pro hodnocení: 

- základní informace o dané výzkumné organizaci (nehodnotí se, poskytuje kontext)

- kvalita vybraných výsledků (kvalitativní hledisko)

- celková výkonnost výzkumu (kvantitativní hledisko)

- relevance výzkumu pro společnost a jeho dopady

- výzkumné prostředí

- mezinárodní a národní spolupráce

- strategie, koncepce a záměry do budoucnosti

Materiál je výsledkem projednávání se zástupci tří hlavních segmentů VaVaI - AV ČR, vysokými školami, rezorty a jejich výzkumnými organizacemi. Při přípravě modulů se vycházelo z metodiky hodnocení AV ČR, z projektu IPn Metodika a z návrhu metodiky hodnocení pro potřeby rezortů. Základní parametry modulů budou pro všechny tři segmenty VaVaI společné, dílčí odlišnosti vyplynou z odlišných potřeb jednotlivých segmentů. Výsledky základního a aplikovaného výzkumu budou hodnoceny odděleně dle odpovídajících kritérií. Hodnocení bude provádět Rada ve spolupráci s jednotlivými segmenty VaVaI tak, aby nedocházelo ke kolizi či dublování hodnocení jednotlivými poskytovateli. V souladu s platným zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací bude prováděno každoroční hodnocení výsledků výzkumných organizací, avšak v omezeném rozsahu. Se zapojením všech modulů se počítá v pěti až šestiletých cyklech. Náběh modulů, respektive určení let, ve kterých bude probíhat kompletní hodnocení, bude pro jednotlivé segmenty VaVaI odlišné, neboť existují významné rozdíly z hlediska jejich připravenosti k přechodu na nový systém. AV ČR kompletní hodnocení již provádí a s respektem k zaběhnutému cyklu lze počítat s tím, že další hodnocení proběhne v letech 2020/2021. V segmentu rezortů je plánován náběh hodnocení v následujících dvou letech (2017/2018). U vysokých škol se počítá s rozložením náběhu Metodiky 2017+ v delším časovém horizontu, pravděpodobně tří až čtyř let.
Metodika 2017+ bude předložena na jednání vlády ČR do konce roku 2016.

5 Informační systém výzkumu, vývoje a inovací

Veškerý provoz a dílčí úpravy IS VaVaI byly počátkem roku 2016 řešeny a financovány v rámci plnění smlouvy o dodávce služeb, na základě které byl zajištěn i vlastní nepřetržitý provoz IS VaVaI. Smlouva č. 12/072-0 ze dne 23. května 2012 (dále jen „Smlouva“), uzavřená s Konsorciem dodavatelů složeným z Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti InfoScience Praha s.r.o. (dále jen „Konsorcium“), byla uzavírána v dobré víře s cílem zajistit bezproblémový chod a rozvoj systému. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. května 2016. 
V rámci Smlouvy Úřad vlády České republiky (dále jen „ČR“) získal výhradní licenci k provozování systému IS VaVaI, a to po neomezenou dobu. Součástí licence nebylo výslovné právo na předání zdrojových kódů aplikace vyvíjené Konsorciem dle specifikace a pro potřeby Úřadu vlády ČR, ani výslovné právo provádět úpravy IS VaVaI prostřednictvím třetích stran (např. externích dodavatelů).
Úřad vlády ČR zahájil s více než ročním předstihem před koncem trvání Smlouvy jednání s Konsorciem o poskytnutí potřebné dokumentace, zdrojových kódů a práv duševního vlastnictví. Přes počáteční ujištění ze strany zástupců Konsorcia, že toto plnění členové Konsorcia poskytnou Úřadu vlády ČR bezplatně jako součást plnění existující Smlouvy, došlo před koncem roku 2015 ke změně postoje Konsorcia, a toto plnění nebylo poskytnuto.
S ohledem na časovou tíseň vyvolanou touto změnou postoje Konsorcia a skutečnost, že Úřad vlády ČR nedisponoval k systému IS VaVaI zdrojovými kódy ani úplnými právy duševního vlastnictví, nezbylo Úřadu vlády ČR jiné východisko, než zahájit jednání s Konsorciem formou jednacího řízení bez uveřejnění (dále také „JŘBU“).
Naplnění všech formálních náležitostí a oprávněnost tohoto postupu osvědčila Rada vlády pro informační společnost a její pracovní skupina pro JŘBU. Informace týkající se zadávacího řízení následně projednala vláda ČR na svém zasedání ze dne 18. dubna 2016 pod č. j. 451/16. Úřad vlády ČR po splnění vyžadovaných formálních postupů zahájil jednací řízení bez uveřejnění výzvou adresovanou členům Konsorcia.
Předmětem veřejné zakázky projednávané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění je zejména:

 • zajištění provozu systému IS VaVaI na dobu 30 měsíců, což je doba nezbytně nutná k tomu, aby mohl Úřad vlády ČR v otevřeném řízení zajistit správu a rozvoj systému na další období
 • získání práv umožňujících Úřadu vlády ČR zpřístupnit IS VaVaI třetím stranám k zásahům v rámci podpory provozu a rozvoje systému;
 • získání zdrojových kódů systému.

Cílem JŘBU tak bylo mimo jiné i odstranění závislosti na jediném dodavateli, to vše za zákonných a hospodárných podmínek. JŘBU bylo plánováno tak, aby bylo ukončeno do 16. května 2016, a byl tak zajištěn bezproblémový přechod mezi Smlouvou o dodávce služeb č. 12/072-0 a novým zajištěním provozu systému. 
Úřad vlády ČR se pokusil sjednat s Konsorciem zajištění provozu systému IS VaVaI po dobu, než bude ukončeno jednání o nové smlouvě. Konsorcium nepředložilo Úřadu vlády ČR žádnou přijatelnou alternativu, jak tento stav zajistit. Důvodem, proč nedošlo k dohodě v JŘBU je i skutečnost, že finanční požadavky v řádu mnoha desítek milionů korun významně přesahovaly rámec předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Úřad vlády ČR učinil veškeré kroky nezbytné k tomu, aby zajistil hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků. Nabídka Konsorcia byla podrobena expertnímu posouzení znalcem. 
V důsledku ukončení platnosti smlouvy s Konsorciem ke dni 31. května 2016, byl IS VaVaI od 1. června 2016 mimo provoz, neboť Konsorcium pozastavilo jeho provozování na jím spravované technické platformě. 
Úřad vlády ČR přistoupil okamžitě k realizaci projektu „Zajištění provozu IS VaVaI 2.0 Úřadem vlády ČR“, zaměřeném na řešení situace v krátkodobém horizontu.
Moduly IS VaVaI 2.0 VES a CEA jsou v plném provozu od 21. června 2016, resp. 10. července 2016. Moduly CEP a RIV byly v testovacím režimu zpřístupněny pro nahlížení 31. července 2016 a od 23. září 2016 bylo zprovozněno i vkládání nových dat ve formátu *.xml.
Dále byl ukončen vývoj tzv. webové kontrolní služby RIV/CEP a tato služba je funkční. Účelem webové kontrolní služby je umožnit validaci dat před vkládáním nových údajů do IS VaVaI 2.0 nebo vymazáním či opravami již vložených údajů dálkovým přístupem.
V polovině října 2016 byla dokončena aplikace pro sběr a vkládání údajů pro ty poskytovatele, kteří neumí připravit data ve formátu *.xml.
Další činnost Rady ve vztahu k IS VaVaI 
V souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla v roce 2016 Radou provedena uzávěrka sběru dat za rok 2015 a kontrola dat předaných do IS VaVaI v roce 2015. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se předchozích let. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV, a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné nesrovnalosti byly řešeny s jednotlivými poskytovateli, kteří údaje v termínu do 31. května 2016 doplnili či opravili.
V řádném termínu do 31. května 2016 byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích výzkumných organizací, které vznikly na základě státem podporovaného výzkumu a vývoje. Vzhledem k přerušení provozu IS VaVaI tato data byla zpracována a zařazena do IS VaVaI až v průběhu měsíce září. Poté mohla být podkladem pro hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2016. Toto hodnocení je prováděno podle Metodiky 2013, z datových výstupů informační oblasti RIV v návaznosti na údaje o projektech (CEP) a na údaje o výzkumných záměrech (CEZ). 
V termínu do 6. září 2016 měly být rovněž předány výsledky ostatních organizací k projektům VaVaI ukončeným v roce 2015 a dále výsledky výzkumných organizací, které vznikly bez podpory podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V důsledku přerušení provozu IS VaVaI i provozu aplikace Vklap budou tyto údaje předány se zpožděním. 
Tak jako v minulých letech byly veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI – CEA16, CEP16, RIV16 a VES16 zveřejněny v příslušných termínech na www.vyzkum.cz. Provozovatel IS VaVaI zajistil plynulý přechod IS VaVaI v požadovaných termínech z roku 2015 na rok 2016. V souladu s těmito změnami bylo upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně byla upravena i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI v roce 2016. 
Rada je od roku 2006 řádným členem mezinárodního sdružení národních informačních systémů ve VaVaI - organizace euroCRIS (Current Research Information System). V rámci pravidelných zasedání seznamuje vždy organizátor členy euroCRIS s informačními systémy výzkumu ve své zemi a probíhá vzájemná výměna zkušeností. Součástí zasedání je i jednání Task Group „Best Practice/DRIS“. Jejím úkolem je shromažďování osvědčených postupů při tvorbě, implementaci a provozování informačních systému, tvorba úložiště pro tyto poznatky, sledování moderních technologií nezbytných pro e-Science a Open Science.

6 Výzkum, vývoj a inovace v ČR a v zahraničí

Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací kromě jiných úkolů také jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropské unie a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropské unie i dalších zemí.
Dále má Rada zástupce v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (při MPO), v resortní koordinační skupině v odboru mezinárodní spolupráce ve VaVaI (při MŠMT), v pracovní skupině OECD (při Ministerstvu zahraničních věcí), v Resortní koordinační skupině pro EU (při Ministerstvu pro místní rozvoj), v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (při Ministerstvu vnitra), v Koordinačním výboru ELI (při MŠMT), v Radě Národního úložiště šedé literatury a v technologické platformě Udržitelná energetika, v Radě pro velké infrastruktury pro VaVaI (MŠMT) a v technologické platformě Udržitelná energetika.
Na 312. zasedání dne 29. ledna 2016 byla Rada informována o činnosti diplomatky pro vědu, výzkum a technologie/inovace Delany Mikolášové působící v Izraeli. Diplomatka pro VaVaI se rovněž účastnila pracovního zasedání Rady dne 31. března 2016, kde představila hlavní výstupy svého dosavadního působení na ZÚ Tel Aviv. Hlavní náplní činnosti diplomata pro VaVaI je (a) prezentace české vědy a jejích úspěchů v zahraničí; (b) iniciace a podpora bilaterálních kontaktů s VaVaI institucemi v zemi působení; (c) organizování českých vědeckých misí do země působení; (d) šíření informací o mezinárodních programech spolupráce prestižních vědeckých pracovišť v zemi působení; (e) monitorování systému podpory VaVaI v zemi působení. Vzhledem k úspěšnosti a dosavadním výsledkům působení diplomatky pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli se připravuje vyslání diplomata pro VaVaI také do USA.
Rada v současné době uvažuje o založení zahraničního konzultačního orgánu, který bude sdružovat vynikající vědce s českými kořeny žijící v zahraničí a mezinárodní experty z různých vědeckých oborů. Připravovaný konzultační orgán by měl sloužit k větší internacionalizaci české vědy a jejímu užšímu provázání se zahraničím. Rada by s odborníky ze zahraničí především konzultovala vnější pohled na systém VaVaI v ČR a jeho jednotlivé aspekty. 

Zahraniční cesty

Ve dnech 12. - 13. května 2016 proběhlo v Haagu každoroční jednání zástupců sekretariátů poradních orgánů pro VaVaI evropských vlád, kde Radu reprezentoval Ing. Jan Marek, CSc.
Ve dnech 25. – 28. srpna 2016 proběhla návštěva technologického symposia v Alpbachu v Rakousku, kde Radu reprezentovali místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D a ředitel Odboru podpory Rady Ing. Jan Marek, CSc.
Ve dnech 20. - 22. září 2016 proběhla ve Vídni návštěva Rakouského technologického institutu (AIT) a Společnosti Christiana Dopplera (CDG), kde Radu reprezentovali její členové doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs a Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA. Doprovázeli je ředitel Odboru podpory Rady Ing. Jan Marek, CSc. a Ing. Marek Jetmar, Ph.D. z oddělení strategie S3.
Cílem této návštěvy bylo seznámit se podrobně s činností AIT a způsobem vedení dialogu s podnikovou sférou, případně s vysokými školami. Účelem návštěvy CDG bylo podrobně probrat cíle a způsob činnosti CDG při podpoře aplikovaného výzkumu a seznámit se se schématy podpory. Návštěva navázala na první jednání s CDG, které v roce 2015 uskutečnil náměstek pro řízení Sekce VaVaI Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.
Ve dnech 9. - 10. listopadu 2016 proběhne v Kolíně nad Rýnem pravidelné výroční setkání představitelů poradních orgánů evropských vlád pro výzkum, vývoj a inovace.
Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 byla schválena usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 (dále jen „NP VaVaI 2016“).
NP VaVaI 2016 reaguje na aktuální potřeby a vývojové trendy na národní, evropské i celosvětové úrovni a zároveň zohledňuje zkušenosti z realizace předcházejících národních politik, zejména Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015 s výhledem do roku 2020, která byla schválena usnesením vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294. NP VaVaI 2016 čelí novým výzvám souvisejícím s dynamickými změnami tradičních způsobů tvorby přidané hodnoty, demografickým vývojem, změnou klimatu i společenskými změnami. 
NP VaVaI 2016 se výrazně zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky a na rozvoj aplikovaného výzkumu pro realizaci úkolů a potřeb centrální státní správy (včetně společenských potřeb). Cílem je orientovat aplikovaný výzkum v České republice na odvětvové (sektorové) potřeby pro podporu konkurenceschopnosti České republiky. Základní podmínkou je definovat alespoň rámcově výzkumné potřeby daného odvětví národního hospodářství. NP VaVaI 2016 nově zavedla kontinuální proces zjišťování a vyhodnocování věcných potřeb firem a dalších uživatelů v oblasti aplikovaného výzkumu. Takto široce prodiskutované věcné potřeby budou průběžně zapracovávány do programů podpory v oblasti aplikovaného výzkumu, a budou tak odpovídat poptávce ze strany soukromého sektoru a dalších uživatelů. 
NP VaVaI 2016 definuje následující strategické cíle:

 • Vytvořit stabilní, efektivní, strategicky řízený a finančně udržitelný systém výzkumu a inovací.
 • Vytvořit stabilní kvalitní sektor výzkumných organizací připravených a otevřených pro spolupráci a sdílení znalostí.
 • Vytvořit systém vzájemně spolupracujících podniků, výzkumných organizací, veřejné správy a dalších aktérů přinášející nové zdroje a znalosti pro inovace.
 • Zvýšit inovační výkonnost podniků v České republice posílením výzkumných aktivit a zaváděním nových technologií a postupů směřujících k zefektivnění podnikových procesů.
 • Strategicky zacílit podporu aplikovaného výzkumu na aktuální a potenciální budoucí potřeby podniků a společnosti.

Každý strategický cíl je dále členěn do specifických cílů, k nimž jsou definována opatření k jejich naplnění včetně stanovení termínů a odpovědných orgánů za jejich plnění.
Systém implementace, rozdělení rolí jednotlivých aktérů a zodpovědností za plnění opatření NP VaVaI 2016 vychází z platné legislativy, definovaných kompetencí a vytvořených koordinačních struktur v oblasti výzkumu a vývoje. 
Operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů
Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů Rady) zúčastňuje monitorovacích výborů a jednání dalších platforem k několika operačním programům. Své zástupce má v monitorovacích výborech OP VVV, OP PIK, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a Operačního programu Praha – pól růstu (dále jen „OP PPR“). 
Strategie inteligentní specializace (RIS 3, S3, formálně Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci)
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Strategie inteligentní specializace ČR“, nebo Národní RIS3 strategie) je určena pro efektivní zacílení veškerých disponibilních finančních prostředků (evropských, národních, regionálních a prostřednictvím pákového efektu i soukromých). Cílem Národní RIS3 strategie je, aby došlo ke vhodné alokaci těchto zdrojů do oblastí, jež budou shledány jako nejperspektivnější pro využití znalostního a inovačního potenciálu ČR. Na identifikaci těchto prioritních oblastí se budou podílet klíčoví reprezentanti podnikatelské sféry, výzkumných a vzdělávacích institucí, veřejné správy a dalších partnerů např. z neziskové sféry. Pro tyto aktivity je v terminologii Evropské komise používán souborný pojem „Entrepreneurial discovery“ proces (EDP), jenž dosud nemá výstižný český ekvivalent.
Proces přípravy Národní RIS3 strategie byl zahájen už v roce 2013 a probíhal v gesci MŠMT. To mimo jiné zajistilo transparentní a na principu partnerství založený konzultační proces, který byl oceněn jak samotnými partnery, tak i Evropskou komisí. Okamžikem schválení vládou, reálně pak od 1. ledna 2015, přešlo řízení Národní RIS3 strategie do gesce Úřadu vlády ČR, Sekce pro vědu, výzkum a inovace řízené místopředsedou vlády dr. Bělobrádkem. Úřad vlády ČR má nastavenu řídicí strukturu. Bylo vytvořeno Oddělení strategie S3, které je součástí analytického týmu a poskytuje podporu činnosti Národního RIS3 manažera. Zároveň plní funkci sekretariátu Řídicího výboru RIS3. 
Úřad vlády ČR ve spolupráci s MŠMT participuje na projektu „Smart Akcelerator“, který zajišťuje implementaci Národní RIS3 strategie na krajské úrovni. Projekt podpořil rozšíření týmu krajského RIS3 manažera, mimo jiné i jeho lepší strukturaci odpovídající podmínkám daného kraje. Aktuálně je řešeno schvalování projektů jednotlivých krajů v rámci vyhlášené výzvy „Smart akcelerátor“, nastavování vzájemné spolupráce s krajskou úrovní při implementaci RIS3 strategie, vč. nastavení formy Stanoviska k souladu s RIS3 strategií k podaným krajským intervencím.
Neméně významnou událostí pro další rozvoj vnitrostátních/regionálních výzkumných a inovačních strategií pro inteligentní specializaci RIS3 strategie bylo uspořádání mezinárodní konference Synergie Výzkum a Inovace fondů: Cesta k dokonalosti, která se konala 3. března 2016 v prostorách Lichtenštejnského paláce.
Dne 1. června 2016 byla zveřejněna výzva „Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I“, v rámci kterého bylo plánováno Sekcí pro vědu, výzkum a inovace předložit systémový projekt s pracovním názvem „Podpora řízení a implementace RIS3 strategie. Proběhla intenzivní  jednání s MŠMT k podmínkám uvedeným ve vyhlášené výzvě a aktuálnímu stavu plnění Národní RIS3 strategie, vč. aktivit nezbytných pro úspěšné plnění Národní RIS3 strategie ještě před zahájením vlastní realizace projektu. Charta (projektový záměr) IPs nebyla na zasedání Monitorovacího výboru OP VVV předložena. 
V souladu s usnesením vlády č. 1028 ze dne 8. prosince 2014 byl zpracován k 31. březnu 2016 Implementační plán Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci pro období 2016-2017 a následně předložen vládě pro informaci. 
Implementační plán Národní RIS3 strategie byl zpracován na základě informací poskytnutých Řídicími orgány relevantních operačních programů a shrnuje informace o intervencích plánovaných na dobu nejméně jednoho roku a zahrnuje informace o intervencích plánovaných ve výzvách operačních programů i národních programů podpory VaVaI. 
Z důvodu finalizace procesů spojených s naplňováním předběžné podmínky a přípravy pilotních výzev implementace Národní RIS3 strategie prostřednictvím tzv. vertikalizace byl zpracován Dodatek Implementačního plánu Národní RIS3 strategie na období 2016-2017, který byl vládě předložen pro informaci společně s aktualizací Národní RIS3 strategie.
Aktualizace Národní RIS3 strategie byla předložena vládě k 30. červnu 2016 a následně ji vláda dne 11. července 2016 schválila usnesením č. 634. Dne 3. srpna 2016 byl dokument aktualizované Národní RIS3 strategie se všemi přílohami odeslán systémem SFC 2016 k oficiálnímu schválení Evropské komisi. Dne 29. září 2016 byl zástupci Evropské komise systémem SFC2014 odeslán dopis, který schvaluje aktualizaci Národní RIS3 strategie pro Českou republiku, což také znamená ukončení předběžné podmínky pro všechny intervence Národní RIS3 strategie v OP PIK, OP VVV a OP PPR.
Pro implementaci Národní RIS3 strategie účelově vznikl Podkladový materiál, jehož obsah vychází z relevantních informací uvedených ve schválené aktualizaci Národní RIS3 strategie. Podkladový materiál je nedílnou součástí vyhlašovaných výzev v rámci OP PIK.
7 Odměny členů Rady a členů jejích poradních orgánů
Ve znění  zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je členství v Radě veřejnou funkcí. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda podle § 35 odst. 6 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Odměny za činnost v poradních orgánech Rady stanovuje předseda Rady podle § 35 odst. 8 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
Poradními orgány Rady byly v roce 2016 Bioetická komise Rady, Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a další odborné poradní orgány: jedenáct Expertních panelů (dále jen „EP“) a sedm Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“).

8 Odborné a poradní orgány Rady

Bioetická komise

Bioetická komise je poradním orgánem Rady podle § 35 odst. 7 písm. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
Působí podle § 24 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise. V roce 2016 Bioetická komise projednávala dvě žádosti o povolení tohoto výzkumu.
Zápisy z jednání Bioetické komise Rady jsou zveřejňovány na www.vyzkum.cz.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) je odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
KHV plnila úkoly stanovené zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V roce 2016 byly Radou KHV uloženy tyto základní úkoly: příprava Metodiky 2017+, dokončení Hodnocení 2014 a realizace hodnocení za roky 2015 a 2016. Dále KHV navrhla a Radě doporučila způsob nominací a způsob rekonstrukce OVHP a EP, a to na základě principů definovaných Metodikou 2013. Součástí průběžných doporučení KHV bylo i zpřesnění odborných kritérií sloužících právě pro vymezení jednotlivých kroků v rámci hodnotících postupů prováděných panely. 
Další práce členů KHV se týkala posouzení, kontroly a celkového vyhodnocení práce OVHP a EP. Pro jednotlivé oborové skupiny bylo posouzeno, do jaké míry v rámci Pilíře II. a v rámci Pilíře III. Metodiky vyhovuje zvolený mechanismus oborového hodnocení výsledků VaVaI. 
V průběhu celého roku 2016 probíhala úzká spolupráce mezi Radou a KHV, neboť 4 členové Rady jsou zároveň i členy KHV. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI jak v ČR, tak ve světě.
Ve vztahu k Metodice 2017+ KHV stanovila východiska Metodiky 2017+, kterými jsou: (i) výstupy z projektu IPN Metodika, (ii) zkušenosti z průběhu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2013 a 2014 dle Metodiky 2013, (iii) zkušenosti a doporučení z průběhu hodnocení výzkumných organizací prováděném v AV ČR. KHV založila pracovní skupinu pro přípravu Metodiky 2017+, která se scházela na pravidelných pracovních schůzkách a o svých výsledcích informovala členy KHV na jejích pravidelných jednáních, 

Expertní panely a Oborové verifikační a hodnotící panely

EP a OVHP jsou odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
EP a OVHP byly ustaveny za účelem hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů. Hodnocení v roce 2016 probíhalo v režimu dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“, platného pro léta 2013 až 2016, schválené usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 605.  

9 Aktivity Rady spojené s GA ČR a s TA ČR

GA ČR a TA ČR jsou orgány, na jejichž založení se Rada podílela a se kterými velmi úzce spolupracuje. 
Rada předložila vládě návrh na jmenování dvou členů předsednictva a předsedy TA ČR, kteří byli jmenování usnesením vlády ze dne 9. března 2016 č. 196.
Rada předložila v listopadu 2016 vládě návrh na jmenování dvou členů Výzkumné rady TA ČR.
Rada předložila v listopadu 2016 vládě návrh na jmenování tří členů předsednictva a předsedy GA ČR..

Sdílejte na: