Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů

Ustanovení Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů vychází z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. 2. 2017 č. 107.
V souladu s M17+ bylo na 327. zasedání Rady dne 30. června 2017 ustaveno šest Odborných panelů podle oborových skupin OECD a byl schválen jejich Statut a Jednací řád (ke stažení v příloze):

1. Natural Sciences,

2. Engineering and Technology,

3. Medical and Health Sciences,

4. Agricultural and Veterinary Sciences,

5. Social Sciences,

6. Humanities and the Arts.

Odborné panely provádějí odborné posouzení podle M17+ a podle Postupu hodnocení výsledků v roce 2017 schváleném usnesením Rady na jejím 325. zasedání dne 27. dubna 2017.

Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů ve spolupráci s Odborem podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizují průběh každoročního hodnocení za využití dvou základních nástrojů a to:

1. bibliometrická analýza pro všechny bibliometrizovatelné výsledky v rozsahu specifikovaném M17+,

2. recenzní posouzení vybraných výsledků podle kritérií a v rozsahu specifikovaném M17+.

Odborné panely jsou členěny pro panelisty na úroveň FORD.

Odborný orgán hodnotitelů je strukturován do úrovně DETAILED FORD.
viz Číselník oborů M17+

Předsedy Odborných panelů byly současně jmenovány osobnosti s vysokým morálním a odborným kreditem a zkušenostmi z hodnocení výzkumu, které vedou a odborně garantují celý proces obzvláště v náročné implementační fázi. Podrobné CV jednotlivých kandidátů naleznete s jejich souhlasem v příloze.

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady následně oslovil svým dopisem poskytovatele, předsedu ČKR, předsedkyni AV ČR, prezidenta AVO, prezidenta SPD a profesní organizace a uskupení s žádostí o nominaci kandidátů a kandidátek na členství v Odborných panelech a o nominaci kandidátů do Odborného orgánu hodnotitelů. Přímo byli s žádostí o případnou nominaci osloveni členové hodnoticích orgánů podle dosavadní Metodiky hodnocení OVHP a EP.

Výzva 2017 k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů byla uveřejněna na těchto webových stránkách a Formuláře Návrh na členství v Odborném panelu a Návrh na členství v Odborném orgánu hodnotitelů byly k dispozici ke stažení v příloze a následně zasílány na email: hodnoceniVaVaI@vlada.cz.

Na 328. a 329. zasedání Rady byly schváleny návrhy, na základě kterých byli z cca 580 nominantů na členy/členky Odborných panelů pro rok 2017 jmenováni členové, jejichž úplný seznam s uvedením profesní specializace a působišť naleznete v přehledné tabulce v excelu dole v příloze.

     

Odborný panel

Předseda

Hlavní působiště

1. Natural Sciences

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR, Brno

Spoluautor komentovaných bibliometrických analýz IDEA, Národohospodářský ústav AV ČR /CERGE – EI.

2. Engineering and Technology

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Vedoucí Katedry řídicí techniky

Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze

3. Medical and Health Sciences

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Přednosta Chirurgické kliniky 2.LF UK a ÚVN,

Náměstek ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Předseda Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

4. Agricultural and Veterinary Sciences

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D.

Ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy

5. Social Sciences

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Vedoucí Ústavu populačních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

6. Humanities and the Arts

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

Prorektor Fakulty filozofické Univerzity Pardubice, Ústav historických věd

Sdílejte na:

Přílohy