Usnesení k jednotlivým bodům programu 343. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 22. února 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 343. zasedání.

2. Zápis z 342. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 342. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.

Usnesení:

Rada

1. schvaluje finální materiál „Návrh novely zákona č. 130/2002 Sb.“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit tento materiál na jednání vlády a zároveň Legislativní radě vlády.

A2) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+,

2. schvaluje předložený návrh na jmenování člena Odborného panelu 1. Natural Sciences prof. RNDr. Jana Vondráčka, Ph.D.,

3. schvaluje uspořádání tří konferencí Implementace Metodiky 2017+ ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, s Českou akademií zemědělských věd v Praze a s Univerzitou obrany v Brně,

4. žádá Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů o vyjádření k souladu Metodiky 2017+ a metodik hodnocení, na jejichž základě se provádělo hodnocení podle M3 – M5 na úrovni poskytovatelů v prvním roce implementace,

5. schvaluje nákup datových podkladů nezbytných pro realizaci hodnocení na národní úrovni podle M1 a M2 v souladu s Metodikou 2017+ v následujícím roce,

6. konstatuje, že bude otázky hodnocení výzkumných organizací i nadále projednávat s reprezentacemi vysokých škol.

A3) Inovační strategie České republiky 2019–2030 – tvorba akčních plánů

Usnesení:

Rada

1. schvaluje vzorový akční plán implementace strategických pilířů Inovační strategie České republiky 2019–2030,

2. ukládá garantům jednotlivých strategických pilířů zpracovat akční plány a předložit je na 344. zasedání Rady,

3. jmenuje místopředsedu Rady dr. Barana zpravodajem pro omezení byrokratizace vědy v rámci Inovační strategie České republiky 2019–2030 (pilíř Inovační a výzkumná centra).

A4) Návrh výdajů SR VaVaI na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí výsledky jednání zástupců Rady se zástupci správců rozpočtových kapitol o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021-2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026,

2. ukládá zpravodaji Rady doc. Havlíčkovi předložit na 344. zasedání Rady první návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021-2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „ERC CZ“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Návrhu na změnu programu na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „ERC CZ“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

A6) Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh „Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby materiál pro jednání vlády zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Aktualizace „Bezpečnostní dokumentace IS VaVaI“

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci, že IS VaVaI získal certifikát ISO/IEC 27001:2014,

2. schvaluje „Bezpečnostní dokumentaci IS VaVaI“,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizovat pokyny dle „Bezpečnostní dokumentace IS VaVaI“.

B2) Žádost o záštitu Rady nad diskusním setkáním zástupců EU 27 s názvem „S2R SRG Dialogue on the future of Rail Research and Innovation“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje záštitu Rady nad diskusním setkáním zástupců EU 27 s názvem „S2R SRG Dialogue on the future of Rail Research and Innovation,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zaslal potvrzení záštity dopisem 1. místopředsedy Rady žadateli.

C) BODY PRO INFORMACI

C1)  Informace z jednání vlády

Usnesení:

Rada bere na vědomí bod pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 343. zasedání RVVI
 • Zápis z 342. zasedání RVVI
 • 343/A1
 • 343/A2
 • 343/A3
 • 343/A4
 • 343/A5
 • 343/A6
 • 343/B1
 • 343/B2
 • 343/C1