Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2015

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek předložil materiál  na zasedání vlády dne 9. ledna 2017, kde jej vláda vzala na vědomí.

Předložený materiál představuje nový analytický přístup ke zpracování informací o systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Přináší nejen velmi rozsáhlé, objektivní a kritické hodnocení stávající situace ve výzkumu a vývoji, ale zároveň jasně ukazuje potenciál a možnosti ke zlepšení stávajícího stavu v této oblasti. Analýza 2015 také obsahuje interpretace nejaktuálnějších dat ČSÚ uveřejněných na konci října loňského roku a je prvním uceleným dokumentem interpretujícím data ČSÚ za rok 2015 v kontextu ostatních informací z oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

V návaznosti na zahájení procesu systémových změn v řízení VaVaI na národní úrovni jsou součástí Analýzy 2015 zcela nové informace primárního charakteru:
- rozbor současného způsobu hodnocení výzkumných organizací včetně detailního komentáře k výpočtu bodů a analýzy možných dopadů hodnocení do systému VaVaI,
 - plánované výše a způsob financování provozu a dalšího rozvoje velkých výzkumných infrastruktur,
- představení oblasti společenskovědního a humanitního výzkumu a vývoje a jejich přínosů jako samostatného tématu pro specifické analýzy.

Analýza 2015 detekuje silné a slabé stránky systému VaVaI a navrhuje opatření ke stabilizaci silných stránek a optimalizaci slabých stránek. Analýza rovněž mj. poukazuje na limity a nedostatky v souvislosti se zdrojovými daty a navrhuje některé optimalizační kroky.

Zásadním problémem budoucího financování VaVaI v ČR bude významné snížení evropských zdrojů po roce 2023, což pravděpodobně způsobí výrazné snížení veřejných prostředků, v extrémním případě až o cca 0,3 % HDP. Chybějící prostředky bude možné nahradit z národních veřejných zdrojů pouze částečně. Velkým potenciálem pro nahrazení chybějících evropských prostředků jsou soukromé prostředky. Optimalizace systému VaVaI v horizontu 2023 lze dosáhnout za předpokladu zřízení centrální autority pro výzkum a vývoj s kompetencemi ministerstva a časově i věcně relevantní legislativní opory v podobě nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Sdílejte na:

Přílohy