Usnesení k jednotlivým bodům 349. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 27. září 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 349. zasedání.

2. Zápis z 348. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 348. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Inovační strategie České republiky 2019-2030 – akční plány
       a) Informace k agendě omezení administrativní zátěže VaVaI v rámci Pilíře Výzkumná a inovační centra
       b) Usnesení vlády ze dne 26. 8. 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku

Usnesení:

Rada

1. přerušuje jednání k bodu A1) písm. a),

2. bere na vědomí usnesení vlády ze dne 26. 8. 2019 č. 581 a pověřuje 1. místopředsedu Rady prof. Dvořáka implementací tohoto usnesení pro potřeby zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků.

A2) Návrh na jmenování členů Komise pro problematiku klimatu

Usnesení:

Rada

1. schvaluje výsledky tajných voleb, na základě kterých byli navrženi na členy Komise pro problematiku klimatu: Mgr. Alexander Ač, Ph.D., Mgr. Romana Beranová, PhD., doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., Martin Sedlák, Mgr. Petr Holub, Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Anna Kárníková, Ing. Soňa Jonášová,

2. navrhuje předsedovi Rady jmenovat prof. Jungwirtha předsedou Komise pro problematiku klimatu,

3. ukládá předsedovi Komise pro problematiku klimatu prof. Jungwirthovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace připravit Statut a Jednací řád této komise a předložit je na 350. zasedání Rady.

A3) Implementace Metodiky 2017+
       a) Výstupy Modulu 1 – hodnocení vybraných výsledků
       b) Aktualizace Databáze hodnotitelů k 27. 9. 2019
       c) Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2019 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)
      d) Konference Implementace Metodiky 2017+ ve 2. pol. roku 2019
      e) Hodnocení podle Metodiky 2017+ na úrovni poskytovatele

Usnesení:

Rada

1. schvaluje zveřejnění výstupů z Modulu 1 v předložené podobě na https://hodnoceni18.rvvi.cz/www/ nebiblio,

2. schvaluje předložený návrh na doplnění členů Odborného orgánu hodnotitelů,

3. schvaluje materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2019 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“ a žádá svého předsedu, aby materiál přeložil vládě k projednání,

4. schvaluje uspořádání Konference Implementace Metodiky 2017+ ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým a uspořádání výroční konference v Lichtenštejnském paláci,

5. bere na vědomí ústní informaci o hodnocení na úrovni poskytovatelů, podanou za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovu náměstkem dr. Dolečkem a za Akademii věd ČR doc. Kozubkem.

A4) Záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019“

Usnesení:

Rada

1. schvaluje záměr realizovat nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Nákup datových podkladů z databázové platformy Web of Science nutných pro provedení hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2019“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace předložit záměr vedoucí Úřadu vlády ČR ke schválení.

A5) Návrh stanoviska Rady k Návrhu na změnu programu aplikovaného výzkumu ZÉTA

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na změnu programu aplikovaného výzkumu ZÉTA“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Technologické agentuře ČR.

A6) Návrh na obeslání zasedání Rady ESA na ministerské úrovni (Space 19 +)

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni (Space 19+)“,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu dopravy.

A7) Žádost TA ČR o rozpočtové opatření

Usnesení:

Rada

1. souhlasí s provedením rozpočtového opatření ve výdajích TA ČR ze státního rozpočtu ČR v roce 2019 ve výši 12,5 mil. Kč dle požadavku TA ČR,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace informovat TA ČR o stanovisku Rady.

A8) Návrh stanoviska Rady pro výzkum, vývoj a inovace k vyžadování unikátních dedikací pro projekty základního nebo aplikovaného výzkumu financovaného z rozpočtu ČR

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený materiál,

2. žádá členy Rady, aby své připomínky k tomuto materiálu zaslali do 2. října 2019,

3. žádá 1. místopředsedu Rady prof. Dvořáka, aby materiál předložil k vyjádření Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a upravený materiál dle připomínek členů Rady a KHV předložil na 350. zasedání Rady.

A9) Informace MŠMT o aktuálním stavu ELI ERIC

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený materiál,

2. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí další informace o stavu ELI ERIC na 352. zasedání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený text NP VaVaI 2021+,

2. ukládá zpravodajům Rady dr. Baranovi, Ing. Kouřilovi, Ing. Palíškovi a Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace pokračovat v přípravě NP VaVaI 2021+ dle harmonogramu schváleného na 345. zasedání Rady dne 26. dubna 2019 v bodě B3.

B2) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada

1. schvaluje uspořádání společného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Mezinárodní Rady ve dnech 24. a 25. října 2019,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace přizvat na tato společná zasedání předsedu Technologické agentury ČR, předsedkyni Grantové agentury ČR, předsedu Výzkumné rady Technologické agentury ČR, předsedu Vědecké rady Grantové agentury ČR, zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace toto zasedání zajistit.

B3) 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law

Usnesení:

Rada

1. schvaluje účast člena Bioetické komise na 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law, která se uskuteční ve dnech 11. – 14. května 2020 ve městě Porto, Portugalsko,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit vyslání člena Bioetické komise na tuto konferenci.

B4) Informace o jednání „Kulatého stolu“ pro problematiku klimatu (ze dne 9. září 2019)

Usnesení:

Rada bere na vědomí předložený materiál.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Informace o zapracování SR VaVaI
C2) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (září)
C3) Informace o konání konference k Inovační strategii ČR a daňovým odpočtům na VaV v Praze dne 3. října 2019  

Usnesení:

Rada bere na vědomí body pro informaci.

 

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 349. zasedání RVVI
 • Zápis z 348. zasedání RVVI
 • 349/A1-b
 • 349/A2
 • 49/A3
 • 349/A4
 • 349/A5
 • 349/A6
 • 346/A7
 • 349/A8
 • 349/A9
 • 349/B1
 • 349/B2
 • 349/B3
 • 349/B4
 • 349/C1
 • 349/C2
 • 349/C3