Usnesení k jednotlivým bodům programu 344. zasedání Rady pro výzkum,vývoj a inovace dne 29. března 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 344. zasedání.

2. Zápis z 343. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 343. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019–2030 – akční plány - ústní informace

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o přípravě akčních plánů jednotlivých strategických pilířů Inovační strategie České republiky 2019–2030.

A2) Návrh výdajů SR VaVaI na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace rozeslat výše uvedený materiál po úpravě ve smyslu závěrů 344. zasedání Rady do meziresortního připomínkového řízení,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace po vypořádání připomínek a jeho schválení Radou předložit materiál na jednání vlády.

A3) Návrh na jmenování členky/člena výzkumné rady Technologické agentury ČR

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě jmenovat Ing. Jiřího Reisse, CSc., MBA členem výzkumné rady Technologické agentury ČR,

2. schvaluje materiál pro jednání vlády doplněný dle výsledku tajných voleb,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál doplněný dle výsledku voleb na jednání vlády.

A4) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+,

2. schvaluje uspořádání navazujících konferencí Implementace Metodiky 2017+ v květnu a červnu 2019,

3. podporuje uspořádání dalších schůzek předsednictva Rady s rektory vysokých škol jako výrazu snahy o další zlepšení vzájemné komunikace,

4. schvaluje Analýzu alternativních postupů hodnocení výsledků v MODULU 2, zpracovanou CERGE-EI podle závěrů jednání Rady s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol dne 8. března 2019,

5. ukládá 1. místopředsedovi Rady zaslat Analýzu alternativních postupů hodnocení výsledků v MODULU 2 předsedovi České konference rektorů a předsedovi Rady vysokých škol.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na změnu programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A6) Velké výzkumné infrastruktury – výstupy prací pracovní skupiny

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí materiál „Informace o činnosti pracovní skupiny pro velké výzkumné infrastruktury za I. čtvrtletí 2019 a příprava systému dlouhodobě udržitelného rozvoje velkých výzkumných infrastruktur po roce 2022“,

2. žádá zpravodaje Rady Ing. Nováka, aby nadále čtvrtletně informoval Radu o výstupech prací věcně příslušné pracovní skupiny a o přípravě systému dlouhodobě udržitelného rozvoje velkých výzkumných infrastruktur v období po roce 2022, který bude Radě předložen v roce 2020 ke schválení před vyhlášením výzvy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na podporu projektů velkých výzkumných infrastruktur od roku 2023.

A7) Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení k „Akčnímu plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020“,

2. souhlasí s jednáním k vypořádání zásadních připomínek České konference rektorů,

3. pověřuje předsednictvo Rady, aby odsouhlasilo výsledek vypořádání a následně předložilo „Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 – 2020“ ve spolupráci s Odborem Rady pro výzkum, vývoj a inovace vládě.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - PrimeCell Advanced Therapy, a.s.

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k žádosti společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B2) Návrh konceptu společných konferencí a školení k Inovační strategii ČR 2019-2030 a daňovým odpočtům na VaVaI

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání společných konferencí a školení k Inovační strategii ČR 2019-2030 a daňovým odpočtům na VaVaI,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace tyto konference a školení zajistit.

B3) Žádost o udělení záštity Rady na Festivalu vědy dne 4. září 2019 v Praze

Usnesení:

Rada

1. schvaluje záštitu Rady nad Festivalem vědy, který se koná dne 4. září 2019 v Praze,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zaslal potvrzení záštity dopisem místopředsedy Rady doc. Havlíčka žadateli.

B4) Dopis předsedkyně AV ČR – doplnění nového ukazatele CCR 02 (posílení kapacity výzkumných zařízení)

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí dopis předsedkyně Akademie věd české republiky,

2. žádá 1. místopředsedu Rady prof. Dvořáka, aby postoupil tento dopis k dalšímu vyřízení ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

B5) Výsledky meziroční kontroly IS VaVaI 2019

Usnesení:

Rada bere na vědomí výsledky meziroční kontroly IS VaVaI pro rok 2019.

B6) Žádost předsedkyně AV ČR o záštitu Rady nad akci „EURAXESS Conference 2019“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje záštitu Rady nad akcí „EURAXESS Conference 2019“, která se uskuteční ve dnech 21. – 23. května 2019 v Praze,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zaslal potvrzení záštity dopisem 1. místopředsedy Rady předsedkyni AV ČR.

B7) Základní teze programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Country for Future“

Usnesení:

Rada bere na vědomí „Základní teze programu Ministerstva průmyslu a obchodu „Country for Future“.

B8) Návrh na změnu Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence1

Usnesení:

Rada

1. souhlasí se změnou Návrhu na změnu Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národního centra kompetence 1,

2. doporučuje Technologické agentuře ČR předložit upravený návrh na změnu programu na jednání vlády.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace z jednání vlády

C2) Pozvánka na česko-německou vědeckou konferenci se zaměřením na nanotechnologie a pokročilé materiály

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 344. zasedání RVVI
 • Zápis z 343. zasedání RVVI
 • 344/A2
 • 344/A4
 • 344/A5
 • 344/A6
 • 344/A7
 • 344/B1
 • 344/B2
 • 344/B3
 • 344/B4
 • 344/B5
 • 344/B6
 • 344/B7
 • 344/B8
 • 344/C1
 • 344/C2