Způsob výběrů členů Odborných komisí Rady pro výzkum a vývoj, (poradních orgánů Rady pro výzkum a vývoj)

 

I. Požadavky na člena odborné komise Rady pro výzkum a vývoj

(1) Požadavky na člena odborné komise Rady pro výzkum a vývoj (dále jen OK RVV) splňuje kandidát, který

 1. je vynikajícím mezinárodně uznávaným odborníkem s širokým přehledem v oblasti výzkumu a vývoje a o potřebách společnosti;
  1. vysoký morální kredit,
  2. schopnost týmové práce,
  3. společenskou prestiž.

(2) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm a) se prokazuje odborným strukturovaným životopisem kandidáta, dosažením vědeckých nebo pedagogických hodností a

 1. třemi nejvýznamnějšími publikacemi kandidáta za posledních deset let, nebo
 2. členstvím a funkcemi ve vědeckých radách, nebo
 3. členstvím v komisích pro hodnocení projektů výzkumu a vývoje nebo výzkumných záměrů, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

(3) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm. b) se prokazuje písemným doporučením navrhovatele.

(4) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm. b) bod 2 se také prokazuje dokladem nebo prohlášením kandidáta v životopise

 1. o členství ve výzkumných týmech nebo o jejich řízení, nebo
 2. o členství v jiných pracovních týmech a pracovních skupinách nebo o jejich vedení.

(5) Splnění požadavku uvedeného v odstavci 1 písm. b) bod 3 se prokazuje zejména

 1. dokladem o vědecké nebo pedagogické činnosti na zahraničních výzkumných pracovištích nebo universitách, nebo
 2. dokladem o členství v českých a mezinárodních vědeckých společnostech a o členství ve statutárních orgánech těchto společností,
případně prohlášením kandidáta v životopise.

(6) Členství v OK RVV je neslučitelné se současným členstvím v

 1. předsednictvu Grantové agentury České republiky a oborových komisích Grantové agentury České republiky;
 2. Radě pro výzkum a vývoj;
 3. v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky.

II. Podávání návrhů na kandidáty členství v OK RVV

    Podávat návrhy na kandidáty členství v OK RVV jsou oprávněny ústřední správní úřady, organizační složky České republiky nebo právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem, uživatelé výsledků výzkumu a vývoje nebo jejich zástupci nebo skupiny nejméně pěti fyzických osob prokazatelně aktivně činných v oblasti výzkumu a vývoje.

III. Výběr kandidátů na členství v OK RVV

 1. Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) provede kontrolu formálních náležitostí a návrhy, které je nebudou splňovat, vyřadí.
 2. Členové odborné komise jsou jmenování předsedou Rady na návrh Rady. Předseda Rady je vázán návrhem Rady.
 3. Pro hodnocení navržených kandidátů může Rada ustavit „ad hoc“ výběrovou komisi. Výběrová komise navrhne Radě vhodné kandidáty.
 4. Konečný výběr provede Rada pro výzkum a vývoj.

IV. Působnost OK RVV

OK RVV v oblasti své působnosti zejména
 1. připravuje návrhy dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje České republiky,
 2. posuzuje perspektivní směry výzkumu a vývoje v oblasti základního výzkumu, d
 3. oporučuje podporu prioritních směrů aplikovaného výzkumu a vývoje v návaznosti na potřeby českého průmyslu a společnosti.

V. Členění OK RVV

Ustaveny budou tři komise:
 1. Odborná komise pro vědy živé přírody,
 2. Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství,
 3. Odborná komise pro společenské vědy.
Každá komise bude mít dvanáct členů.

VI. Principy činnosti OK RVV

 1. OK RVV pracuje nezávisle a samostatně.
 2. Činnost OK RVV řídí a zodpovídá za ni předseda OK RVV. Předsedu OK RVV jmenuje předseda Rady na návrh Rady. Předseda Rady je vázán návrhem Rady..
 3. Úkoly OK RVV zadává Rada prostřednictvím zpravodaje, který je předá předsedovi OK RVV.
Podrobnosti zajištění činnosti OK RVV jsou řešeny Statutem Rady.

Sdílejte na: