I n f o r m a c e ze 104 . zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, konaného dne 20. dubna 1998 na Úřadu vlády

 


     Významné projednávané body a závěry ze zasedání:

Informace o proběhlých jednáních

     V Senátu se dne 16. dubna konalo významné pracovní kolokvium nazvané "Jak dál s naší vědou", jehož uskutečnění inicioval senátor Jařab, byl na něm přítomen mj. i předseda Senátu Pithart a pozváni byli představitelé oblasti VaV ústředních orgánů a rovněž všichni členové Rady.

     Uskutečnilo se druhé jednání pracovní skupiny pro přípravu "Principů vědní politiky ČR na přechodu do 21. století" a setkání prorektorů k vědní politice, kde se mj. řešila otázka stanovení priorit ve VaV. Toto závažné téma bylo rovněž jedním z bodů, které projednávali místopředsedové Rady s ministrem Sokolem 17. dubna 1998. Příprava "Principů vědní politiky" má přesně stanovený harmonogram, podle něhož musí být do konce května 1998 tento materiál předložen vládě, takže na příštím 105. zasedání Rady dne 11. května 1998 musí být Radou schválen před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení. Termín dalšího jednání pracovní skupiny k přípravě "Principů vědní politiky" je 23. duben 1998.

Příprava voleb do oborových komisí GA ČR

     Volba členů oborových komisí GA ČR proběhne na společném zasedání Rady a předsednictva GA ČR při 105. zasedání Rady dne 11. května 1998. Volební řád oborových komisí GA ČR byl upraven v souladu s novelou statutu GA ČR a byla navržena některá doplnění (údaje o kandidátech budou doplněna o jejich věk a hlavního zaměstnavatele, pro rok 1998 bude platit přechodné ustanovení). Byly připraveny Volební listiny.

Návrhy na kandidáty "Ceny předsedy Rady za popularizaci VaV v hromadných sdělovacích prostředcích"

     Komise Rady pro udělení "Ceny" posuzovala zaslané návrhy. Některé kandidáty musela vyloučit, protože by jejich navržení na "Cenu" nebylo v souladu se statutem "Ceny". Podle statutu "Ceny" je tato udělována předsedou Rady ke dni 31. května a letos bude předána 1. června na 106. zasedání Rady.

Informační politika ČR

     Nám. Hálek předložil Radě k posouzení materiál "Analýza podmínek pro přechod České republiky k informační společnosti", který byl z iniciativy MŠMT vypracován skupinou odborníků pod vedením prof. J. Zlatušky. Členy Rady byl tento materiál velmi positivně oceněn a bylo navrženo aby byl předložen vládě.

Příprava návrhu státního rozpočtu na oblast VaV na rok 1999

     Pracovní skupina Rady pro přípravu státního rozpočtu projednávala na svém jednání, které se konalo dne 6. dubna 1998, požadavky jednotlivých resortů na prostředky na VaV v roce 1999 a další roky. Na rok 1999 činí celková výše požadavků 13,6 mld. Kč. Jednání Rady se soustředilo na projednání návrhu na navýšení prostředků na VaV o 2,4 mld. Kč - "Rámec státní podpory výzkumu a vývoje na rok 1999 a další roky". Rada tento materiál po dopracování schválila a doporučila ministru Sokolovi projednat ho s ministrem financí. Velmi příznivě byl přijat návrh na podporu společných vědeckých pracovišť. Rada se shodla, že vzhledem k závažnosti tohoto programu se k jeho dopracování uskuteční další mimořádné jednání zainteresovaných orgánů dne 27. dubna 1998.

Informace o řešení problémů VaV v resortech GA ČR, MO, MŽP - MZe

     Bylo konstatováno, že MO v podkladech pro návrh rozpočtu uvedlo chybně výši prostředků, které ze státního rozpočtu mělo přiděleno na VaV v roce 1998. Ministr Sokol požádal o vypracování stručného souhrnného materiálu o problematice financování VaV na MO. Předsednictvo GA ČR přislíbilo vyřešit opožděné uvolňování prostředků na podporu projektů GA ČR. Podle sdělení ing. Kohouta problémy s prostředky na VaV mezi MŽP a MZe přetrvávají. Rada požádala předsedu Rady ministra J. Sokola, aby při připravovaném jednání s ministrem obrany projednal mj. rozpory v předloženém návrhu rozpočtu VaV MO na rok 1999 se zákonem o státním rozpočtu na rok 1998.

Obměna Rady - úkoly vyplývající z novely statutu Rady

     Vzhledem k novele statutu Rady a proto, že řadě členů Rady končí jejich první funkční období, bude nutno v květnu předložit vládě návrhy na nová jmenování členů Rady tak, aby její složení odpovídalo novému statutu.

Různé

     Druhé zasedání Bioetické komise se uskuteční dne 27. dubna 1998 ve 14,00 hod. na Úřadu vlády.

Sdílejte na: