Hodnocení bibliometrické analýzy

I. Česká republika vs. svět

OBOROVÉ BIBLIOMETRICKÉ ANALÝZY ZA ROK 2016

Oborové bibliometrické analýzy zpracované Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a komentované Odbornými panely jsou jedním z podkladů pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Hlavním výstupem tohoto modulu budou bibliometrické analýzy zpracované detailně pro jednotlivé výzkumné organizace, které jsou výzkumným organizacím zpřístupňovány v návaznosti na zveřejnění těchto oborových zpráv.

V oborových bibliometrických zprávách jsou navíc identifikována česká pracoviště, která ve sledovaném období publikovala v nejprestižnějších časopisech příslušných oborů. Z důvodu maximální transparentnosti jsou zveřejněny i výchozí bibliometrické analýzy nad daty WoS a Scopus, v přiložených souborech Excel pak veškeré výsledky, které do hodnocení vstoupily, a další podpůrné materiály.

Oborové bibliometrické analýzy jsou k dispozici ke stažení na adrese hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory 

II.

PUBLIKACE VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V PRESTIŽNÍCH ČASOPISECH V ROCE 2016


Bibliometrické analýzy detailně zpracované pro jednotlivé výzkumné organizace (VO) Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace představují hlavní podklad pro jejich hodnocení podle Metodiky M17+ v rámci Modulu 2. Navazují na Oborové bibliometrické analýzy okomentované Odbornými panely, které jsou k dispozici na stránkách http://hodnoceni17.rvvi.cz/www/biblio-obory od 3. června 2018. 

Zveřejnění výchozích bibliometrických zpráv za VO je určeno primárně poskytovatelům institucionální podpory. Přináší první požadované transparentní indikativní srovnání všech aktérů systému řízení výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) členěné dle Metodiky M17+ do třech segmentů (Akademie věd ČR, vysoké školy, rezortní organizace).

Bibliometrická analýza byla navržena jednotně pro celý výzkumný „ekosystém“, jenž zahrnuje instituce nejrůznějšího zaměření, a má tedy pro různé organizace rozdílnou vypovídací hodnotu. Relevance bibliometrie je dána jak obory, ve kterých organizace publikuje (míra korelace vědecké kvality a výsledků bibliometrie se po oborech liší), tak i jejím zaměřením. Například v oblasti aplikovaného výzkumu je obvykle význam bibliometrie nízký stejně jako ve většině humanitních věd. Pro výzkumné instituce, pro které není publikování v impaktovaných časopisech adekvátním měřítkem kvality, jsou poskytnuté údaje pouze doplňkovým kritériem hodnocení.

Bibliometrické analýzy za VO byly rozeslány statutárním zástupcům výzkumných organizací k případnému, tj. nepovinnému okomentování s termínem do 30. 6. 2018. Komentáře, které provedlo cca 30 % organizací, byly předány Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací k dalšímu zpracování.

Bibliometrické analýzy za výzkumné organizace jsou k dispozici od 7. srpna 2018 na adrese hodnocení17.rvvi.cz/www/biblio-vo

 

Sdílejte na:

Přílohy