Usnesení k jednotlivým bodům programu 350. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. října 2019

1. Schválení programu

Usnesení:

Rada schvaluje program 350. zasedání.

2. Zápis z 349. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje zápis z 349. zasedání Rady.

A) BODY K PROJEDNANÍ – s rozpravou

A1) Mezinárodní rada

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí doporučení Mezinárodní rady,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat text doporučení relevantním stakeholderům,

3. schvaluje návrh 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka, aby dr. Havlas, kterému končí mandát k 14. 12. 2019, působil i nadále jako odpovědná osoba Rady a koordinátor pro Mezinárodní radu.

A2) Inovační strategie České republiky 2019-2030
       a) Výstupy z jednání garantů jednotlivých Pilířů
       b) Systém řízení a koordinace Inovační strategie ČR 2019-2030
       c) Návrh stanoviska Rady k Popisu způsobu zakládání spin-off společností

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí výstupy z jednání garantů jednotlivých Pilířů,

2. bere na vědomí informaci o dokončování dokumentu „Systém řízení a koordinace Inovační strategie ČR 2019-2030“ a zmocňuje předsednictvo Rady k jeho schválení,

3. schvaluje stanovisko k dokumentu „Popis způsobu zakládání spin-off společností“,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat usnesení dle bodu 2 a dle bodu 3 Ministerstvu průmyslu a obchodu.

A3) Implementace Metodiky 2017+
       a) Výstupy Modulu 2 – bibliometrické zprávy za VO
       b) Aktualizace převodníků OECD

Usnesení:

Rada

1. schvaluje bibliometrické zprávy za VO a ukládá Odboru RVVI je zveřejnit na http://hodnoceni18.rvvi.cz/ www/biblio-vo,

2. schvaluje aktualizované převodníky OECD,

3. bere na vědomí informaci o nedodržení stanovených limitů pro počet bibliometrických výsledků přihlašovaných do MODULU 1 a ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyžádat na dotčených subjektech opravu.

A4) Návrh stanoviska Rady k Zprávě o plnění Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 až 2022

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k dokumentu „Zpráva o plnění Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016 až 2022,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanovisko Ministerstvu zemědělství.

A5) Návrh stanoviska Rady k vyžadování unikátních dedikací pro projekty základního nebo aplikovaného výzkumu financovaného z rozpočtu ČR

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený materiál,

2. žádá členy Rady, aby zaslali své připomínky k materiálu do 1. listopadu 2019,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace požádat dopisem 1. místopředsedy Rady prof. Dvořáka poskytovatele, aby své připomínky k materiálu zaslali do 20. listopadu 2019.

A6) IS VaVaI
       a) Návrh úprav IS VaVaI, verze 2.8.0
       b) Chyby a nesrovnalosti v předávaných datech RIV

Usnesení:

Rada

1. schvaluje návrh úprav IS VaVaI verze 2.8.0.,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace realizovat úpravy IS VaVaI dle schváleného harmonogramu,

3. bere na vědomí seznamy chyb a nesrovnalostí předaných poskytovateli do RIV IS VaVaI,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnit seznamy neopravených chybných a duplicitních výsledků ve veřejném rozhraní IS VaVaI, odstranit duplicitní výsledky v RIV a dle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., odstranit výsledky nesplňující definici druhu výsledku z IS VaVaI.

A7) Mapování tematických oblastí pro příští programovací období – pracovní návrh

Usnesení:

Rada

1. bere na vědomí předložený pracovní materiál postihující absorpční a odbornou kapacitu systému VaVaI ve strategických tematických oblastech pro příští programovací období,

2. žádá členy Rady, aby zaslali své připomínky k materiálu, zejména z pohledu nadbytečných nebo chybějících tematických oblastí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 6. listopadu 2019,

3. žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby ve spolupráci s Radou předložilo dopracovaný materiál na 351. zasedání Rady.

B) BODY K PROJEDNÁNÍ – bez rozpravy

B1) Zprávy o činnosti Rady a jejích poradních orgánů za rok 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje zprávu o činnosti Rady za rok 2019 a zprávy o činnosti poradních orgánů Rady za rok 2019,

2. schvaluje materiál pro jednání vlády,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby kompletní materiál pro jednání vlády zaslal do meziresortního připomínkového řízení.

B2) Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti vědecké rady GA ČR za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR za rok 2019“,

2. žádá vědeckou radu GA ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady prof. Jungwirthem vypracovala plán práce na rok 2020 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady GA ČR v roce 2020 a předložila ho na zasedání Rady dne 29. listopadu 2019,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslal Grantové agentuře ČR.

B3) Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady TA ČR za rok 2019

Usnesení:

Rada

1. schvaluje materiál „Zpráva o činnosti výzkumné rady TA ČR za rok 2019 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR za rok 2019“,

2. žádá výzkumnou radu TA ČR, aby ve spolupráci se zpravodajem Rady doc. Kouřilem vypracovala plán práce na rok 2020 jako podklad pro stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů výzkumné rady TA ČR v roce 2020 a předložila ho na zasedání Rady dne 29. listopadu 2019,

3. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace, aby informaci o schválení materiálu zaslal Technologické agentuře ČR.

B4) Návrh stanoviska Rady k žádosti o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Usnesení:

Rada

1. schvaluje stanovisko k žádosti Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat stanoviska Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

B5) Statut a Jednací řád Komise pro problematiku klimatu

Usnesení:

Rada

1. schvaluje Statut a Jednací řád Komise pro problematiku klimatu,

2. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zajistit předložení dokumentů k podpisu předsedy Rady.

B6) Oprava zápisu z 348. zasedání Rady

Usnesení:

Rada schvaluje opravený zápis z 348. zasedání Rady.

B7) Open Access – Informace pro Evropskou komisi o opatřeních přijatých v České republice

Usnesení: 

Rada

1. schvaluje informaci o opatřeních přijatých v České republice,

2. žádá 1. místopředsedu Rady prof. Dvořáka, aby Informaci zaslal prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Evropské komisi.

B8) Odvolání člena vědecké rady GA ČR

Usnesení:

Rada

1. schvaluje předložený materiál „Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury ČR“,

2. žádá svého předsedu o předložení materiálu „Návrh na odvolání člena vědecké rady Grantové agentury ČR“ na nejbližší zasedání vlády,

3. žádá dr. Havlase a předsedu Mezinárodní rady prof. Michla o návrhy nových kandidátů z řad zahraničních odborníků na členství ve vědecké radě Grantové agentury ČR.

C) BODY PRO INFORMACI

C1) Přehled usnesení vlády z oblasti VaVaI (říjen)

Usnesení:

Rada bere na vědomí bod pro informaci.

Sdílejte na:

Přílohy

 • Návrh programu 350. zasedání RVVI
 • Zápis z 349. zasedání RVVI
 • 350/A1
 • 350/A2
 • 350/A3
 • 350/A4
 • 350/A5
 • 350/A6
 • 350/B1
 • 350/B2
 • 350/B3
 • 350/B4
 • 350/B5
 • 350/B6
 • 350/B7
 • 350/B8
 • 350/C1