Výzva 2018 k podávání kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

vyzývá


k podávání návrhů kandidátů na členy Odborného orgánu hodnotitelů.


Odborný orgán hodnotitelů je odborným poradním orgánem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Výzva je uzavřená - návrhy na zařazení osob do Odborného orgánu hodnotitelů mohou být podávány pouze statutárními zástupci výzkumných organizací. Nominace nejsou povinné.

Žádáme o pečlivý výběr kandidátů s vysokým odborným i morálním kreditem. Kvalita členů Odborného orgánu hodnotitelů přímo souvisí s kvalitou hodnocení výsledků VaVaI podle Metodiky 2017+. V maximální možné míře, v oblastech, kde je účelné a vhodné, je žádoucí nominovat zahraniční experty zejména se znalostí anglického jazyka.

Komise pro hodnocení výsledků vydala doporučení, aby v oborech, které mohou využívat bibliometrické opory, se předpokládá, že hodnotitelé předkládaných výstupů sami publikují ve vlivných časopisech. V oborech, které bibliometrickou oporu nemají, se předpokládá, že hodnotitelé mají významné výzkumné výstupy s širokým národním nebo mezinárodním ohlasem a dopadem. Odborníci z praxe a odborníci na rezortní výzkum by měli být v komunitě známi a respektováni. 

Platná nominace členů Odborného orgánu hodnotitelů musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti, kontaktní údaje;
  • vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci; 
  • hlavní působiště;
  • jazyková vybavenost;
  • souhlas nominované osoby s nominací.

Nominace je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře. Odkaz na zabezpečený přihlašovací formulář byl rozeslán statutárním orgánům jednotlivých výzkumných organizací.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 30. listopadu 2018.

 

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 


Sdílejte na: