Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007

 

Tak jako v minulých letech, i v roce 2007 je široké veřejnosti předkládána tato Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím, kterou zpracovala Rada pro výzkum a vývoj ve spolupráci s celou řadou institucí, jejichž činnost se výzkumem, vývojem a inovacemi zabývá.

Analýza je dokumentem, který se formou komentovaných tabulek a grafů podrobně věnuje otázce hodnocení vstupů a výstupů do výzkumu a vývoje, ať již se jedná o lidské zdroje, finanční prostředky nebo dosažené výsledky. Rovněž je zaměřena na ukazatele inovace a konkurenceschopnosti. Součástí Analýzy není jen vyčíslení těchto ukazatelů na národní úrovni, ale tyto české údaje jsou konfrontovány s údaji o stavu v jiných evropských zemích, USA a Japonsku. Jednou ze součástí Analýzy i stručný souhrn výsledků Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků, provedených v předchozích letech. Další součástí Analýzy je zhodnocení účasti České republiky v 6. Rámcovém programu EU a sourhnná informace o mimořádných výsledcích výzkumu, vývoje a inovací oceněných v roce 2006.

Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání s zahraničím v roce 2007 schválila vláda dne 14. listopadu 2007 svým usnesením č. 1284. Každoroční přípravu analýz a jejich předkládání vládě ukládá Radě pro výzkum a vývoj zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Analýza je tvořena několika částmi:

  1. Úvod a předmluva
  2. Vstupy do VaV
  3. Výstupy VaV
  4. Inovace, konkurenceschopnost
  5. Hodnocení účasti ČR v 6. Rámcovém programu EU
  6. Mimořádné výsledky VaVaI v roce 2006
  7. Přílohy

Analýza je k dispozici jako dokument ke stažení.

 

Sdílejte na:

Přílohy