Usnesení k jednotlivým bodům programu 346. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31. května 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 346. zasedání.

2. Zápis z 345. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 345. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o intenzivním jednání Mezinárodní rady se zástupci Grantové agentury ČR (dále jen „GA ČR“), Technologické agentury ČR (dále jen „TA ČR“) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se týkalo podpory mladých vědců (Juniorské granty) a špičkové vědy (EXPRO) GA ČR, přehledu programů TA ČR, implementace a budoucnosti hodnocení výzkumných organizací v ČR (Metodika 2017+), Inovační strategie České republiky 2019-2030, informace paní dr. Orny Berry o Izraelském programu VaV,

2. schvaluje závěry jednání Mezinárodní rady, která:

    a. konstatovala, že zprávy předložené GA ČR a TA ČR byly dobře připravené a svědčí o zlepšení situace dle dřívějších doporučení Mezinárodní rady,

    b. doporučila, aby:

         i. GA ČR a TA ČR (stejně jako ostatní poskytovatelé) zjednodušili požadavky kladené na hlavní řešitele a na členy panelů,

         ii. Rada zjednodušila podmínky pro podávání žádostí o účelovou podporu na VaVaI,

         iii. došlo ke zlepšení kvality hodnotících panelů poskytovatelů, kteří by měli věnovat větší pozornost výběru vhodných odborníků z řad nejlepších vědců, snížit administrativní zátěž členů panelů a zavést další motivaci k práci nejlepších vědců v panelech,

         iv. byla posílena motivace vedoucích pracovníků (ředitelů, děkanů apod.) institucí zabývajících se výzkumem, aby pomohli těmto snahám poskytovatelů a tím se sami stali součástí tohoto procesu;

    c. souhlasila s hlavními principy Inovační strategie ČR 2019–2030,

    d. významně podpořila hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+, která zavádí hodnocení kvality namísto kvantity a která je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí;

3. ukládá předsednictvu Rady zaslat závěry jednání Mezinárodní rady Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Akademii věd ČR, GA ČR, TA ČR a Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

A2) Implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o implementaci Metodiky 2017+,

2. bere na vědomí předfinální pracovní verzi materiálu Návrh Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentech vysokých škol,

3. žádá své členy o zaslání případných písemných komentářů nejpozději do 7. června 2019,

4. žádá zpravodaje Rady, aby ve spolupráci s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy předložil konečný materiál na 347. zasedání Rady.

A3) Inovační strategie České republiky 2019-2030 – akční plány

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o dopracování akčních plánů Inovační strategie ČR 2019-2030,

2. bere na vědomí informaci o implementaci Pilíře 1.,

3. žádá garanta Pilíře 3. o předložení informace k implementaci Pilíře 3. na příští 347. zasedání Rady,

4. ukládá místopředsedovi Rady dr. Baranovi, aby na 347. zasedání Rady předložil informaci o prvních výsledcích pracovní skupiny pro debyrokratizaci vědy.

A4) Návrh stanoviska Rady k návrhu aktualizace Koncepce jednotné prezentace České republiky

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k návrhu aktualizace „Koncepce jednotné prezentace České republiky“ a žádá předkladatele o zapracování zásadní připomínky v části V. stanoviska před jeho projednáním mezirezortní Komisí pro prezentaci ČR,

2. doporučuje ministrovi zahraničních věcí dokument se zapracovanou připomínkou následně předložit vládě,

3. žádá místopředsedu vlády pro hospodářství, ministra průmyslu a obchodu a generální ředitelku agentury Czech Invest o vytvoření webových stránek a komunikace na sociálních sítích k prezentaci Inovační strategie ČR 2019 – 2030 jako součást jednotné prezentace České republiky, a to do konce srpna 2019.

A5) Představení budoucnosti ESIF 2021+ pro oblast VaVaI

Usnesení:

Rada

1. bere s uspokojením na vědomí předloženou informaci,

2. žádá ministra školství, mládeže a tělovýchovy s doporučením, aby zajistil vydání právních aktů k oběma projektům úspěšným ve výzvě Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 v případě, že uspějí v hodnocení výzvy Teaming II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a zajistil jejich financování z prostředků daného operačního programu,

3. žádá ministryni financí s doporučením, aby zajistila finanční prostředky státního rozpočtu, pokud při finančním vypořádání programového období 2014-2020 dojde k překročení finanční alokace Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů,

4. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o předložení informace o pre-screeningu na zářiové zasedání Rady.

A6) Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur

Usnesení:

Rada

1. mění program jednání Rady schválený v bodě 1 a doplňuje nový bod A6) Metodika identifikace hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a výzkumných infrastruktur, na základě podnětů členů Rady vznesených v bodě D) Různé,

2. bere na vědomí informaci prof. Jurajdy o stavu projednání hospodářských a nehospodářských činností výzkumných organizací a přijímá jeho rezignaci na funkci zpravodaje Rady,

3. bere na vědomí souhlas prof. Jurajdy s členstvím v pracovní skupině (viz bod usnesení 5.),

4. jmenuje novým zpravodajem Rady prof. Maříka,

5. ukládá zpravodaji Rady prof. Maříkovi připravit na 349. zasedání Rady návrh dalšího postupu v této věci, včetně návrhu na doplnění pracovní skupiny.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - PrimeCell Advanced Therapy, a.s.

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k žádosti společnosti PrimeCell Advanced Therapy, a.s. o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B2) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí nultou verzi NP VaVaI 2021+,

2. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi, Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace pokračovat v zabezpečení přípravy NP VaVaI 2021+ dle harmonogramu schváleného na 345. zasedání Rady dne 26. dubna 2019 v bodě B3.

B3) Prodloužení fungování pozic diplomatů pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli a USA (2020 – 2023)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje ustavení odborné řídící skupiny pro vědeckou diplomacii (dále jen „řídící skupina“) vedené členem předsednictva Rady, jejímiž členy budou dále uživatelé služeb vědecké diplomacie, tj. zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Akademie věd ČR a Technologické agentury ČR a žádá tyto instituce o jmenování svých zástupců do řídící skupiny,

2. ukládá řídící skupině navrhnout novou koncepci vědecké diplomacie v souvislosti s Inovační strategií ČR 2019 - 2030, přesné zadání, model řízení, systém komunikace diplomatů s uživateli a periodický monitoring činnosti vědeckých diplomatů a průběžně informovat Radu o aktivitách vědecké diplomacie,

3. jmenuje zpravodajem pro oblast vědecké diplomacie dr. Barana,

4. souhlasí s prodloužením misí diplomatů pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli a USA do roku 2023,

5. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace prodloužení misí zajistit. 

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (duben, květen)

C2) Informace o konání konference k Inovační strategii ČR a daňovým odpočtům na VaV v Brně 7. června 2019

C3) Hodnotící zpráva k Národní RIS3 strategii (2014-2020)

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

  • Návrh programu 346. zasedání RVVI
  • Zápis z 345. zasedání RVVI
  • 346/A1
  • 346/A2
  • 346/A4
  • 346/B1
  • 346/B2
  • 346/B3
  • 346/C1
  • 346/C2
  • 346/C3