VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. dubna 2003 č. 417 k návrhu Národního programu výzkumu


 


V l á d a

I. s c h v a l u j e Národní program výzkumu a prostředky na jeho řešení do 31. prosince 2005, uvedené v části III a IV materiálu č. j. 454/03 s úpravami podle připomínek vlády s tím, že v letech 2006-2009 již nebude zahájeno řešení nových projektů;

II. u k l á d á

1. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s místopředsedou vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedou Rady pro výzkum a vývoj připravit a do 28. února 2005 vládě předložit návrh Národního programu výzkumu II s termínem zahájení od 1. ledna 2006 s tím, že práce na jeho přípravě budou zahájeny ihned a tak, aby byl financován z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

2. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, předsedkyni Akademie věd České republiky, ministrům průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí, ministryni zdravotnictví, ministrům dopravy a práce a sociálních věcí zajistit vyhlášení veřejných soutěží na jednotlivé části Národního programu výzkumu tak, aby řešení projektů bylo zahájeno od 1. ledna 2004,

3. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj zajistit v návrhu celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol prostředky na řešení Národního programu výzkumu na období 2004 a 2005.


Provedou:

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví,
místopředseda vlády pro výzkum a vývoj,
lidská práva a lidské zdroje a předseda Rady
pro výzkum a vývoj,
ministři průmyslu a obchodu, dopravy,
zemědělství, životního prostředí,
práce a sociálních věcí,
předsedkyně Akademie věd České republiky


               Předseda vlády
             PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.

Sdílejte na: