Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

 

I. Přechodná ustanovení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. se na právní vztahy v oblasti výzkumu a vývoje vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vztahují dosavadní právní předpisy. Ustanovení § 13 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, pak stanovuje, že veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji vyhlášené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Dosavadními právními předpisy jsou v tomto případě zákon č. 300/1992 Sb., o stání podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpis - nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.

 1. Pokud byla veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji vyhlášena a právní vztah mezi poskytovatelem a příjemcem vznikl před nabytím účinnosti zákona č. 130/2002 Sb., postupuje se podle zákona č. 300/1992 Sb. a podle nařízení vlády č. 88/2001 Sb. Výjimkou jsou případy, kdy došlo ke změně právního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem (podmínky pro poskytnutí podpory byly změnou rozhodnutí změněny popř. rozhodnutí bylo nahrazeno smlouvou). 
 2. Pokud byla veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji vyhlášena před nabytím účinnosti zákona č. 130/2002 Sb., ale rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo vydáno (popř. smlouva o poskytnutí podpory byla podepsána) po nabytí účinnosti zákona č. 130/2002 Sb., nejsou právní názory na aplikaci § 38 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. při stanovení podmínek pro financování projektů jednoznačné. Jedná se o stanovení podmínek v oblastech upravených v dosavadních a současných právních předpisech odlišně – tj. např. způsob a lhůty (postup) pro poskytování podpor (poskytnutí podpory kromě dotace i formou půjčky, počet splátek podpory v jednom kalendářním roce u programových projektů) forma a obsah právního vztahu mezi poskytovatelem a příjemcem (podle dosavadních předpisů pouze rozhodnutí, s výjimkou GA ČR).

Podle některých právních výkladů se právní závaznost výsledků veřejné soutěže názoru váže pouze k vyhlášeným podmínkám a výsledkům veřejné soutěže (předmět soutěže, předpokládaná doba řešení projektů, výše a forma poskytnutí prostředků - tj. dotace či půjčka, kriteria hodnocení, rozhodnutí o výsledku ap.). Dvoustranný právní vztah založený po uzavření veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji mezi vyhlašovatelem (poskytovatelem) a účastníkem soutěže (uchazečem, resp. příjemcem), kterým jsou smlouvy nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, je již možno považovat za samostatný právní vztah, který má být uzavřen podle právní úpravy platné v době jeho uzavření, tj. podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb. Existuje však nebezpečí, že příjemce by mohl být nucen přijmout jiné podmínky pro poskytnutí a použití podpory, než za jakých se rozhodl zúčastnit veřejné soutěže. Nová právní úprava obsažená v zákoně č. 130/2002 Sb. nestanovuje významně odlišné podmínky oproti úpravě dosavadní. Zákon č. 130/2002 Sb. nově stanovuje např. povinnost poskytovatele poskytnout v určené lhůtě účelovou podporu projektů jednorázově na daný kalendářní rok, povinnost poskytovatele uzavřít s příjemcem účelové podpory smlouvu o poskytnutí podpory (popř. ve stanovených případech vydat rozhodnutí)a vymezuje její náležitosti, upřesňuje povinnosti při předávání údajů o prováděném výzkumu.

Dalším možným rozšiřujícím výkladem § 38 odst.1 zákona č. 130/2002 Sb. je, že dosavadními právními předpisy se řídí všechny právní vztahy bezprostředně právně navazující na vztah vzniklý před účinností tohoto zákona. To znamená, že pro vznik právního vztahu postačí, že byla vyhlášena veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji, neboť právní vztah mezi poskytovatelem a uchazečem (příjemcem) vznikl již v okamžiku, kdy byla soutěž vyhlášena, resp. kdy se uchazeč do soutěže přihlásil. Všechny ostatní vztahy lze pak chápat jako vztahy z tohoto vztahu vycházející.

Vzhledem k nejednoznačným výkladům pro aplikaci uvedeného přechodného ustanovení a vzhledem k tomu, že projekty, jichž se problematika týká jsou řešeny již delší dobu, Rada doporučuje poskytovatelům postup co nejvhodnější pro obě strany (poskytovatele a příjemce).

V případě odlišnosti podmínek stanovených ve smlouvě či rozhodnutí o poskytnutí podpory jako jsou např. lhůty či způsob poskytování podpory, počet splátek v kalendářním roce nebo způsob předávání údajů od současné právní úpravy dohodnout formou dodatku ke smlouvě nebo po dohodě s příjemcem stanovit změnou rozhodnutí podmínky odpovídající zákonu č. 130/2002 Sb. Kromě jednoznačného souladu s platnými právními předpisy je pro poskytovatele i příjemce výhodou např. sjednocení lhůt a postupů při poskytování podpor a při předávání údajů u všech projektů. Pro příjemce znamená postup podle zákona č. 130/2002 Sb., zejména ustanovení § 10 odst. 3 písm. a), větší právní jistotu. Sjednocení postupů při poskytování podpory doporučuje i Ministerstvo financí.

Toto doporučení se netýká změn podmínek vyhlášených ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji jako je např. poskytnutí podpory formou půjčky či dotace, délka trvání programu či projektu, požadavky na kvalifikační předpoklady apod.

 

 

II. Aplikace zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), v oblasti veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Dnem 1. 5. 2004 nabude účinnosti zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, kterým se ruší zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, včetně zákonů jej měnících. V této souvislosti vznikají některé pochybnosti nad aplikací zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů v oblasti veřejných zakázek, neboť tyto právní předpisy ve více ustanoveních přímo odkazují na zákon o zadávání veřejných zakázek, popřípadě zadání veřejné zakázky podle zvláštního právního předpisu s odkazem na zákon č. 199/1992 Sb.

Podle názoru Rady pro výzkum a vývoj jako zpracovatele zákona č. 130/2002 Sb. je nutno posuzovat zákon č. 130/2002 Sb. pro oblast výzkumu a vývoje jako zákon speciální, což znamená, že úprava v něm obsažená má v případě odlišnosti přednost před úpravou obecnou.

   

 1. K vymezení "veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji"

  V § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 130/2002 Sb. je vymezen pojem “veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji” bez omezení dle ceny předmětu zakázky (po zavedení legislativní zkratky v dalším textu zákona uváděno jako “veřejná zakázka”). Odlišně je tento pojem vymezen v § 6 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb., kde “veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce, jejímž zadavatelem je osoba uvedená v § 2 a u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 000 000 Kč.”

  Pro oblast výzkumu a vývoje tedy nebude aplikováno ustanovení § 6 odst. 1 zákona č 40/2004 Sb. a za veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji bude považována i zakázka, jejíž cena je nižší než 2 000 000 Kč.

   

 2. K postupu při zadání veřejné zakázky ve výzkumu a vývoji

  Tam, kde zákon č. 130/2002 Sb. (nebo jeho prováděcí předpis) odkazuje na zadání veřejné zakázky či postup podle zvláštního právního předpisu s odkazem na zákon č. 199/1994 Sb., se bude od 1. 5. 2004 postupovat podle ustanovení § 10 a násl. zákona č. 40/2004 Sb.

   

 3. K hrazení dodávek, služeb nebo stavebních prací v rámci projektu nebo výzkumného záměru(zadavatelem zakázky je příjemce podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků)

  V případě, kdy jsou z účelové podpory projektu výzkumu a vývoje nebo z institucionální podpory výzkumného záměru z veřejných prostředků hrazeny dodávky, služby nebo stavební práce, které nebyly podrobně specifikovány v návrhu projektu nebo výzkumného záměru, v souladu s ustanovením § 8 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. se postupuje podle zákona č. 40/2004 Sb., včetně ustanovení § 6 a násl., neboť tyto dodávky, služby či stavební práce nelze považovat za veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 130/2002 Sb. Je-li cena předmětu zakázky nižší než 2 mil. Kč, postupuje zadavatel (příjemce) podle § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., tzn. musí zadat zakázku transparentním a nediskriminujícím postupem za cenu obvyklou v místě plnění.

   

 4. Ostatní případy (zadavatelem zakázky je poskytovatel dotace, kterým je správce kapitoly státního rozpočtu nebo územní samosprávný celek

  V případě, kdy cena předmětu zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce (nikoliv zakázek v rámci projektu nebo výzkumného záměru) je nižší než 2 mil Kč a předmět této zakázky není výzkumem nebo vývojem, není veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., ani veřejnou zakázkou ve výzkumu a vývoji podle zákona č. 130/2002 Sb., na postup zadavatele (poskytovatele) při jejím zadání se uvedené zákony nevztahují, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., nelze ji však financovat z veřejných prostředků rozpočtově určených na výzkum a vývoj.

Sdílejte na: