Hodnocení výsledků

Metodika 17+ stanovuje provést v roce 2018 na národní úrovni kromě monitorovací bibliometrické analýzy podle M2 také implementaci vybraných aspektů modulu M1 - kvalita. Konkrétně se jejich podobou pro rok 2018 zabývají prováděcí předpisy Bibliometrická analýza 2018 a Postup hodnocení výsledků podle M17+ v roce 2018, schválené Radou, které naleznete dole v přílohách.

Výzkumné organizace (VO) provedou výběr 10 % nejlepších výsledků s rokem uplatnění 2017, pro které nelze použít bibliometrické ukazatele, tj. pro všechny druhy výsledků podle aktuálně platných definic s výjimkou tzv. bibliometrizovatelných druhů výsledků (Jimp,  JSc a D). Do hodnocení mohou být zařazeny pouze výsledky uvedené v RIV. Pro výsledky výzkumné organizace vyberou právě jeden FORD a dFORD výsledku podle Číselníku oborů M17+. K vybraným výsledkům budou z RIV do aplikace SKV automaticky přetaženy další relevantní údaje (klíčová slova, jazyk výsledku, apod.).

Výzkumné organizace samy určí, zda jimi přihlášený výsledek bude posouzen buď podle kritéria „přínos k poznání“ nebo podle kritéria „společenská relevance“ a toto své rozhodnutí výslovně zdůvodní v příslušném vyplňovacím okně.

I. Přínos k poznání je tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku, uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu.

II. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či „potřebnosti“ (typicky výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních oborech výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace mimo rezorty). 

„Společenskou relevancí se rozumí vliv / změna / přínos a to v oblastech mimo akademickou sféru:

- ekonomika, 
- společnost, 
- kultura, 
- veřejná správa / služby, 
- zdraví, 
- životní prostředí,
- kvalita života.“ 1

1)   England, Higher Funding Council of. "REF Impact." Higher Education Funding Council for England. Accessed July 23, 2018. http://www.hefce.ac.uk/rsrch/REFimpact/.

Vzhledem k tomu, že každoroční monitoring se zabývá posouzením výsledků uplatněných v předchozím roce, je úkolem hodnotitelů a panelů posoudit především jejich potenciál a nikoli nutně výsledné dopady budoucí.

Není stanoven žádný poměr počtu výsledků podle kritéria hodnocení. Výzkumná organizace může všechny své vybrané výsledky přihlásit do jednoho či druhého kritéria. Doporučuje se však, aby výběr výsledků a určení kritéria posouzení odpovídaly zaměření instituce a představovaly nejlepší výsledky, které jsou v RIV touto výzkumnou organizací evidovány.

Pokyny pro vkládání vybraných výsledků

Podle M17+ je výzkumná organizace povinna umožnit posouzení vybraných výsledků tak, že jej vloží v elektronické podobě do aplikace SKV. V případě výsledků, které nelze z jejich povahy takto předložit, vkládá instituce příslušnou dokumentaci popisující vybraný výsledek a další podpůrné informace. Soubory vložené do aplikace SKV jsou přístupné pouze účastníkům hodnocení, kteří jsou vázáni standardy obvyklými pro recenzní řízení ochraňujícími práva k duševnímu vlastnictví.

Pokyny pro vkládání vybraných výsledků a náležitosti s tím spojené jsou obecně popsány v M17+ (zejména kapitola 1.1 a kapitola 3) a v uživatelsky přívětivé podobě přímo v aplikaci SKV.

Lhůta pro předávání údajů je stanovena do 15. října 2018.

Aplikace se nachází na adrese: https://skv.rvvi.cz

Typ a počet předložených výsledků

Do hodnocení v roce 2018 jsou zařazeny výzkumné organizace, které v roce 2017 pobíraly institucionální podporu typu DK RVO, a ty, jejichž zhodnocení si vyžádal poskytovatel. Počet přihlašovaných výsledků tvoří podíl 10 % z celkového počtu nebibliometrizovatelných výsledků, které daná výzkumná organizace předala do RIV s rokem uplatnění 2017, a které byly evidovány v RIV k datu 1. června 2018.

Pro stanovení podílu 10 % je rozhodující počet záznamů o výsledcích, tedy bez ohledu na velikost jednotlivých podílů u výsledků, které vznikly ve spolupráci více pracovišť. Každý výsledek se tedy bere zvlášť, hodnocení nepředchází „váhování“ podle počtu spoluautorů. Není stanoven žádný minimální počet výsledků za výzkumnou organizaci, zaokrouhlování počtu výsledků je provedeno nahoru.

Rozpis Počtu předkládaných vybraných výsledků podle VO naleznete v Příloze.

Výchozí třídění bylo realizováno filtrováním podle předepsaných identifikátorů druhů výsledků v databázích WoS a Scopus. Tabulky podle typů výsledků (bibliometrizovatelné výsledky a nebibliometrizovatelné výsledky) naleznete v příloze. Žádáme Vás tímto o jejich kontrolu a uplatnění případných námitek v termínu do 24. 8. 2018.

 

 

Sdílejte na:

Přílohy