I n f o r m a c e ze 106 . zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 2. června 1998 v Lichtenštejnském paláci na Kampě

 


Slavnostní předání "Ceny předsedy Rady ministra Sokola za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích v roce 1997" a tisková konference

     Na úvod 106. zasedání Rady se uskutečnila tisková konference. Dostavilo se na ní přibližně dvacet žurnalistů. Byla zahájena předáním "Ceny za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích v roce 1997" redaktorovi Českého rozhlasu Ivo Budilovi. V krátkém proslovu ocenil ministr Sokol práci redaktora Budila, který přispívá k propagaci vědy velmi kvalitními pravidelnými, aktuálními populárně vědeckými rozhlasovými pořady. Tisková konference byla pak zaměřena převážně na činnost Rady v poslední době. Kromě ministra Sokola se jí za Radu zúčastnili p. Hadraba, prof. Syka a dr. Blažka.

Příprava návrhu státního rozpočtu na oblast VaV na rok 1999

     V první polovině měsíce června 1998 bude Rada projednávat požadavky jednotlivých resortů na úrovni náměstků ministrů. Jednání budou probíhat podle dohodnutého harmonogramu a za Radu kromě příslušných místopředsedů Rady a sekretáře Rady dr. Blažky se jednání vždy zúčastní i některý z dalších členů Rady.

Informace o výsledcích připomínkového řízení

     Materiály "Návrh na jmenování a odvolání členů Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj", "Rámec státní podpory výzkumu a vývoje na rok 1999 a další roky" a "Principy vědní politiky na přechodu do 21. století" byly po zpracování meziresortních připomínkových řízení předloženy vládě k projednání.

     S "Návrhem na jmenování a odvolání členů Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj" vyslovili téměř všichni účastnici připomínkového řízení souhlas, nebo jejich připomínky nebyly zásadního charakteru. Ministr Sokol při této příležitosti poděkoval těm členům, kteří Radu opouštějí, za jejich dosavadní práci

. V připomínkovém řízení k "Rámci státní podpory výzkumu a vývoje na rok 1999 a další roky" uplatňovala většina účastníků výrazně vyšší požadavky, naopak Ministerstvo financí požadovalo snížení prostředků na VaV.

     K "Principům vědní politiky na přechodu do 21. století pouze Ministerstvo financí mělo výhrady, vyjádření ostatních účastníků připomínkového řízení bylo výrazně positivní

Zřízení WWW stránky o výzkumu ČR

     V ČR existuje řada databází a jiných informačních zdrojů o vědě, výzkumu a vývoji (VaV), které jsou srovnatelné s obdobnými zdroji v zemích EU. Z přípravy "Principů vědní politiky" i z kontaktů se zeměmi EU vyplývá, že nastává etapa propojování národních informačních systémů a jejich výrazné orientace na uživatele. Jednou ze slabin na Internetu v ČR dostupných informačních zdrojů o VaV je jejich roztříštěnost, ve které mají i odborníci problémy se vyznat, resp. získat požadované informace v krátké době a s vynaložením přiměřeného úsilí. Na základě rozhodnutí Rady byla zřízena www stránka, která by měla přispět k řešení této nedobré situace. Má jednoduché snadno zapamatovatelné označení - vyzkum.cz, a jsou na ní obsažené stručné charakteristiky a odkazy na informační systémy, databáze atd. dotýkající se bezprostředně výzkumu a vývoje. Stránka bude průběžně doplňována a aktualizována.

Informace o proběhlých jednáních

     Na MO se uskutečnilo dne 21. května 1998 jednání k problematice obranného vývoje. K závěrům z tohoto jednání se ministr obrany dosud nevyjádřil.

     Jednání k programu "Rozvoj center špičkových. průmyslových výrobků a technologií" proběhlo na MPO. Za Radu se ho zúčastnili p. Hadraba a ing. Šperlink. K podmínkám pro poskytování dotací a půjček na projekty VaV byl zpracován komentář, kterým chce Rada předejít nejasnostem při výkladu a uplatňování platných předpisů.

Různé

     Celostátní konference "TRANSFER 98" bude zahájena 8. června 1998 a 9. června 1998 se k ní uskuteční diskusní večer "Kulatý stůl". Na něm přednesou své příspěvky mj. ing. F. Hronek, ing. K. Šperlink, prof. R. Zahradník.

Sdílejte na: