Usnesení k jednotlivým bodům programu 348. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 6. září 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 348. zasedání.

2. Zápis z 347. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 347. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019-2030 – akční plány - ústní informace

Usnesení:

Rada bere na vědomí informaci o dopracování akčních plánů Inovační strategie České republiky 2019-2030.

A2) Implementace Metodiky 2017+
       a) Aktuální stav hodnocení dle Metodiky 2017+
       b) Výstupy Modulu 2 – oborové bibliometrické zprávy

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí ústní informaci o aktuálním stavu hodnocení dle Metodiky 2017+,

2. schvaluje zveřejnění oborových bibliometrických zpráv včetně komentářů Odborných panelů dle Metodiky 2017+ na https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/biblio-obory.

A3) Pre-screening státních strategických projektů - projednávání přerušeno

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí výsledky pre-screeningu státních strategických projektů,

2. přerušuje jednání k tomuto bodu s tím, že na platformě Rady budou do listopadu 2019 navrženy priority pro přípravu návrhů státních strategických projektů a to tak, aby nedošlo k narušení vyjednávání s Evropskou komisí.

A4) Návrh stanoviska Rady k Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na změnu skupiny grantových projektů Grantové projekty JUNIOR STAR“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře ČR.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu skupiny grantových projektů Grantové projekty POSTDOC

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty POSTDOC“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Grantové agentuře ČR.

A6) Velké výzkumné infrastruktury

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledek jednání zpravodaje Rady s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy o principech hodnocení velkých výzkumných infrastruktur a žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o zapracování těchto principů do metodiky hodnocení velkých výzkumných infrastruktur,

2. souhlasí s přípravou evidence výsledků pořízených s využitím velkých výzkumných infrastruktur a žádá MŠMT, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady předložilo Radě do konce ledna 2020 návrh způsobu této evidence, ve které bude možno posoudit výsledky od roku 2016.

A7) Návrh na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2019

Usnesení:

Rada

1. navrhuje vládě udělit Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2019 prof. Mgr. Miroslavu Bártovi, Dr.,

2. žádá svého předsedu o předložení návrhu na udělení ocenění vládě.

A8) Rámec změny zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Usnesení:

Rada

1. schvaluje rámec změny zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako východisko pro práci pracovní skupiny,

2. ukládá zpravodajům a pracovní skupině zahájit přípravu návrhu novely zákona č. 130/2002 Sb. dle rámce změny zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a předložit informaci o postupu práce na příští zasedání Rady.

A9) Spolupráce s MIT

Usnesení:

Rada

1. vítá návrh na spolupráci České republiky s MIT (Massachusetts Institute of Technology); podporuje spolupráci především v bodě A) a B),

2. doporučuje nad rámec nabízených možností spolupráce projednat možnost stipendií pro kategorii mladých vědců – postdoků,

3. žádá svého předsedu a místopředsedu Rady ministra průmyslu a obchodu doc. Havlíčka, aby při své pracovní cestě do USA tuto spolupráci podpořili,

4. finanční zabezpečení bude předmětem dalšího jednání podle výsledků pracovní cesty dle bodu 3.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Open Access – Informace o pracovních skupinách podle Akčního plánu

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o pracovní skupině podle Opatření č. 1 a pracovní skupině na vysoké úrovni podle Opatření č. 9 Akčního plánu,

2. schvaluje složení pracovních skupin,

3. ukládá 1. místopředsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby oficiálně jmenoval členy pracovní skupiny na vysoké úrovni podle Opatření č. 9 Akčního plánu.

B2) Návrh na udělení Ceny předsedy Rady

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí informaci o udělení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit slavnostní předání této ceny.

B3) „Kulatý stůl“ pro problematiku klimatu, dne 9. září 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje podklady ke „Kulatému stolu“ pro problematiku klimatu, který se koná dne 9. září 2019,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace tuto akci zajistit.

B4) Návrh stanoviska Rady k návrhu Národního kosmického plánu 2020-2025

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k Národnímu kosmickému plánu 2020–2025,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu dopravy České republiky.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o jednáních předsednictva Rady mezi 347. a 348. zasedáním Rady

C2) Informace o spuštění nové verze IS VaVaI 2.7.1

C3) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (červenec)  

C4) Zpráva o činnosti GA ČR za rok 2018  

C5) Hodnocení využití výsledků programu NAKI

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 348. zasedání RVVI
 • Zápis z 347. zasedání RVVI
 • 348/A2
 • 348/A4
 • 348/A5
 • 348/A6
 • 348/A7
 • 348/A8
 • 348/A9
 • 348/B1
 • 348/B2
 • 348/B3
 • 348/B4
 • 348/C1
 • 348/C2
 • 348/C3
 • 348/C4
 • 348/C5