I n f o r m a c e ze 100. zasedání Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, konaného dne 26. ledna 1998 v Lichtenštejnském paláci na Kampě

 

     První část zasedání byla společná s představiteli GA ČR. Předseda Rady, ministr J. Sokol, přivítal hosty i členy Rady na jejím 100. zasedání, které označil jako významnou událost v historii Rady. Přítomnost představitelů GA ČR na 100. zasedání Rady byla označena za symbolickou, protože Rada se na vzniku GA ČR a vytvoření pravidel jejího grantového systému od počátku významně podílela. Ministr Sokol poděkoval GA ČR za její práci, kterou označil jako nezištnou, občansky nepříliš populární službu veřejnosti. Prof. Syka uvedl, že práce GA ČR za uplynulé období je u vědecké obce velmi positivně ceněna, přes některé menší problémy, se kterými se GA ČR od svého počátečního období musela vyrovnávat a prof. Štulík, předseda GA ČR, poděkoval Radě za její spolupráci s GA ČR a snahu o řešení jejích problémů.

     Na 100. zasedání pozvala Rada svého předchozího předsedu, ing. P. Bratinku, aby mu slovy nového předsedy, ministra J. Sokola, vyjádřila uznání za jeho působení v Radě. Ing. Bratinka v krátkém projevu uvedl, že se cítí být tímto pozvání velmi poctěn, práce v Radě byla pro něho přínosem, je rád že se v té době podařilo dosáhnout několika cenných výsledků např. přijetí nových "Zásad", uzavření dohody o spolupráci s MŠMT a návrh na transformaci ROPO organizací, a i výši výdajů pro oblast VaV ze státního rozpočtu na rok 1998 označil jako úspěch Rady. Ocenil i práci sekretariátu Rady a zdůraznil, že je velmi rád, že je jeho nástupcem právě doc. Sokol. Slíbil, že pokud bude v jeho silách a možnostech, bude oblast vědy a vzdělávání vždy podporovat.

     Během zasedání proběhla tisková konference, zúčastnili se jí poslanec ing. Bratinka a předseda GA ČR prof. Štulík, a za Radu předseda ministr Sokol, místopředseda prof. Syka a prof. Zahradník.

     Společné jednání Rady s GA ČR řídil mpř. Rady prof. Syka, dále řídil zasedání mpř. Rady V. Hadraba.

     Významné projednávané body a závěry ze zasedání.

Jednání s předsednictvem GA ČR

     Rada s předsednictvem GA ČR projednala a schválila Grantový systém GA ČR 1998 (základní informace a pravidla), vyhlášení veřejné soutěže GA ČR v roce 1998 na projekty výzkumu a vývoje (standardní granty) a na granty pro absolventy doktorandského studia ("POST-DOC") a souhlasila se zrušením "komplexních" projektů GA ČR pro rok 1999. Po získaných zkušenostech bylo navrženo, aby se "komplexní" projekty staly součástí "standardních" projektů, pro které, pokud jejich objem nákladů bude převyšovat částku 5. mil. Kč, bude platit náročnější specifické posuzovací řízení.

     Rada neprodleně vyzve GA ČR a Radu vysokých škol, aby jmenovaly své zástupce do pracovní skupiny pro vypracování návrhu programu s pracovním názvem "podpora vzniku výzkumných excelentních center". AV ČR již své zástupce do této pracovní skupiny určila.

     Rada doporučí vládě schválit RNDr. Petra Koláře, CSc., za člena předsednictva GA ČR za oblast společenských věd místo doc. Pince, který na tuto funkci koncem minulého roku rezignoval.

     Rada bude v roce 1998 spolupracovat s předsednictvem GA ČR na vypracování nového posuzovacího řízení GA ČR.

Informace o proběhlých jednáních

     Prof. Schmidt informoval o prvním jednání pracovní skupiny k přípravě nového zákona o VaV, které se uskutečnilo 12. ledna 1998. Kromě zástupců Rady se ho zúčastnilo zhruba dvacet zástupců z čtrnácti oslovených institucí.

Jednání o zajištění spolupráce Rady a MŠMT, informace o plnění úkolů MŠMT

     Nám. MŠMT doc. Hálek , který se zasedání Rady zúčastňuje jako "stálý" host zdůraznil, že žádné nastalé změny nesmí narušit práci Rady a MŠMT v oblasti VaV. O spolupráci Rady a MŠMT jednal mpř. Rady prof. Syka s nám. MŠMT doc. Hálkem dne 16. ledna 1998. Jednání se zúčastnil dr. Blažka. Byl sestaven písemný podrobný soupis závěrů z tohoto jednání, kterým je potvrzeno, že společné úkoly MŠMT a Rady budou plněny.

     Proběhla diskuse zejména o návrhu vytvoření "informační společnosti".

Návrh novely statutu Rady

     Podle výsledků meziresortního připomínkového řízení byly provedeny změny v doplnění statutu Rady. Zejména bylo navrženo zavedení "stálých hostů", kteří se jako zástupci ústředních orgánů po dohodě příslušného ministra s předsedou Rady mohou zúčastňovat zasedání Rady. Další změna se týká doplnění kandidáta na členství v Radě za oblast infrastruktury VaV. Rada pověřila své místopředsedy zajištěním dalšího postupu.

Koncepce podpory průmyslového výzkumu a vývoje

     Rada se po hlasování usnesla podílet se na vypracování koncepce podpory průmyslového výzkumu a vývoje. Materiál, který vypracoval ing. Šperlink, "Podpora průmyslového výzkumu a vývoje" Rada schválila a uložila ing. Šperlinkovi vypracovat do 15. února 1998 návrh na složení "expertní skupiny" k řešení této problematiky. Budou do ní navrženi zástupci Rady, MPO, MŠMT, MO, MD, MZ, MZe, MŽP a MF. Dále Rada uložila mpř. Šperlinkovi zajistit vypracování programu činnosti této expertní skupiny do 28. 2. 1998, projednat ho s příslušnými institucemi a následně Radou na jejím 103. zasedání Rady dne 30. března 1998. Podklady k charakteristice současného stavu průmyslového VaV budou zpracovány do 30. dubna 1998.

Sdílejte na: