Usnesení k jednotlivým bodům programu 342. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 23. ledna 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 342. zasedání.

2. Zápis z 341. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 341. zasedání Rady.

 

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019 - 2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál "Inovační strategie České republiky 2019-2030", ve znění připomínek členů Rady,

2. zdůrazňuje význam podpory kvalitní vědy v širokém oborovém spektru jako nezbytné znalostní základny pro naplnění cílů „Inovační strategie České republiky 2019-2030“,

3. ukládá zpravodajům pro připravovanou Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací na roky 2021+ zohlednit „Inovační strategii České republiky 2019–2030“,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace po zapracování připomínek členů Rady předložit materiál na jednání vlády,

5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace neprodleně zajistit z výdajů Úřadu vlády ČR na činnost Rady zpracování komunikačního a vizuálního konceptu „Inovační strategie České republiky 2019-2030“,

6. schvaluje uspořádání konference k „Inovační strategii České republiky 2019 – 2030“ dne 18. února 2019 v Lichtenštejnském paláci.

A2) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb. – vypořádání meziresortního připomínkového řízení

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí aktuální stav vypořádání meziresortního připomínkového řízení,

2. doporučuje vypořádat připomínky z meziresortního připomínkového řízení k tomuto materiálu v souladu s „Metodikou 2017+“, schválenou usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, která je jedním z klíčových nástrojů „Inovační strategie České republiky 2019-2030,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit finální materiál na 343. zasedání Rady ke schválení,

4. souhlasí s návrhem na prodloužení termínu legislativního úkolu vlády, tedy předložení novely zákona č. 130/2002 Sb. vládě do konce února 2019, s ohledem na dosud neukončené vypořádání zásadních připomínek zaslaných v rámci meziresortního připomínkového řízení.

A3) Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019

Usnesení:

Rada schvaluje materiál „Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019“, ve znění připomínek členů Rady.

A4) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+,

2. bere na vědomí informace o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů,

3. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aby s narůstající robustností hodnocení podle Metodiky 2017+ adekvátně zohledňovalo jeho závěry při rozdělování prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací,

4. schvaluje uspořádání šesti prezenčních jednání členů Odborných panelů za účelem jejich proškolení před započetím druhého kola hodnocení.

A5) Postup implementace ERC CZ

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí vyjádření Akademie věd ČR,

2. bere na vědomí ústní informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

3. oceňuje vstřícnou aktivitu Ministerstva financí a Grantové agentury České republiky při spolupráci na implementaci ERC CZ,

4. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy, aby na 343. zasedání Rady předložil návrh na prodloužení programu ERC CZ ke stanovisku Radě v podobě materiálu pro jednání vlády,

5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zapracovat návrh úpravy § 7 odst. 4 podle návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do finálního návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb., předkládaného na 343. zasedání Rady ke schválení,

6. ukládá zpravodaji pro rozpočet doc. Havlíčkovi ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Grantovou agenturou ČR a Akademií věd ČR zohlednit financování ERC CZ grantů při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na roky 2020 – 2022 s výhledem do roku 2026, jako trvalou změnu.

A6) Návrh stanoviska Rady k programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k programu „Ambice – podpora rozvoje oblastí, ve kterých ozbrojené složky dosahují významných výsledků v rámci NATO a EU“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu obrany.

A7) Plnění Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 a jeho další rozvoj

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Plnění Koncepce IS VaVaI na období 2016 až 2020 a jeho další rozvoj“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit plnění jednotlivých opatření.

 

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku /člena výzkumné rady TA ČR za podnikatelský sektor

Usnesení:

Rada

1. schvaluje text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky za podnikatelský sektor, ve znění připomínek členů Rady,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit text výzvy na webových stránkách www.vyzkum.cz,

3. žádá členy Mezinárodní rady, aby zaslali návrhy nominací na členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky za podnikatelský sektor.

 

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Harmonogram jednání se správci rozpočtových kapitol k Návrhu výdajů SR VaVaI na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026

C2) Informace k Metodice identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur

C3)  Informace z jednání vlády

C4) Změny IS VaVaI v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018

C5) Plán činnosti VR TA ČR pro rok 2019  

C6) Informace k upravenému návrhu Koncepce výzkumu, vývoje a inovací v resortu dopravy do roku 2030

C7) Informace k Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017  

C8) Informace k Průběžnému hodnocení programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "TRIO" 

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 342. zasedání RVVI
 • Zápis z 341. zasedání RVVI
 • 342/A1
 • 342/A1
 • 342/A2
 • 342/A3
 • 342/A4
 • 342/A5
 • 342/A6
 • 342/A7
 • 342/B1
 • 342/C1
 • 342/C2
 • 342/C3
 • 342/C4
 • 342/C5
 • 342/C6
 • 342/C7
 • 342/C8