Usnesení k jednotlivým bodům programu 345. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 26. dubna 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 345. zasedání.

2. Zápis z 344. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 344. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019–2030 – akční plány - ústní informace

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o přípravě akčních plánů k implementaci Inovační strategie České republiky 2019 - 2030.

A2) Mezinárodní rada
       a) Návrh na odvolání člena
       b) Návrh na jmenování člena

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí rezignaci prof. Dr. Ing. Petera Nesvadby,

2. navrhuje předsedovi Rady jmenovat prof. Tan Kian Lee členem Mezinárodní rady.

A3) Návrh výdajů SR VaVaI na roky 2020-2022 s výhledem do roku 2026

Usnesení:

Rada

1. konstatuje, že předložený návrh rozpočtu byl projednán se všemi připomínkovými místy bez rozporu,

2. schvaluje předložený „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026“ včetně vypořádání mezirezortního připomínkového řízení, po úpravách dle jednání Rady,

3. ukládá předsednictvu Rady zahájit jednání s poskytovateli o koncepci navýšení institucionální podpory výzkumných organizací v jejich působnosti v souladu s implementací Inovační strategie České republiky 2019 – 2030,

4. žádá předsedkyni Grantové agentury ČR, aby na 347. zasedání Rady předložila analytickou zprávu o průběhu realizace skupiny grantů EXPRO a upřesnění jejich finančního zajištění v letech 2019 – 2022,

5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 s výhledem na léta 2021 a 2022 a dlouhodobým výhledem do roku 2026“ na jednání vlády.

A4) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+,

2. podporuje uspořádání dalších schůzek předsednictva Rady s rektory vysokých škol jako výraz snahy o další zlepšení vzájemné komunikace,

3. pověřuje předsednictvo Rady, aby zahájilo prezentaci Metodiky 2017+ v relevantních zahraničních odborných kruzích s cílem získat zpětnou vazbu.

A5) Novela zákona o podpoře VaVaI - ústní informace

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci místopředsedy Rady dr. Barana o stavu projednávání novely zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře VaVaI.

A6) Představení budoucnosti ESIF 2021+ pro oblast VaVaI

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

A7) Hodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit dokument po zohlednění závěru uvedeného v „Hodnocení výsledků ukončených programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2017“ na jednání vlády a zaslat závěry poskytovatelům.

A8) Návrh stanoviska Rady k Návrhu aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k materiálu „Aktualizace Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR pro léta 2016 až 2022“,

2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zapracování připomínek Rady do materiálu,

3. doporučuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy předložit materiál se zapracovanými připomínkami Rady na jednání vlády ČR.

A9) Návrh stanoviska Rady k Návrhu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh programu výzkumu vývoje a inovací The Country for the Future,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Výroční zpráva Rady za rok 2018

Usnesení:

Rada

1. schvaluje „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2018“ v souladu s usnesením vlády ze dne 21. března 2018 č. 189.

B2) Aktualizace koncepce IS VaVaI

Usnesení:

Rada schvaluje návrh na zrušení nelegislativního úkolu vlády č. 184/19 „Aktualizace Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2016 až 2020“.

B3) Národní politika VaVaI 2021+ (návrh struktury a postupu prací)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Národní politiku VaVaI 2021+ (návrh struktury a postupu prací),

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zabezpečit přípravu Národní politiky VaVaI 2021+ dle schváleného harmonogramu.

B4) Návrh stanoviska Rady k Národní strategii umělé inteligence v České republice

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Národní strategii umělé inteligence v České republice,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu průmyslu a obchodu.

B5) Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Harmonogram Národní ceny vlády Česká hlava 2019,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace plnění úkolů dle Harmonogramu.

B6) Mezinárodní rada (květen 2019)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Mezinárodní Rady ve dnech 30. a 31. května 2019,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace přizvat na tato společná zasedání předsedu Technologické agentury ČR a předsedkyni Grantové agentury ČR,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace toto zasedání zajistit.

B7) Žádost o záštitu Rady konference KRECon 2019 Open Access – Seeking balance, kterou pořádá Národní technická knihovna ve dnech 7. a 8. listopadu 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje záštitu Rady nad konferencí „KRECon 2019 Open Access - Seeking balance“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby zaslal potvrzení záštity dopisem 1. místopředsedy Rady řediteli NTK.

B8) Příprava nového zákona o podpoře VaVaI

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s ustavením pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

2. ukládá zpravodajům Rady a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovací započít práce na přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o konání konference k Inovační strategii ČR a daňovým odpočtům na VaV v Ostravě 22. května 2019

Usnesení:

Rada bere na vědomí bod pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy