Usnesení k jednotlivým bodům programu 347. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 28. června 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 347. zasedání.

2. Zápis z 346. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 346. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019-2030 – akční plány

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o dopracování akčních plánů Inovační strategie České republiky 2019-2030,

2. bere na vědomí podklad „Průběžný report – Inovační strategie ČR pro roky 2019–2030: pilíř Inovační a výzkumná centra“,

3. bere na vědomí informaci o jednání pracovní skupiny pro debyrokratizaci vědy, které se konalo dne 21. června 2019,

4. žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o zpracování memoranda o vytvoření konsorcia projektu Evropského centra umělé inteligence a jeho zaslání předsedovi Rady.

A2) Implementace Metodiky 2017+
      a) Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol
      b) Harmonogram schvalování „Metodiky hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol“ vládou a časová harmonizace s přípravou novely zákona o podpoře VaVaI
      c) Informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+
      d) Návrh na jmenování předsedy a doplnění členů Odborného orgánu hodnotitelů
      e) Modul 1 ve třetím roce implementace Metodiky 2017+

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál Metodika hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol a ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby materiál pro jednání vlády zaslal do meziresortního připomínkového řízení,

2. bere na vědomí informace o aktuálním průběhu hodnocení podle Metodiky 2017+,

3. žádá Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd, aby předložil svůj návrh na podporu hodnocení v oborech bez bibliometrické opory,

4. navrhuje předsedovi Rady jmenovat prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc. předsedou Odborného orgánu hodnotitelů, 

5. schvaluje předložený návrh na doplnění členů Odborného orgánu hodnotitelů,

6. schvaluje předložené materiály k Modulu 1 ve třetím roce implementace Metodiky 2017+,

7. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zveřejnit výzvu k přihlašování výsledků do M1 ve třetím roce implementace na webových stránkách www.vyzkum.cz.

A3) Návrh stanoviska Rady k Analytické zprávě o průběhu realizace skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO a upřesnění jejich finančního zajištění v letech 2019 - 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Analytické zprávě o průběhu realizace skupiny grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO a upřesnění jejich finančního zajištění v letech 2019 - 2022,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře České republiky.

A4) Návrh stanoviska Rady k Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty POSTDOC

Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR

Rada přerušuje jednání k tomuto bodu.

A6) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Návrhu na změnu skupiny grantových projektů Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency (LA granty),

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře České republiky.

A7) Příprava nového zákona o podpoře VaVaI

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o přípravě nového zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací,

2. ukládá předsednictvu Rady předložit na 348. zasedání Rady výchozí rámec pro přípravu věcného záměru zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Termíny zasedání Rady v roce 2020

Usnesení:

Rada schvaluje termíny svých zasedání v roce 2020.

B2) Návrh úprav IS VaVaI verze 2.7.1

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh úprav IS VaVaI verze 2.7.1,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizovat úpravy IS VaVaI dle schváleného harmonogramu.

B3) Návrh stanoviska Rady k Strategickému rámci rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Strategickému rámci rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu zdravotnictví.

B4) Pověření předsednictva Rady jednat v rozsahu kompetencí Rady v měsících červenci a srpnu 2019

Usnesení:

Rada

1. pověřuje předsednictvo Rady v průběhu měsíců července a srpna 2019 jednat v rozsahu kompetencí Rady,

2. žádá předsednictvo Rady, aby na 348. zasedání Rady dne 6. září 2019 podalo zprávu o proběhlých jednáních během tohoto období.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Velké výzkumné infrastruktury – výstupy prací pracovní skupiny
C2) Informace o činnosti Pracovní skupiny k aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
C3) Informace o výhradní dedikaci výsledků v projektech podpořených v programu účelové podpory Ministerstva zdravotnictví
C4) Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2019

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

D) Různé

D1) Návrh na založení nového poradního orgánu Rady*

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh prof. Jungwirtha na zřízení Komise pro problematiku klimatu, jako poradního orgánu Rady,

2. jmenuje prof. Jungwirtha zpravodajem Rady pro tuto komisi,

3. ukládá zpravodaji Rady navrhnout dopis, který bude zaslán vybraným organizacím s žádostí o nominace odborníků do Komise pro problematiku klimatu.

* Doplněný návrh usnesení k bodu 347/D1 byl schválen "per rollam" dne 10. 7. 2019 (ve stanoveném termínu svůj souhlas se zněním a doplněním návrhu usnesení k bodu 347/D1 vyjádřilo 13 členů Rady, 1 člen souhlasil s doplněním, ale v upraveném znění, 1 člen Rady se zdržel hlasování. Hlasování je dle Jednacího řádu Rady platné).

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 347. zasedání RVVI
 • Zápis z 346. zasedání RVVI
 • 347/A1
 • 347/A2
 • 347/A3
 • 347/A6
 • 347/B1
 • 347/B2
 • 347/B3
 • 347/B4
 • 347/C1
 • 347/C2
 • 347/C3
 • 347/C4