Zákony o veřejných výzkumných institucích

Dne 13. září 2005 nabyl účinnosti zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (příloha č. 1), a zákon č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích (příloha č. 2). 
 
Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, byl doposud změněn 6 zákony :
 
  1. zákonem č. 533/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 341/2006 Sb., o veřejných výzkumných institucích  -  z přílohy č. 1 zákona č. 341/2005 Sb. byly vyjmuty 4 státní příspěvkové organizace: Psychiatrické centrum Praha, Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Česká geologická služba a Český hydrometeorologický ústav. Tyto příspěvkové organizace se tedy ke dni 1.1.2007 nestaly  veřejnou výzkumnou institucí;
  2. zákonem č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím - byla upravena ustanovení týkající se konkursu a vyrovnání (údaje v rejstříku veřejných výzkumných institucích, podmínky zrušení veřejné výzkumné instituce);
  3. zákonem č. 379/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  - do českého právního řádu byla transponována Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
  4. zákonem č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - rozsáhlá úprava, která mění název zákona, rozšiřuje předmět úpravy (o podporu inovací), zakládá Technologickou agenturu České republiky, mění postavení ústředních orgánu a Rady pro výzkum a vývoj, ruší 2 prováděcí předpisy atd.
  5. zákonem č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech - formulační úpravy týkající se označení identifikačního číla a správce registru (účinnost od. 1. července 2010)
  6. zákonem č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu - ruší se kompetence celního úřadu k vymáhání pokut za správní delikty (účinnost od 1. ledna 2011)
Návrh novely zákona o pobytu cizinců byl projednán a je k dispozici (včetně důvodové zprávy) jako sněmovní tisk č. 191

Sdílejte na:

Přílohy