Výzva k podávání návrhů na členy vědecké rady Grantové agentury ČR v roce 2014

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy vědecké rady Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“).

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem, který podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací navrhuje předsednictvu GA ČR zejména ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření.

Vědecká rada má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady. Funkční období členů vědecké rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující.

Funkce člena vědecké rady je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena vědecké rady je neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech GA ČR.

Členům vědecké rady za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Návrhy označené č.j. 4603/2014-RVV na obálce musí být doručeny nejpozději do 28. dubna 2014 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: rvv(at)vlada.cz

Podmínky pro nominaci kandidátů na členy vědecké rady GA ČR:

Požadavky na kandidáta

1. Všeobecně uznávaná osobnost v některém z následujících oborů základního výzkumu:
a) technické vědy,
b) vědy o neživé přírodě,
c) lékařské a biologické vědy,
d) společenské a humanitní vědy,
e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
2. Dlouholetá praxe v daném oboru.
3. Zkušenosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na národní i mezinárodní úrovni.
4. Komunikační schopnosti

Podklady pro nominaci (formulář je v příloze této stránky)

1. Základní identifikační údaje: jméno a tituly kandidáta, datum narození, emailová adresa a telefonní číslo, adresa jeho zaměstnavatele, obor základního výzkumu, který bude ve výzkumné radě GA ČR reprezentovat, název a podpis statutárního zástupce navrhovatele.
2. Strukturovaný profesní životopis max. na 2 stranách s přílohou na max. 2 stranách, kde budou uvedeny údaje o nejvýše deseti významných výsledcích v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích, které považuje kandidát za zásadní.
3. Stručná, na max. 2 stranách kandidátem vypracovaná koncepce o jeho budoucím působení ve vědecké radě GA ČR.
4. Doporučení vypracované navrhovatelem na max. 1 straně, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve vědecké radě GA ČR navrhuje.
5. Souhlas kandidáta s jeho členstvím ve vědecké radě GA ČR.
6. Souhlas navrhovatele k doporučení kandidáta na člena vědecké rady GA ČR.

Navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě a návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady výše uvedené.

Sdílejte na:

Přílohy