Indikativní škálování výzkumných organizací podle M17+

Škálování výzkumných organizací (dále jen „VO“) je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity. Institut projednání výsledků hodnocení podle Metodiky 17+ je upraven v kapitole 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje, schválené Usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017, č. 107 (dále jen „M17+“) takto:

„Škálování v implementačním období, kdy se k hodnocení na národní úrovni využijí pouze vybrané indikátory Modulů 1 a 2, je považováno za indikativní a bude sloužit zejména VO ke zjištění kvality jejich vybraných výsledků v národním měřítku. Indikativní zařazení z roku 2017 se může na základě hodnocení v roce 2018 a zejména podle mezinárodního hodnocení kompletních Modulů 1 a 2 v roce 2019 změnit.

Výsledky jednání jsou schvalovány RVVI podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb. Po schválení jsou výsledky s příslušným zdůvodněním zveřejněny.“

Jednání tripartit po prvním roce implementace M17+ proběhly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018. Účastnili se ho zástupci:

1. poskytovatele,
2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace & Odboru Rady,
3. Odborných panelů & přizvaní odborníci,

dále např. zástupci: České konference rektorů, Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (pouze jednání s MŠMT).

Projednávány byly výstupy ze vstupního hodnocení poskytovatele podle M17+, pokud bylo provedeno, a tabulka Souhrnná zpráva pro úroveň poskytovatele (příloha 2) zpracovaná Odborem Rady na základě oborových zpráv a zpráv za výzkumné organizace (dále jen „VO“) za Modul 1 a 2 v náběhové fázi v prvním roce implementace M17+. Skutečným podkladem pro navržené klastrování byly vždy kompletní veřejně přístupné oborové zprávy a zprávy za VO  https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=850902

Tabulka je pouze shrnujícím přehledem dvou výše zmíněných podkladů a nebyla použita pro indikativní klastrování. 

Souhrnná zpráva pro úroveň poskytovatele orientačně shrnuje:

Hlavní ukazatele:

  • oborové portfolio VO viz Bibliometrická zpráva za VO
  • výkon podle oborového publikačního profilu
  • přehled hodnocení vybraných výsledků
  • celkový objem výsledků v RIV členěný podle druhů

Doplňující ukazatele:

  • celkové rozložení všech publikací VO v kvartilech
  • porovnání VO s oborovými mediány (svět, ČR)

 ​​Referenční údaje („velikost“ instituce):

  • výše institucionální podpory
  • FTE

Protokoly z jednání podrobně popisují průběh jednání i vznesené argumenty jeho účastníků, představují základ odůvodnění navrženého škálování. Podstatou odůvodnění jsou ale opět závěry vyplývající ze zpráv za obory a VO podle Modulu 1 a 2, resp. odůvodnění výsledků vstupního hodnocení VO provedeného z úrovně poskytovatele.

Závěry jednání:

Hodnocení 17 zahrnulo pouze výsledky uplatněné v jednom roce, proto bylo na národní úrovni navrženo škálování A, B+, B a B-.

Škálování v plném rozsahu proběhne po náběhu modulů M1 a M2  a nárůstu robustnosti informace.

Škála A, B, C, D byla po možné korekci z národní úrovně indikativně použita v případech, kdy poskytovatel již provedl kompletní hodnocení v souladu s M17+.

Navržená škála je diferencována po segmentech. VO jsou v souladu s ní rozřazeny do klastrů označených předběžným INDIKÁTOREM s příznakem AV, REZ, VŠ. V klastrech jsou VO řazeny abecedně (viz příloha 1 Protokolů).

 

 
 

 

 

Sdílejte na: