I n f o r m a c e ze 105 . zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, a ze společného zasedání Rady a předsednictva GA ČR k volbám do oborových komisí GA ČR, které se konaly dne 11. května 1998 na Úřadu vlády


Společné zasedání Rady a předsednictva GA ČR k volbám do oborových komisí GA ČR

     Každoročně jsou na společném zasedání Rady a předsednictva GA ČR, které svolává předseda Rady, voleni noví členové oborových komisí za ty, kterým skončilo jejich tříleté funkční období anebo z jiných důvodů svoji činnost v oborových komisích ukončují. Pro rok 1998 byl Volební řád oborových komisí GA ČR doplněn o § 5 "Přechodné a závěrečné ustanovení", v souvislosti s novelou statutu GA ČR, zejména se zrušením termínu "náhradník oborové komise". Na návrh Rady byly ve "Volebním řádu" požadované údaje o kandidátech ještě doplněny o věk a hlavního zaměstnavatele navrhovaného kandidáta.

     Z došlých návrhů na nové členy oborových komisí byli nejvhodnější kandidáti vybráni a doporučeni k volbě společně pracovními skupinami Rady a členy předsednictva GA ČR a zástupci stávajících oborových komisí. V souladu s volebním řádem řídila volby volební komise, volby byly provedeny tajným hlasováním. Zúčastnilo se jich sedmnáct volitelů. Nové složení oborových komisí GA ČR zveřejní Kancelář GA ČR.

Obměna Rady - úkoly vyplývající z novely statutu Rady

     Ministr Sokol seznámil členy Rady s návrhem na nové složení Rady, které musí neprodleně předložit vládě vzhledem ke změnám vyplývajícím z novely statutu Rady a proto, že řadě členů končí jejich funkční období začátkem června 1998 nebo na vlastní žádost odstupují. Podle zákona č. 1/1995 Sb. o státní podpoře výzkumu a vývoje, členy Rady jmenuje a odvolává vláda, ostatní náležitosti upravuje statut Rady. V souladu s ním byly orgány státní správy a jejich prostřednictvím i právnické osoby, zabývající se výzkumem a vývojem, v jejich působnosti, vyzvány k podávání návrhů na kandidáty členství v Radě. Došlo více jak třicet návrhů. Po náležitém zvážení příslušnosti k vědním oborům, sektorům a regionům nově navrhovaných kandidátů, byli vybráni noví kandidáti tak, aby složení Rady odpovídalo novému statutu. Ministr podrobně vysvětlil důvody, které ho vedly k jednotlivým návrhům na obměnu členů Rady. Návrh byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.

Příprava návrhu státního rozpočtu na oblast VaV na rok 1999

     Ministr Sokol informoval o dopracování materiálu "Rámec státní podpory výzkumu a vývoje na rok 1999 a další roky", který předloží vládě a který byl právě rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Požaduje v něm zvýšení prostředků na VaV oproti roku 1998 o 2,4 mld. Kč na nově zahajované programy, záměry a aktivity a 7 % zvýšení objemu prostředků oproti roku 1998 na krytí nákladů způsobených inflačním nárůstem. Ministr Sokol také rozeslal dopisy členům vlády (kde je mj. upozorňuje na objem prostředků na VaV vyžadovaných jejich resorty), aby jeho snahu na zvýšení prostředků na VaV při projednávání ve vládě podpořili.

Principy vědní politiky

     Materiál "Principy vědní politiky na přechodu do 21. století", který je výsledkem mnoha jednání široké pracovní skupiny zástupců zainteresovaných orgánů, jejíž činnost koordinovalo MŠMT a Rada, je připraven k rozeslání do meziresortního připomínkového řízení.

Informace o proběhlých jednáních

     Místopředseda Rady prof. Syka byl jedním ze členů české delegace, která se dne 29. dubna 1998 zúčastnila v Bruselu bilaterálního jednání o stavu české legislativy v oblasti VaV.

     Dne 27. dubna se uskutečnilo jednání zástupců zainteresovaných orgánů o návrhu programu "Společná vědecká pracoviště".

     Druhé zasedání Bioetické komise se konalo 27. dubna 1998. Projednávala se na něm především problematika zákonů o geneticky modifikovaných organismech a výzkumu lidského genomu, stav přípravy českého zákona o geneticky modifikovaných organismech a zákona o zdravotní péči. Bioetická komise doporučila Radě požádat vedení Ministerstva zdravotnictví o zvýšení intensity prací na nezbytných legislativních změnách, aby bylo možno ratifikovat "Konvenci o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny", kterou vypracovala Rada Evropy.

Sdílejte na: