I n f o r m a c e ze 108. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 31. srpna 1998 na Úřadu vlády

 

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

     Zasedání zahájil místopředseda vlády pro hospodářskou politiku ing. Pavel Mertlík, CSc., který byl v srpnu 1998 vládou jmenován novým předsedou Rady. Ve své krátké úvodní řeči sdělil, že je rád, že se stal předsedou tak důležitého orgánu jako je Rada vlády pro výzkum a vývoj a že by chtěl do budoucna rehabilitovat úlohu výzkumu a vývoje, která je zatím podle jeho názoru společností podceňována.

Informace o proběhlých jednáních a kontrola úkolů

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požádalo Radu, aby jmenovala svého zástupce do pracovní skupiny, jejímž úkolem bude výběr expertů pro práci v Evropské komisi 5. Rámcového programu EU. Rada do této pracovní skupiny jmenovala doc. Kukala.

     U databází výzkumu a vývoje dochází k významným změnám. Informační systém RIP (registr informací o publikacích) se mění na RIV (registr informací o výsledcích státem podporovaného VaV) a CEP přechází na novou strukturu dat. Dodavatelům dat byl odeslán nový podpůrný a kontrolní software, termín pro dodání dat v nových strukturách je stanoven na 30. září pro CEP a 30. listopadu 1998 pro RIV. Nově je zaváděn informační systém CEZ (centrální evidence výzkumných záměrů institucí financovaných ze státního rozpočtu) pro který je termín k dodání dat 30. listopad 1998.

Příprava návrhu koncepce rozvoje výzkumu a vývoje a činnosti

     Rady Vláda při svém jednání dne 12. srpna přijala usnesení č. 525 o jmenování místopředsedy vlády pro hospodářskou politiku Ing. Pavla Mertlíka, CSc. předsedou Rady a současně i usnesení č. 526, kterým mu uložila vypracovat a do 31. října 1998 vládě předložit návrh koncepce rozvoje výzkumu a vývoje a činnosti Rady s případnými návrhy na změny složení Rady. Vzhledem k tomu, že obměna Rady byla právě uskutečněna (v červnu 1998) nevidí předseda Rady v současné době důvod k provádění personálních změn. O vypracování výše uvedeného návrhu koncepce rozvoje VaV požádal Radu. Zájem některých ministrů o účast svých zástupců v Radě bude vyřešen institucí "stálých hostů".

     Rada uložila místopředsedům a sekretáři Rady vypracovat první pracovní verzi návrhu koncepce rozvoje výzkumu a vývoje a činnosti Rady do 14. září, aby mohla být projednána na příštím 109. zasedání Rady dne 21. září 1998.

     Rada doporučila svému předsedovi, místopředsedovi vlády ing. Mertlíkovi, požádat ministry tří resortů - financí, průmyslu a obchodu a školství, mládeže a tělovýchovy, vzhledem k významu těchto resortů pro oblast výzkumu a vývoje, aby každý navrhl v souladu se statutem Rady zástupce svého resortu na úrovni náměstků ministrů jako stálého hosta Rady.

Informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast výzkumu a vývoje na rok 1999

     Rada vypracovala návrh státního rozpočtu na VaV na rok 1999, předala ho Ministerstvu financí a požádala svého předsedu, místopředsedu vlády ing. Mertlíka, aby při jednání vlády o státním rozpočtu na rok 1999 prosazoval pro oblast výzkumu a vývoje vyšší variantu návrhu vypracovaného Radou, tj. prostředky ve výši cca 12 mld. Kč.

Příprava programů "Presentace" a "Popularizace vědy"

     K vypracování koncepce těchto programů navrhla Rada svolat jednání zástupců Rady, MŠMT a AV ČR. Uskuteční se dne 7. září 1998 ve 14,00 hod. na Úřadu vlády, řídit ho bude místopředseda Rady prof. Syka.

Výjezdní zasedání Rady a společná zasedání Rady s představiteli dalších orgánů (RVŠ, ČKR) ve druhé polovině roku 1998

     Na příští 109. zasedání Rady, dne 21. září 1998, budou jménem předsednictva Rady pozváni představitelé České konference rektorů, Rady vysokých škol a zástupci prorektorů pro VaV. Návrh průběhu výjezdního zasedání Rady ve dnech 2. a 3. listopadu 1998 předložil Radě prof. Purmenský. Členové Rady se mj. setkají se vedením a.s. VÍTKOVICE a s pracovníky její divize Výzkum a vývoj.

Sdílejte na: